เสวนาใต้ชายคาประชากร ค้นหา

เสวนาครั้งที 1002
21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Top 5 Reasons You should Attend the "D3As Workshop"
โดย:Ruttana Phetsitong and Alongkorn Pekalee, Ph.D. Students

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1001
14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
Need for Caregivers of Older People and Caregiver Burden at Household Level in Thailand
โดย:Ms. Rattana Phetsitong, Ph.D. Student

ดูรายละเอียด

เสวนาครั้งที 1000
7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้อง 109 สระบัว ชั้น 1
ประชากรและสังคม ในมุมมองภาคเอกชน
โดย:คุณธีระ วีรธรรมสาธิต คุณอลิสรา ศิวยาธร และคุณพีรนุช พุฒตาล

ดูรายละเอียด