ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2563
20 พฤษภาคม 2563

ร่วมมือภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย”

ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางวิชาการ นโยบาย และภาคเอกชน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สภาหอการค้าไทย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และองค์กรเครือข่าย จัดทำโครงการ “เปิดเมือง ปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยศูนย์ฯ ร่วมดำเนินการจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการรณรงค์และสื่อสาร สำหรับสวนสาธารณะ พื้นที่สุขภาวะสำหรับการมีกิจกรรมทางกาย และสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังสร้างความเดือนร้อนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากรไทยในปัจจุบัน
12 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID -19

สถาบันวิจัยประชากรสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งต่อพลังความช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ยอดบริจาคโดยบุคลากรและนักศึกษา 40,000 บาท และสถาบันฯ 40,000 บาท รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท เงินบริจาคทั้งหมดนี้จะส่งต่อความช่วยเหลือผ่านทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และ เทใจดอทคอม
11 มีนาคม 2563

งานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2563

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร/ คณบดี/ ผู้อำนวยการ/ ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางอรวรรณ สุทธางกูร ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (รุ่น 18) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ (ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม รุ่น 12) ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากการประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา