15-28 มิถุนายน 2561

ประชุม สร้างเครือข่าย และเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัย

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ น.ส.รีนา ต๊ะดี เข้าร่วมประชุม สร้างเครือข่าย และเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัย โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
13-17 มิถุนายน 2561

The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Living Arrangement and Happiness among Married Employed People in Thailand ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
12 มิถุนายน 2561

ต้อนรับคณะสูตินารีแพทย์ จาก Ethiopia and USA

สถาบันฯ ต้อนรับผู้แทนคณะสูตินรีแพทย์ จำนวน 6 ท่าน จาก Center of Excellence for Reproductive Health, St. Paul’s Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia และ Center for International Reproductive Health Training (CIRHT), University of Michigan, USA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, Mahidol University ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภคพร พุทธโกษา ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไปที่ปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี

 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสถียร ทวีกุล ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเป็นลูกจ้างประจำเงินงบประมาณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

 

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา