บทความตีพิมพ์ (ระดับชาติ) ค้นหา

* =  Corresponding Author

หน้า

ลำดับ ชื่อเรื่อง
1
KAFE 4 ART:
วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, January 2017 2560. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 1-16
,
2

วารสารปัญญาภิวัฒน์, มกราคม - เมษายน 2560 2560. ปีที่. 9, เล่มที่. 1, หน้า 1-15
* ,
3

วารสารประชากร, กันยายน 2016 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 81-99
4
""
วารสารประชากร, กันยายน 2016 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 63-79
,
5
.. 2553-2563
วารสารประชากร, กันยายน 2016 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 45-60
, ,
6
.. 2558:
วารสารประชากร, 2559. ปีที่. 4, เล่มที่. 2, หน้า 5-21
, , , ,
7
Active Ageing Level in Thailand: A Comparison between Female and Male Elderly
Journal of Health Research , April 2016 2559. ปีที่. 30, เล่มที่. 2, หน้า 99-107
Nuruzzaman Haque , , ,
8
Thai Outbound Tourism to Austria: Trends and Issues
SDU Research Journa, January - December 2015 2558. หน้า 1-14
, Huong T. Bui
9
Evaluation Study on Operational Process and Coordination Among Civil Societies and the Health Sector : HIV Prevention Services for Migrant Workers
วารสารโรคเอดส์, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559 2559. ปีที่. 28, เล่มที่. 2, หน้า 69-83
,
10

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ , กันยายน-ธันวาคม 2558 2558. ปีที่. 45, เล่มที่. 3, หน้า 272-284
,
11

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, สิงหาคม 2558 2558. ปีที่. 3, เล่มที่. 1,
12

วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย, สิงหาคม 2558 2558. ปีที่. 3, เล่มที่. 1,
13
Factors Enabling Access to HIV Voluntary Counseling and Testing for Key Affected Populations in Thailand
Asia-Pacific Journal of Public Health (APJPH), 2558. หน้า 1-10
, ,
14
:
วารสาร Mahidol R2R e-Journal, มกราคม – มิถุนายน 2558 2558. ปีที่. 2, เล่มที่. 1, หน้า 131-146
15

วารสาร Mahidol R2R e-Journal, มกราคม – มิถุนายน 2558 2558. ปีที่. 2, เล่มที่. 1, หน้า 92-117
,
16
(.)
วารสารโรคเอดส์, ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 2558. ปีที่. 27, เล่มที่. 1, หน้า 26-34
, , ,
17
(.)
วารสารโรคเอดส์, ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 2557. ปีที่. 27, เล่มที่. 1, หน้า 26-34
, , ,
18

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มกราคม - มีนาคม 2557. ปีที่. 20, เล่มที่. 1, หน้า 203-228
,
19
:
วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 70-85
20

วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 46-69
,
21
"" :
วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 13-32
22
:
วารสารธรรมศาสตร์ , มกราคม - เมษายน 2557. ปีที่. 33, เล่มที่. 1, หน้า 1-12
,
23

รามาธิบดีพยาบาลสาร, 2551. ปีที่. 15, เล่มที่. 1, หน้า 111-126
, , , .. ,
24
.. 2503-2543:
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552. ปีที่. 15, เล่มที่. 5, หน้า 703-722
, , , ,
25
: .. 2539-2552
วารสารประชากร, 2554. ปีที่. 3, เล่มที่. 1, หน้า 71-89
,
26
3 2554
วารสารวิชาการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, 2556. ปีที่. 2, เล่มที่. 3,
,
27

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, 2556. ปีที่. 21, เล่มที่. 2,
28

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 25-48
, ,
29
: .. 2554
วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 1-24
,
30

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 50-73
* , ,
31

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 93-110
32

วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์, มกราคม 2556. ปีที่. 7, เล่มที่. 1, หน้า 109-151
,
33
:
วารสารประชากรศาสตร์, 2556. ปีที่. 29, เล่มที่. 1,
,
34
:
วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 111-128
35

วารสารประชากร, 2556. ปีที่. 4, เล่มที่. 1, หน้า 129-150
36

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, พฤษภาคม 2555. ปีที่. 13, เล่มที่. 3, หน้า 355-363
, , ,
37

วารสารสังคมภิวัฒน์, กันยายน-ธันวาคม 2555. ปีที่. 3, เล่มที่. 3, หน้า 22-39
38
3
วารสารประชากร, 2555. ปีที่. 3, เล่มที่. 2, หน้า 65-85
, ,
39
:
วารสารญี่ปุ่นศึกษา , 2555. ปีที่. 8, เล่มที่. 2, หน้า 231-247
,
40

วารสารประชากร, 2552. ปีที่. 1, เล่มที่. 1,
,
41

วารสารประชากร, 2552. ปีที่. 1, เล่มที่. 1,
,
42
100
วารสารประชากร, 2553. ปีที่. 1, เล่มที่. 2,
,
43

วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์, 2553. ปีที่. 31, หน้า 290-301
-
44

ธรรมศาสตร์เวชสาร, 2554. ปีที่. 11, เล่มที่. 2,
, ,
45
:
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 2553. ปีที่. 18, เล่มที่. 2,
, ,
46

วารสารประชากร, 2553. ปีที่. 1, เล่มที่. 2,
47

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 2553. ปีที่. 50, เล่มที่. 2, หน้า 47-70
,
48
5
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2552. ปีที่. 18, เล่มที่. 6, หน้า 816-825
49

วารสารสังคมศาสตร์ (วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2551. ปีที่. 2, เล่มที่. 1, หน้า 113-142
,
50
2
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2551. ปีที่. 17, เล่มที่. 1, หน้า 9-19
52

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, เมษายน-มิถุนายน 2551. ปีที่. 2, เล่มที่. 2, หน้า 293-304
, , , .. ,
53

วารสารวิชาการสาธารณสุข, มีนาคม-เมษายน 2548. ปีที่. 14, เล่มที่. 2, หน้า 389-398
,
54

Prince Damrong Rajanubhab Journal, 2548. ปีที่. 5, เล่มที่. 16, หน้า 110-118
55
:
วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย, 2548. ปีที่. 18, เล่มที่. 1, หน้า 1-29
,
56

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547. ปีที่. 17, เล่มที่. 1,
,
57
:
วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย, 2547. ปีที่. 17, เล่มที่. 2,
, . , , , ..
58

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย, 2547. ปีที่. 17, เล่มที่. 1,
, . ,
59

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย, 2546. ปีที่. 16, เล่มที่. 1,
,
60

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย, 2546. ปีที่. 16, เล่มที่. 3,
61
:
วารสารราชบัณฑิตยสถาน, เมษายน-มิถุนายน 2546. ปีที่. 28, เล่มที่. 2,
62
:
ทำเนียบผลการวิจัย, 2544. ปีที่. 9, เล่มที่. 9,
, , ,
63

วารสารประชากรศาสตร์, 2544. ปีที่. 17, เล่มที่. 1, หน้า 13-33
64
:
วารสารประชากรศาสตร์, 2541. ปีที่. 14, เล่มที่. 1, หน้า 29-55

หน้า

* =  Corresponding Author

ปีของบทความตีพิมพ์

2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2548 2547 2546 2544 2541