ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
17 มกราคม 2562

ความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางวิชาการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับองค์กรวิชาการด้านประชากรและสังคมในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้อง VIP ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2562

ประชุม APA Council Committee

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Executive Secretary ของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม APA Council Committee Meeting ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเป็น Secretariat Office ของ APA โดยคณะผู้บริหารสมาคมประกอบด้วย คณาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานด้านประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศภูมิภาคเอเชีย จากประเทศอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ ทั้งนี้คณะผู้บริหารสมาคม APA มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 17 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562

ต้อนรับนักศึกษาศึกษาดูงานห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม

น.ส.พอตา บุนยตีรณะ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล นำคณะนักศึกษาระดับปริญาตรี จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม โดยได้มีการแนะนำความเป็นมานิทรรศการ “คนนับคน” และพานำชมห้องห้องสมุด ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

The Best Lecturer

Mr. Mohammad Ainul Ma’ruf, for being awarded “The Best Lecturer” in his faculty. He is an alumnus of M.A. in Population and Reproductive Health Research (International Program) Academic year 2015 (Batch 27)

Dean’s List Awards 2017

Ms. Kasama Yakoh, for being awarded “Dean’s List Awards” in Academic Year 2017. She is an alumnus of M.A. in Population and Social Research (Thai Program) Academic Year 2014 (Batch 37)

ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยจะมีพิธีรับมอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น4 โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา