ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
22-26 มกราคม 2563

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ THAI-ACP ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายปัญญา ชูเลิศ หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP) และ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และคณะวิจัย เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานและประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมทางกายในประเทศอาเซียน กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association) ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
10 มกราคม 2563

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำเสนอห้วข้อวิทยานิพนธ์

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วยคณาจารย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ต้อนรับ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program – IHPP) ในโอกาสเข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาของสถาบันฯ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในการนำเสนอห้วข้อวิทยานิพนธ์ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ "IPSR New Year Party 2020" โดยช่วงบ่ายจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ จัดโดย ทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ และช่วงเย็น พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในธีม "วิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลูกทุ่ง โจ๊ะโจ๊ะ" กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนของขวัญ รับชมการแสดงจากทีมผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร และจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร)

ขอแสดงความยินดีกับคุณอารีพันธ์ เจริญสุข ตำแหน่งรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทบริหาร) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ร่วมเขียนบทความเรื่อง Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The British Journal of Sports Medicine 

 

Voice of Alumni Award

ขอแสดงคงวามยินดีกับ Ms. Win Ei Phyu ศิษย์เก่าสถาบันฯ (หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกจากกองวิเทศสัมพันธ์ ให้เป็น voice of Alumni ของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา