ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
14 พฤศจิกายน 2562

งานครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้อำนวยการ/ คณบดี/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยช่วงเช้า สถาบันฯ จัดพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้าที่ประจำอาคาร พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยนักเรียนจากโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นอกจากนี้ สถาบันฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
11-12 พฤศจิกายน 2562

ประชุม Demographic Aspects of Human Wellbeing

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย และ น.ส.สิรินทร์ญา ไข่เขียว เข้าร่วมการประชุม Demographic Aspects of Human Wellbeing โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง นำเสนอผลงานประเภท Poster presentation เรื่อง Health Expectancy Among Older People in Thailand ณ Vienna University of Economics and Business เมือง Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
8 พฤศจิกายน 2562

ประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุม “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” และเปิด“ตลาดนัดแห่งความสุข” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของการเสริมสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และต่อด้วยนำเสนอสรุปผลมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เสวนาผู้บริหาร “Happy University Challenge : ความท้าทายของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : เราจะไปด้วยกันอย่างไร” จากนั้นเป็นกิจกรรมชมบูธนิทรรศการ และShopping ความสุขด้วยสกุลเงิน HU (Happy University Dollar) ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความเรื่อง Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The British Journal of Sports Medicine 

 

Voice of Alumni Award

ขอแสดงคงวามยินดีกับ Ms. Win Ei Phyu ศิษย์เก่าสถาบันฯ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกจากกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็น voice of Alumni ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Dean’s List ประจำปีการศึกษา 2561

Mr. I Gusti Ngurah Edi Putra  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) “Dean’s List” ประจำปีการศึกษา 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา