ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ธันวาคม 2561

ต้อนรับคณาจารย์จาก Islamic University of Sunan Ampel Surabaya

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Islamic University of Sunan Ampel Surabaya (the UIN Sunan Ampel) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ ด้านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน การแลกเปลี่ยน นักศึกษาและบุคคลากร รวมถึง ความร่วมมือด้านการวิจัยและวารสารวิชาการ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
11-12 ธันวาคม 2561

X International Scientific and Practical Forum

อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการประชุม X International Scientific and Practical Forum “Migration bridges in Eurasia: migration as a resource of socioeconomic and demographic development” ณ MGIMO University สหพันธรัฐรัสเซีย
11-14 ธันวาคม 2561

เจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือรัฐออสเตรเลีย ณ University of Sydney และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

The Best Lecturer

Mr. Mohammad Ainul Ma’ruf, for being awarded “The Best Lecturer” in his faculty. He is an alumnus of M.A. in Population and Reproductive Health Research (International Program) Academic year 2015 (Batch 27)

Dean’s List Awards 2017

Ms. Kasama Yakoh, for being awarded “Dean’s List Awards” in Academic Year 2017. She is an alumnus of M.A. in Population and Social Research (Thai Program) Academic Year 2014 (Batch 37)

ศิษย์เก่าสถาบันฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกาศ ให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยจะมีพิธีรับมอบในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น4 โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา