ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-23 พฤศจิกายน 2561

ได้รับเชิญไปสอนเรื่องนโยบายและประชากร

อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ได้รับเชิญไปสอนเรื่องนโยบายและประชากร ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
19-20 พฤศจิกายน 2651

Routine to Happiness: R2H

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล” (Routine to Happiness:R2H) โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง พร้อมด้วยทีมงาน HAPPY UNIVERSITY ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องลีลาวดี 2-3 โรงแรมโนโวเทลหัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่นักสร้างสุขมหาวิทยาลัยมหิดล
19-21 พฤศจิกายน 2651

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/ บทความวิชาการ”

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/ บทความวิชาการ” โดยเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่ม 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ณ ห้องสระบัว (109) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 1

รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจาและโปสเตอร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสถาบันฯ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) Ms. Vanthy Mai 2) Mr. I Gusti Ngurah Edi Putra ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และ 3) Ms. Win Ei Phyu ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9” (The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใบรับรองโครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยนางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง Green Meetings ในองค์กร ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยสถาบันฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินตามหลักการของการประชุมสีเขียวภายใต้โครงการการจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) ในองค์กร ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เข้าร่วมโครงการการจัดประชุมสีเขียวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา