เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1129
28 เมษายน 2564
มองครอบครัวไทย พ.ศ. 2583 ด้วยระเบียบวิธี Scenario Planning
โดย:ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1128
21 เมษายน 2564
การยืมเงินของโครงการวิจัยจากเงินโครงการวิจัย และเงินรายได้สถาบันฯ
โดย:คุณจารุวรรณ จารุภูมิ

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1127
7 เมษายน 2564
Towards Health Equity in India: Operationalising a Human Rights based Approach
โดย:Abhijit Das

ดูรายละเอียด