เหตุการณ์ที่น่าสนใจ

เสวนาใต้ชายคาประชากร

ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มีนาคม 2561

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
17 มีนาคม 2561

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 พร้อมแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ 2 ท่าน หลักสูตร Master of Arts Program in Population and Reproductive Health Research (International Program),
9 มีนาคม 2561

JPSS ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus

รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และนายศรายุทธ สกุลตันติเมธา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับเข้า Scopus และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificare) ใน “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

Editor’s Choice

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ศาสตราจารย์ ดร.แคธลีน ฟอร์ด และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสที่บทความเรื่อง How does unrest affect migration? Evidence from the three southernmost provinces of Thailand ได้รับการคัดเลือกจากบรรณาธิการวารสาร Demographic Research ให้เป็น Editor’s Choice ของ Volume ที่ 37 โดยบทความจะได้รับเครื่องหมาย * ในเว็บไซต์ของวารสาร อนึ่ง วารสาร Demographic Research เป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus และมีค่า Impact Factor เท่ากับ 1.32 (ปี 2559) ในแต่ละ Volume มีบทความเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น Editor’s Choice 

ขอแสดงความยินดี

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดี

คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา