ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
9 เมษายน 2564

การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรม “การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564” เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสคัดกรองโรคเบื้องต้น สามารถประเมินภาวะสุขภาพ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
8 เมษายน 2564

รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ นางสาวกรกช มีชำนาญ ผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (External Audit) จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะจากงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ นายสมควร ธรรมดี เข้าร่วมรับฟัง นายสมเกียรติ เขียวแก่ รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นำสถาบันฯ เป็น Eco-Organization โดยมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและระบบสาธารณูปโภคที่ลด Carbon Footprint ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
8 เมษายน 2564

ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. งานวิจัยและการเงิน โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย) และคณะ 2. งานบริการวิชาการและการสร้างเครือข่าย โดย รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย) ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) และคณะ 3. งานทรัพยากรบุคคล และระบบ PA ออนไลน์ โดย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) และคณะ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา