สื่อสาธารณะ

 27 กรกฎาคม 2559

IPSR on Brexit episode I: Economic and Political Divorce with Geographical Union

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อรับฟังเสวนาในหัวข้อ “IPSR on Brexit episode I: Economic and Political Divorce with Geographical Union” วิทยากรโดย ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>