เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

เสวนาใต้ชายคาประชากร

12 กรกฎาคม 2560

ครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

คณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญให้แด่ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ
30 มิถุนายน 2560

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560”

สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด (Sexual and Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ และรับฟังปาฐกถาเรื่อง “ความเป็นไท ทางเพศและการเจริญพันธุ์” โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560

อบรม Human Rights

อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการอบรม Human Rights ณ International Summer School, University of Sussex ประเทศอังกฤษ

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีแก่ นายสุเทพ คำเมฆ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" 2560

ขอแสดงความยินดีแก่ "นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว" ที่ได้รับคัดเลือก "แม่ดี-บุคลากรเด่น ของมหาวิทยาลัยมหิดล" ประเภทรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา