เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1062
30 ตุลาคม 2562
แรงงานหญิงไทยที่ย้ายไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล
โดย:Ms.Shahar Shoham นักวิจัยปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Humbold ประเทศเยอรมนี
เสวนาครั้งที 1061
30 ตุลาคม 2562
Erasmus+ Experience Sharing Session
โดย:Mr. Nadim Reza, Mr. Pannawat Thuenklin and Mr. Nurjaeni, IPSR 's students

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1060
16 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 326 ราชาวดี
โบสถ์ ไวน์และสายสัมพันธ์ของผู้คน: Quality of life in Granada, Spain
โดย:รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สุภรต์ จรัสสิทธิ์, กัญญาพัชร สุทธิเกษม,วิภาพร จารุเรืองไพศาล และปรียา พลอยระย้า

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1059
9 ตุลาคม 2562
โครงการกินผักผลไม้
โดย:อ.ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด และ คุณจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ นักกิจกรรมรณรงค์ด้านการกินผักและผลไม้

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1058
3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง 109 สระบัว
Doing Family in “Times of Migration”: Care Temporalities and Gender Politics in Southeast Asia
โดย:Brenda S.A. Yeoh, National University of Singapore

ดูรายละเอียด