งานวิจัย

 17-18 ธันวาคม 2561

การประชุมวิชาการเชิงนโยบายเรื่อง การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison Journey)

ชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE 

กำหนดการประชุมวิชาการเชิงนโยบายเรื่อง

การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison Journey)

จัดโดย สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

เวทีนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัยบริการสุขภาพและเรือนจำสุขภาวะ

08.45 - 09.15 น.

ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ ‘การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ’

09.15 - 09.30 น.

กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายเรือนจำสุขภาวะ
โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ – ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

09.30 - 09.40 น.

นำเสนอวิดีทัศน์ “สาธารณสุขมูลฐานและบริการสุขภาพบนเส้นทางเรือนจำสุขภาวะ”

09.40 - 10.10 น. กล่าวเปิดงานและปาฐกถานำเรื่อง “นโยบายเรือนจำสมัยใหม่เปิดประตูสู่สังคม”
โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ – อธิบดีกรมราชทัณฑ์

10.10 -11.15 น.

 

 

 

 

 

นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการวิจัย 3 โครงการ
ดำเนินรายการ: ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน – บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วิทยากร:

 1. โครงการวิจัยและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง
  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล - นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
 2. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ
  กุลภา วจนสาระ - นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. โครงการเรือนจำสุขภาวะ: พัฒนาคุณภาพชีวิตหลังกำแพง
  ผศ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย - นักวิชาการอิสระ
  รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ - นักวิชาการอิสระ
11.15 – 11.20 น. Music Video นำทางใจด้วยโยคะ (โยคะประกอบเพลงใจนำทาง)

11.20 - 12.00 น.

เปิดอภิปราย

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.

แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่มตามโครงการวิจัย (ดูรายละเอียดเอกสารการประชุมกลุ่มย่อย)

14.45 - 15.30 น. นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (บริการอาหารว่าง เครื่องดื่มในห้องประชุม)
15.30 - 16.00 น.

ปัจฉิมกถา “การดูแลสุขภาพ-คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังบนเส้นทางเรือนจำสุขภาวะ”
ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ - รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์

(หมายเหตุ: เครื่องดื่มและอาหารว่าง บริการในห้องประชุม)

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

เวทีวิชาการ ‘เรือนจำและผู้ต้องขังกับภาพตัวแทนในสื่อ การเยียวยา และการคืนกลับสังคม’
The Making of Prison’s and Inmates’ Representation, Rehabilitation, and Reintegration

08.45 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

การนำเสนอและอภิปรายเรื่อง ‘ภาพตัวแทนผู้ต้องขังและเรือนจำในสื่อไทย (Representation)’
ดำเนินรายการ : กรรณจริยา สุขรุ่ง – กระบวนกรอิสระ
วิทยากร:

(1) สถานะองค์ความรู้เรื่อง ‘ภาพตัวแทนผู้ต้องขังและเรือนจำในสื่อไทย
โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) ภาพตัวแทนผู้ต้องขังในสื่อสาธารณะ
โดย โอปอล์ ประภาวดี   นักวิชาการอิสระ

ผู้ให้ความเห็น: ดร.ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00 - 10.15 น.

เปิดอภิปราย

10.15 - 11.00 น.

การนำเสนอและอภิปรายเรื่อง ‘การฟื้นฟูเยียวยาผู้ต้องขัง” (Rehabilitation)’
ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร:   

นำเสนอสถานะองค์ความรู้เรื่อง‘การฟื้นฟูเยียวยาผู้ต้องขัง
โดย รศ.อภิญญา เวชชยชัย - นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ผู้ให้ความเห็น: ชาติชาย สุทธิกลม - กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

11.30 - 12.30 น.

 

การนำเสนอและอภิปรายเรื่อง ‘ฟื้นชีวิตในโลกอิสรภาพ (Reintegration)’
ดำเนินรายการ : รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล - นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

วิทยากร: นำเสนอสถานะองค์ความรู้เรื่อง ‘ฟื้นชีวิตในโลกอิสรภาพ
โดย รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ - นักวิชาการอิสระ

ผู้ให้ความเห็น: พิทยา จินาวัฒน์ - อดีตรองปลัดประทรวงยุติธรรม

12.30 - 12.50 น.

เปิดอภิปราย

12.50 - 13.00 น.

สรุปและปิดการประชุม
โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล - นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

13.00 - 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

(หมายเหตุ: เครื่องดื่มและอาหารว่าง บริการในห้องประชุม)

สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่ คุณเบญจมาศ รอดภัย (ก้อย) โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 409 หรือ 081-9127430

ดาวน์โหลด Events-1149.pdf