กิจกรรมของสถาบันฯ

 6-7 ธันวาคม 2560

งานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing ณ เมือง Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน