เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1036
13 กุมภาพันธ์ 2562
ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทย: เปรียบเทียบวิธีวัด 2 แบบ
โดย:ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1035
6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 326 ราชาวดี
Social Resources for Migrant Single Mothers under absence of comprehensive settlement policies in Japan: Discourse of Thai women in Transnational Families
โดย:Hisano Niikura

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1034
6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว
Successful Aging In Thailand: A Comparison Of Rowe And Kahn’s Model Among Three Different Age Groups
โดย:Mr. Alongkorn Pekalee, Ph.D. Student

ดูรายละเอียด