ค้นหา search

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560

The XXVIII IUSSP International Population Conference

อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุม The XXVIII IUSSP International Population Conference ณ Cape Town International Convention Center เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560

The XXVIII IUSSP International Population Conference

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของงานประชุม XXVIII IUSSP International Population Conference ในฐานะตัวแทนทวีปเอเซียที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้รับเชิญเป็นประธานให้ความคิดเห็นบทความเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและผลกระทบต่อสังคมชนบทและเมืองในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุม IUSSP รวมทั้ง เป็นกรรมการตัดสิน Poster ดีเด่น ที่นำเสนอในงานประชุม IUSSP ณ Cape Town International Convention Center เมือง Cape Town ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
18 ตุลาคม 2560

ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury จาก King's College London

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury PhD Lecturer in Global Mental Health จาก Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London ประเทศอังกฤษ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) และประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

IPSR in Review 2015-2017สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา