กิจกรรมของสถาบันฯ

 10-14 เมษายน 2560

IUSSP Council

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมการประชุม IUSSP council meeting ในฐานะกรรมการของ IUSSP ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส