ที่ปรึกษาอาวุโส

ปราโมทย์ ประสาทกุล
Ph.D.(Sociology; Demography)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Email: pramote.pra@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 623

ดูข้อมูล

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
Ph.D.(Sociology)
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Email: aphichat.cha@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 621 , 0 2441-1021

ดูข้อมูล