18 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
16 สิงหาคม 2560

สุข...สัญจร ครั้งที่ 61

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 61 “สุข...สัญจร” ภายใต้โครงการ "หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และคณะ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
4 สิงหาคม 2560

ประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Dr. Joanna Morrison จาก Institute for Global Health, University College London พร้อมด้วย Dr. Petra Gronholm และ Dr. Georgia Lockwood Estrin จาก Kings University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ "นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ประเภทรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา