โครงการวิจัย

โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์:

  1. สำรวจข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในรายเขตของกรุงเทพมหานคร
  2. สร้างเสริมศักยภาพของภาคีเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนการทำชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษกิจ สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพของชาวกรุงเทพฯอย่างรวดเร็ว เช่นการระบาดและมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะนี้

ในขณะที่ข้อมูลในการบริหารจัดการสุขภาวะของประชากรในกรุงเทพมหานคร มาจากสองแหล่งใหญ่ คือ 1) ข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นประจำ (routine data) มีความต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี อย่างไรก็ตามพบมีความยากลำบากในการเชื่อมโยงหรือวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องความซ้ำซ้อนและไม่ครบถ้วน ในเชิงพื้นที่และประเด็นที่สำคัญ และ 2) การสำรวจขนาดใหญ่ที่ดำเนินการเป็นประจำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ นั้นส่วนมากมีตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรในระดับประเทศ ภาคและจังหวัดเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนการทำงานในพื้นที่ระดับที่เล็กกว่าจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะนี้กรุงเทพมหานครยังขาดชุดข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงสังคมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการ ในระดับเขต  
 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทำงานร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการ จัดทำชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพ ในระดับเขต เพื่อใช้ประโยชน์การการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าประชาชน จะได้รับการดูแลสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว และผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ จะได้รับความช่วยเหลือ และดูแลในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดภัยพิบัติจากสาเหตุต่างๆได้อย่างเหมาะสม และภาครัฐใช้ชุดข้อมูลนี้สำหรับการกำหนดหรือติดตาม โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม ในประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
การจัดทำชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพใน13 เขตของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง ราชเทวี บางนา บางรัก ลาดพร้าว ดอนเมือง ประเวศ หนองจอก เขตธนบุรี ทวีวัฒนา บางแค บางบอน และ บางพลัด (ตามภาพ) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2563  
 
โครงการจะทำการวิเคราะห์และคืนข้อมูลด้านสังคมและสุขภาพให้กับแต่ละเขตพื้นที่ศึกษาและร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการขยายการจัดทำชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพในทุกเขต (50 เขต) ของกรุงเทพมหานคร โดยแกนนำและเครือข่ายในระดับ กรุงเทพมหานคร เขต และชุมชนจัดตั้งของกรุงเทพมหานคร 
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการจัดการชุดข้อมูลทางสังคมและสุขภาพของประชาชน รายเขต กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล และมีศักยภาพในการขับเคลื่อน เพื่อขยายผลให้เกิดการสำรวจข้อมูลด้านสังคมและสุขภาะในระดับเขต ของกรุงเทพมหานคร

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างผู้บริหารของ กทม. ในระดับท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการจัดทำชุดข้อมูลด้านสังคมและสุขภาะ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ในระดับเขต ของกรุงเทพมหานคร
  2. เจ้าหน้าที่ กทม. ในระดับท้องถิ่น(13 เขต นำร่อง) มีศักยภาพ ที่จะเป็นผู้นำ การสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ให้กับเขตอื่นๆ ที่เหลืออีก 37 เขต ของ กรุงเทพมหานคร

VDO

การรวบรวมข้อมูลภาพสนาม

การสร้างเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย


ระยะเวลาดำเนินการ:     สิงหาคม 2562 - ตุลาคม 2563

สถานะ:     กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: สุรีย์พร พันพึ่ง
นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต , นายแพทย์ ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ , มาลี สันภูวรรณ์ , วรรณี หุตะแพทย์ , วิภาพร จารุเรืองไพศาล , รัตนาพร อินทร์เพ็ญ , ณัฐณิชา ลอยฟ้า , แพรวนภา บาลนคร