ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 กุมภาพันธ์ 2561

Mahidol - Norway Scholarships: Thank You Reception

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในโอกาสนี้ Mr.Nyein Chan นักศึกษาสถาบันฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษามหิดล กล่าวขอบคุณ
2 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม “การแนะนำฐานข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ”

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแนะนำฐานข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, คุณวรรณี หุตะแพทย์, คุณปัญญา ชูเลิศ และ Ms. Dyah Anantalia Widyastari ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
1 กุมภาพันธ์ 2561

Prince Mahidol Award Conference 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (Prince Mahidol Award Conference 2018) ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases: ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่”

ขอแสดงความยินดี

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดี

คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

ขอแสดงความยินดีแก่ Mr. Phouvanh Chanthavong เคยดำรงตำแหน่ง Director General of Skills Development and Employment Department, Ministry of Labour and Social Welfare (MOLSW), Lao PDR (ปัจจุบันเกษียณแล้ว)  ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา