ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
8 มกราคม 2564

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้ารับบราเก่าเสื่อมสภาพจากสถาบันฯ ที่ได้รับจากการให้บริจาค โดย ไทยวาโก้ จะนำบราเสื่อมสภาพไปกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างจิตสำนึกรักดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้ แนวคิด Zero Waste ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
23-24 ธันวาคม 2563

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะนํ้าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย (Childhood Overweight and Obesity (COO) Policy Research Project) จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ หัวหน้าโครงการย่อย และคณะทำงานโครงการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการวิจัยในอนาคต ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24 ธันวาคม 2563

พบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ในฐานะหัวโครงการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอคำปรึกษาในเรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กับหน่วยงานภาคเอกชน และร่วมมอบกระเช้าของขวัญแด่ท่านอธิการบดี เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เบญจมาศ เป็นบุญ ศิษย์เก่าหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขาสังคมวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในหัวข้อ “ผลกระทบจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของแรงงานไทยต่อสุขภาพจิตของครอบครัว ในฐานะประเทศต้นทาง: การสูญเสียผู้ดูแลและการส่งต่อ ภาระการดูแลของครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่น” (The Impact of Transnational Labor Migration on Mental Health of Left-behind Family: Care Drain and Care Chain Situation in Thailand) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

https://nriis.nrct.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256311181120241897823.pdf

 

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีแก่ Dyah Anatalia Widyastari นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา