ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมต้อนรับในโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถาบันฯ ร่วมหารือด้านการทำ Joint Research Collaboration Centre for Physical Activity and Well-being กับ Professor Tony O’Donnell, Executive Dean, Faculty of Science จาก The University of Western Australia เครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และ The University of Western Australia
14 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัย

รศ.ดร.อารี จำปากลาย ว่าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ให้การต้อนรับ Dr. Harald Sterly และคุณโสภณ นฤชัยกุศล ในโอกาสประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการวิจัยในโครงการ Migration governmence and agricultural and rural change in “home” communities, University of Vienna, Austria (AGRUMIG Project) ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
14 กุมภาพันธ์ 2563

Love @Mahidol Games 2020

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมเดินพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “มหิดลเกมส์ ปี 2563: รัก ณ มหิดลเกมส์ 2020" (Love @Mahidol Games 2020) จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่น 18) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา