คณะผู้บริหาร

รศรินทร์ เกรย์
Ph.D.(Demography)
รองศาสตราจารย์

ผู้อำนวยการ

Email: rossarin.gra@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 400, 0-2441-9520

ดูข้อมูล

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
Ph.D. (Applied Population Analysis)
รองศาสตราจารย์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ด้านพัฒนากิจการเพื่อสังคม

Email: sirinan.kit@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 613

ดูข้อมูล

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Ph.D.(Demography)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม

Email: umaporn.pat@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 402

ดูข้อมูล

พจนา หันจางสิทธิ์
Ph.D.(Public Health)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Email: pojjana.hun@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 403

ดูข้อมูล

ภูเบศร์ สมุทรจักร
Ph.D.(Business Administration In International Business)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Email: bhubate.sam@mahidol.ac.th
Phone:+66 2441-0201-4 ext. 404

ดูข้อมูล

เสาวภาค สุขสินชัย
M.A.(Population & Reproductive Health Research)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Email: saowapak.suk@mahidol.edu
Phone:+66 2441-0201-4 Ext. 506

ดูข้อมูล

พลอยชมพู สุคัสถิตย์

เลขานุการสถาบันฯ

Email: ploychompoo.suk@mahidol.ac.th
Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 200

ดูข้อมูล