กิจกรรมของสถาบันฯ

 10 พฤษภาคม 2561

The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI

อ.ดร.ปิยวัฒน์  เกตุวงศา เข้าร่วมการประชุม The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI ณ Daegu Catholic University สาธารณรัฐเกาหลี