ค้นหา search

แบบสำรวจ

แบบสำรวจการใช้บริการเว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
9 มิถุนายน 2564

การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเสวนาวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 หัวข้อ "Global Risks and Roles of Social Sciences" (GRS) พบกับปาฐกถาพิเศษ “บทบาทของสถาบันการศึกษาบทความเสี่ยงของยุคแห่งการปรับตัว” โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 มิถุนายน 2564

ประชุมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในการเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Online MU EdPEx Assessment เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของสถาบันฯ และรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
29 พฤษภาคม 2564

จัดการประชุมปฏิบัติการการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 1

ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ (นักวิจัย ผู้ชำนาญการพิเศษ) จัดการประชุมปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งที่ 1” ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (มูลนิธิ สวน.) สนันสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 59 ท่าน

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา