ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
14-18 ตุลาคม 2562

ประชุมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุมสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย ณ Nanjing University of Posts and Telecommunications เมือง Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
11 ตุลาคม 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10-11 ตุลาคม 2562

Peer Review Meeting of Contributors

รศ.ดร.นายแพทย์ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ เข้าร่วมประชุม Peer Review Meeting of Contributors to the Global Report on Healthy Aging ณ WHO Headquarters เมือง Geneva สมาพันธรัฐสวิส

โครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับโครงการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี โดย งานสื่อสารองค์กร และ (2) โครงการ “สสส.-มหิดล-สมาคมกีฬาญี่ปุ่น” ผนึกกำลังเพื่อเด็ก โดย นายปัญญา ชูเลิศ และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลความดี ในโครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำความรู้ความสามารถของตนไปก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เป็นงานจิตอาสาที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Distinguished and Outstanding Theses Awards of Master Degree Program

Congratulations to our graduates of the Master of Arts Program in Population and Social Research (Thai Program)  on being selected for Distinguished  & Outstanding Theses Awards of Mater Degree Program, namely:
  • Mr. Chatinai Wanwacha, on being selected for only one Distinguished Thesis Award of Master degree program and his Major Advisor is  Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa
And Two graduates on being selected for Outstanding Thesis Awards
  • Miss. Narumon Charoenjai, her Major Advisor is Asst. Prof. Dr. Kanokwan Tharawan
  • Miss. Kasama Yakoh, her Major Advisor is Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา