ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
15 สิงหาคม 2562

ระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบงานสารบรรณอัจฉริยะ โดยมี นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
9 สิงหาคม 2562

งานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กราบทูลเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกป็น “แม่ 100 ปี” เข้ารับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี โดยมี อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด อาจารย์ประจำสถาบันฯ ถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “ลักษณะทางประชากรกับการกินผักและผลไม้ของคนไทย” เนื่องในงานมหิดล-วันแม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 สิงหาคม 2562

งานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Distinguished and Outstanding Theses Awards of Master Degree Program

Congratulations to our graduates of the Master of Arts Program in Population and Social Research (Thai Program)  on being selected for Distinguished  & Outstanding Theses Awards of Mater Degree Program, namely:
  • Mr. Chatinai Wanwacha, on being selected for only one Distinguished Thesis Award of Master degree program and his Major Advisor is  Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa
And Two graduates on being selected for Outstanding Thesis Awards
  • Miss. Narumon Charoenjai, her Major Advisor is Asst. Prof. Dr. Kanokwan Tharawan
  • Miss. Kasama Yakoh, her Major Advisor is Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา