เสวนาใต้ชายคาประชากร

เสวนาครั้งที่  1128
 21 เมษายน 2564

การยืมเงินของโครงการวิจัยจากเงินโครงการวิจัย และเงินรายได้สถาบันฯ

โดย:  คุณจารุวรรณ จารุภูมิ

Abstract

การเสวนา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ จะอธิบายความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงระบบการยืมเงินของโครงการวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินการ พร้อมตัวอย่างการยืมเงินของโครงการวิจัย ที่ยืมเงินจากเงินโครงการวิจัย หรือยืมเงินจากเงินรายได้สถาบันฯ เพื่อให้การยืมเงินสถาบันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในประกาศของสถาบันฯ และสอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์