กิจกรรมของสถาบันฯ

 13-14 พฤศจิกายน 2561

The 2018 World Innovation Summit for Health (WISH)

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุม The 2018 World Innovation Summit for Health (WISH) ณ รัฐกาตาร์