เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 973
23 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว
Experience from Participating Erasmus+ Student Exchange Program at the University of Bonn
โดย:Ms.Narumon Chroenjai, M.A. student (Thai Program) and Mr.Nara Khamkhom, Ph.D. student

ดูรายละเอียด