19-23 มิถุนายน 2560

อบรมระยะสั้นเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560

อบรม Human Rights

อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการอบรม Human Rights ณ International Summer School, University of Sussex ประเทศอังกฤษ
18-24 มิถุนายน 2560

Proposal developing on left-behind children in Thailand and Myanmar

ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมการประชุม Proposal developing on left-behind children in Thailand and Myanmar ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ "นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ประเภทรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา