ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
20-21 พฤษภาคม 2562

ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 (72nd World Health Assembly: WHA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองเจนีวา (Geneva) สมาพันธรัฐสวิส
23 พฤษภาคม 2562

โครงการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583

โครงการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมเสนอผลการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม กล่าวต้อนรับ และคุณจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟัง ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์ (อาจารย์ประจำสถาบันฯ) นำเสนอผลการคาดประมาณ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (ที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันฯ และในฐานะหัวหน้าโครงการฯ), รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาแรงงาน จาก TDRI), ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์, ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง (อาจารย์ประจำสถาบันฯ) นำเสนอผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ณ ห้อง Temptation - CM2 ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สยามสแควร์
22 พฤษภาคม 2562

A Demographic Look at Pain

คณาจารย์ นักวิจัย และนักศีกษาของสถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Zachary Zimmer, Professor - Canada Research Chair in Aging and Community จาก Mount Saint Vincent University ประเทศแคนนาดา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “A Demographic Look at Pain” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ (Wakako Takeda) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

รางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr. Nyi Nyi ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลโครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฐานะศิษย์เก่าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรประชากรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศาสตร์ รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รางวัลนักวิจัยระดับเพชร ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับที่ 393/2562 
 
โดยผู้จะได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, SCOPUS และวารสารระดับชาติในกลุ่ม TCI 1 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน (โดยบทความใน TCI 1 จำนวน 2 เรื่องนับเป็น 1 ผลงาน) ซึ่ง รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ มีผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติในฐาน ISI, SCOPUS จำนวน 25 เรื่อง และวารสารระดับชาติใน TCI 1 จำนวน 49 เรื่อง รวมจำนวน 74 เรื่อง นับเป็น 43 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ในประเด็นเกี่ยวกับ Labour and Migration , Population และ Social sciences
 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา