มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) :: Wisdom ot the Land จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา :: Population and Development Newsletter
ค้นหาบทความ:
ปีที่ 32 ฉบับที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2555
Download

(.pdf file)

คอลัมน์
บทความ

ปก

ประชากรต่างแดน

โครงการวิจัย

นานาสาระประชากร

รางวัลอีกโนเบล

เวทีวิจัยประชากรและสังคม

นานาสาระจากห้องสมุด

สถิติน่ารู้

ชวนอ่าน
แนะนำโดย กุลภา วจนสาระ


ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์: คุณปาณฉัตร เสียงดัง (prpsd@mahidol.ac.th)
โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร
โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 115 หรือ 0-2441-9666
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201, 0-2441-9666
โทรสาร 0-2441-9333
E-mail: directpr@mahidol.ac.th
Website: http://www.ipsr.mahidol.ac.th

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล