นักวิจัยโครงการ

กรกนก พงษ์ประดิษฐ์

Email: kornkanok.p09@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 525

ดูข้อมูล

กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล

Email: kullawee.s@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 534

ดูข้อมูล

ขวัญลออ นวลละออง
Bachelor of Business Administration (Information System)

Email: kikkazoo@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 525

ดูข้อมูล

คมกฤช ตะเพียนทอง

Email: khomkrit.Tap@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 533

ดูข้อมูล

แคทลียา คงสุภาพศิริ

Email: cattleeya@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 627

ดูข้อมูล

ชุติมา อยู่สมบูรณ์

Email: pupe1596@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 524

ดูข้อมูล

ณรากร วงษ์สิงห์

Email: narakorn.wongs@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 525

ดูข้อมูล

ณัฐจีรา ทองเจริญชูพงศ์

Email: birt_redmachine@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 702

ดูข้อมูล

ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล

Email: natthaphong.ruc@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 533

ดูข้อมูล

ณัฐวุฒิ กกกระโทก

Email: dekkoracha_chok@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 534

ดูข้อมูล

ทิพวรรณ วิทย์วรสกุล 

Email: tippawan_r@hotmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 628

ดูข้อมูล

นันทวัน ป้อมค่าย
B.A. (Sociology and Anthropology)

Email: p.nanthawan1412@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 524

ดูข้อมูล

นิภาภรณ์ ฮวบเจริญ

Email: nipapornh@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 627

ดูข้อมูล

เบญจมาศ รอดภัย

Email: bkorkoy@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 409

ดูข้อมูล

ปรียา พลอยระย้า

Email: phloiraya@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 538

ดูข้อมูล

ปัญญา ชูเลิศ

Email: pchoolres@gmailcom
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 525

ดูข้อมูล

ปัทมา แย้มเพกา

Email: patama.yam@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 622

ดูข้อมูล

ปาณฉัตร ทิพย์สุข
M.A. (Population and Social Gerontology)

Email: ladynuch@gmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 700

ดูข้อมูล

พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล

Email: patjanan.siri@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 536

ดูข้อมูล

พิมลพรรณ นิตย์นรา

Email: pimolpan.nit@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 523

ดูข้อมูล

ฟาอีซะห์ ดือราเซะ

Email: faeesah.deu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 408

ดูข้อมูล

ภัทราพร ตาสิงห์

Email: phattraporn.tas@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 523

ดูข้อมูล

มรุพัชร นามขาน

Email: maruphatarmy@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 534

ดูข้อมูล

รุ้งทอง ครามานนท์
Ph.D. (Demography)

Email: rungthong.k1411@gmail.com
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 701

ดูข้อมูล

สาสินี เทพสุวรรณ์

Email: inksp@hotmail.com
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 702

ดูข้อมูล

สุรารัตน์ พวงจำปา

Email: Spjumpa@yahoo.co.th
Phone:+66 2441 0201 ext.537

ดูข้อมูล

สุริยาพร จันทร์เจริญ

Email: breathe_999@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 521

ดูข้อมูล

สุวิชา ลาภโรจน์ไพบูลย์

Email: suvicha@gmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 629

ดูข้อมูล

อัญชิสา สุรีย์แสง
M.A. (Community Psychology)

Email: anchisa_psy@hotmail.com
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 522

ดูข้อมูล