8 กันยายน 2560

งานแสดงความยินดี

สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีให้กับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
6 กันยายน 2560

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมคณะ ต้อนรับคณะทำงานในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหนังสือรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2559 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
5 กันยายน 2560

ยินดีต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section and team from United Nations

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section พร้อมคณะ จากองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations in Thailand) ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

Dean’s List Award 2015

Congratulations to Mr. MD NURUZZAMAN HAQUE from Ph.D. Program in Demography (International Program) on being granted the Dean’s List Award of 2015 Academic Year. The award presentation was held on August 10, 2017.
 

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา