แสดงความยินดี

 1 พฤศจิกายน 2562

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ และอนุสาขาวิชาการวิจัยประชากรและสังคม สังกัดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562