20-24 มีนาคม 2560

อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
20-24 มีนาคม 2560

A World to Win Conference

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม A World to Win Conference และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation ในหัวข้อ “Happiness in Their Own Context: Workers in the Formal and Informal Sectors” ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
18 มีนาคม 2560

งานรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ Dr.Ko Ko Naing ศิษย์เก่าสถาบันฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริหาร ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Ko Ko Naing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่าย

ขอแสดงความยินดี นางสาวกฤติญา สำอางกิจ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559

ขอแสดงความายินดีแก่ ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล  ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา