คณาจารย์

กนกวรรณ ธราวรรณ
Ph.D.(Medical Anthropology )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: kanokwan.thr@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 513

ดูข้อมูล

กาญจนา ตั้งชลทิพย์
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: kanchana.tag@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 612

ดูข้อมูล

จงจิตต์ ฤทธิรงค์
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: jongjit.rit@mahidol.edu
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 508

ดูข้อมูล

จรัมพร โห้ลำยอง
Ph.D.(Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: charamporn.hol@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 619

ดูข้อมูล

เฉลิมพล แจ่มจันทร์
Ph.D.(Area Studies)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: chalermpol.cha@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 603

ดูข้อมูล

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
Ph.D.(Sociology)
ศาสตราจารย์

Email: churnrurtai.kan@mahidol.edu
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 625

ดูข้อมูล

ดุสิตา พึ่งสำราญ
Ph.D. (Demography)

Email: dusita.phu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 606

ดูข้อมูล

ธีรนงค์ สกุลศรี
Ph.D. (Population Education)

Email: teeranong.sak@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 605

ดูข้อมูล

นายแพทย์ ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์
Ph.D. (Epidemiology)
รองศาสตราจารย์

Email: tawanchai.jir@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 616

ดูข้อมูล

ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
Ph.D.(Demography)
ศาสตราจารย์

Email: patama.vap@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 510

ดูข้อมูล

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: piyawat.kat@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 504

ดูข้อมูล

ภก.ธีรธร ยูงทอง
Ph.D.(Economics)

Email: theerathorn.yoo@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext.618

ดูข้อมูล

มนสิการ กาญจนะจิตรา
Ph.D.(Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: manasigan.kan@mahidol.edu
Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 602

ดูข้อมูล

มาร์ก เฟิลแคร์
Ph.D. (Economics)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: marc.voe@mahidol.edu
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 611

ดูข้อมูล

มาลี สันภูวรรณ์
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: malee.sun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 519

ดูข้อมูล

โยธิน แสวงดี
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

Email: yothin.saw@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 509

ดูข้อมูล

วากาโกะ ทาเคดะ
Ph.D. (Anthropology and Population Health)

Email: wakako.tak@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441 0201-4 ext. 610

ดูข้อมูล

ศุทธิดา ชวนวัน
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: sutthida.chu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 511

ดูข้อมูล

สพญ. สรัญญา สุจริตพงศ์
Ph.D. (Epidemiology and Population Health)

Email: sarunya.suj@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 614

ดูข้อมูล

สักกรินทร์ นิยมศิลป์
Ph.D.(Political Economy)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: sakkarin.niy@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 609

ดูข้อมูล

สิรินทร์ยา พูลเกิด
Ph.D. (Food Policy)

Email: sirinya.phu@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 518

ดูข้อมูล

สุชาดา ทวีสิทธิ์
Ph.D.(Sociocultural Anthropology)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Email: suchada.tha@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 514

ดูข้อมูล

สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

Email: sudarat.mus@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 503

ดูข้อมูล

สุรีย์พร พันพึ่ง
Ph.D.(Resource Management and Environmental Sciences)
รองศาสตราจารย์

Email: sureeporn.pun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 500

ดูข้อมูล

อารี จำปากลาย
Ph.D.(Sociology)
รองศาสตราจารย์

Email: aree.ude@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 501

ดูข้อมูล