7-12 พฤษภาคม 2560

สร้างเครือข่ายทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไป กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันฯ ต่างๆ คือ China Population and Development Research Center (CPDRC), Department of Social Medicine and Health Education, School of Public Health, Nursing School, Peking University, Save the Children in China Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) และ Institute of Social Development
2-4 พฤษภาคม 2560

ABACUS Qualitative Analysis Workshop

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ABACUS Qualitative Analysis Workshop” ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
27 เมษายน 2560

ความสุขในสังคมไทย “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า”

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ จัดการประชุมความสุขในสังคมไทย “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นักวิชาการจากสถาบันฯ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Ko Ko Naing ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน กระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการย้ายถิ่นฐาน, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบริหาร ประจำปี 2559 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา