เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1053
28 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
How to deal with persistent rural marginalization and inequality?
โดย:Associate Professor Dr. Han Siu Edo Andriesse, Seoul National University

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1052
21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
ASEAN Health Care Systems in the 21st Century
โดย:Duane Matcha, Professor of Health Studies Siena College, USA

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1051
14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
พฤติกรรมการฆ่าตัวตายของวัยรุ่น : ภาพสะท้อนของปัญหาหนึ่งในสังคมสูงวัย
โดย:นายพงษ์ศักดิ์ สกุลทักษิณ, ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, คุณอรอุมา โภคสมบัติ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1050
7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 109 สระบัว
ทัศนคติของพ่อแม่ต่อลูกที่มีความหลากหลายทางเพศ : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและแนวทางการต่อยอดงานวิจัย
โดย:นายคมกฤช ตะเพียนทอง

ดูรายละเอียด