23 กุมภาพันธ์ 2560

ICASH 2017

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) ร่วมกับ Diponegoro University และ University of Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the International Conference on Applied Science and Health (ICASH) ภายใต้หัวข้อ Improving health and well-being for better society การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Dodo Sudradjat ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสังคมและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในหัวข้อ Global Health Diplomacy for Health and Well-being มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 240 ท่าน ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
20-26 กุมภาพันธ์ 2560

Japan-Asia Youth Exchange Program in Science

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Japan-Asia Youth Exchange Program in Science : SAKURA Exchange Program in Science, Collaborative Research and Education on Global Health ณ ประเทศญี่ปุ่น
19 กุมภาพันธ์ 2560

The Fourth Conference of APA in 2018

รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง, นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย และนายศรายุทธ สกุลตันติเมธา เข้าร่วมประชุม The Fourth Conference of APA in 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รางวัลชมเชย ประเภทภาพถ่าย

ขอแสดงความยินดี นางสาวกฤติญา สำอางกิจ นักประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559

ขอแสดงความายินดีแก่ ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุล  ศิษย์เก่าสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ  (ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559” จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวกษมา ยาโกะ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา