ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

18-20 เมษายน 2561

เตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น
23 เมษายน 2561

โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ

โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ หรือ Happy University จัดการประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ส่วนงานนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยการจัดการ และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ
23 เมษายน 2561

Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ

พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายแพทย์ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ร่วมสัมมนาในประเด็น “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2561 ณ พาวิลเลี่ยน A ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร พุทธโกษา ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสถียร ทวีกุล ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นลูกจ้างประจำเงินงบประมาณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา