ค้นหา search

ข่าวงานอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นประจำปี 2562
12 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562

Broker & Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมเขียนงานวิจัยกับ National Chiao Tung University เกี่ยวกับโครงการวิจัยเรื่อง “Broker & Employer Practices and Working Conditions: Foreign Migrant Workers in Taiwan” ณ National Chiao Tung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
8-12 กรกฎาคม 2562

สร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เดินทางไปสร้างเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และด้าน Alumni Engagement ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
4 กรกฎาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Distinguished and Outstanding Theses Awards of Master Degree Program

Congratulations to our graduates of the Master of Arts Program in Population and Social Research (Thai Program)  on being selected for Distinguished  & Outstanding Theses Awards of Mater Degree Program, namely:
  • Mr. Chatinai Wanwacha, on being selected for only one Distinguished Thesis Award of Master degree program and his Major Advisor is  Asst. Prof. Dr. Piyawat Katewongsa
And Two graduates on being selected for Outstanding Thesis Awards
  • Miss. Narumon Charoenjai, her Major Advisor is Asst. Prof. Dr. Kanokwan Tharawan
  • Miss. Kasama Yakoh, her Major Advisor is Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

แสดงความยินดี

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ สาขาพระพุทธศาสนา จากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  และเข้าพิธีรับการประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สถลมหาสังฆปริณายก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

สมัครสมาชิกจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา