เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1102
30 กันยายน 2563
อนาคตของสังคมสูงวัยไทย
โดย:ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1101
23 กันยายน 2563
Physical Activity Promotion and Collaboration: ประสบการณ์จากการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและการเยี่ยมเครือข่าย
โดย:รศ.ดร.โยธิน แสวงดี, ดณุสรณ์ โพธารินทร์, Dyah Anantalia Widyastari, และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1100
16 กันยายน 2563
Informal Observations from January-June 2020: Differences in Covid PR Management- From Taiwan to Thailand
โดย:รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1099
9 กันยายน 2563
ผลกระทบของผู้สูงอายุต่างชาติต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย
โดย:คุณขวัญชนก ใจซื่อกุล

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1098
2 กันยายน 2563
โลกที่ 3 และพื้นที่เรียนรู้ของเด็กยุค COVID-19
โดย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร

ดูรายละเอียด