24 เมษายน 2560

ผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ

สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ (QUIT CHAMPS / SMILE) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
24 เมษายน 2560

เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School”

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ และ ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 12 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School” และลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
24-28 เมษายน 2560

อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1)” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Ko Ko Naing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่าย

ขอแสดงความยินดี นางสาวกฤติญา สำอางกิจ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559

ขอแสดงความายินดีแก่ ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล  ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา