กิจกรรม

9 สิงหาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 32 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 32 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2561
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมิน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6-8 สิงหาคม 2561
International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges
รศ.ดร.อารี จำปากลาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง Cross Border Migration in SEA ในการประชุม International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges ณ เมือง Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

3-5 สิงหาคม 2561
Thailand Social Expo 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 61 โดยมี ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ นส.พอตา บุนยตีรณะ และคณะ ร่วมจัดแสดงโปสเตอร์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ณ hall 5-8 อิมแพค เมืองทองธานี

อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2561
งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กราบทูลเบิกตัวผู้เข้ารับประทานรางวัล “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2561
งานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561
The 2nd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development: Public Health Empowerment for Tropical and Coastal Region to Achieve SDG’s
Associate Professor Yothin Sawangdee attended The 2nd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development: Public Health Empowerment for Tropical and Coastal Region to Achieve SDG’s and gave the lecture on "Southeast Asian Coastal’s Passive Migrants: Job opportunity, poverty, and accessibility to health care". The event was held in Semarang, Indonesia.

อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2561
ประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9"
ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการ) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานประชุม consortium ระหว่าง 3 สถาบันที่เป็น WHOCC ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9” (The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาของสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 8 คน และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 2 คน

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป) และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561
รองศาสตาจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561” ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

19-20 กรกฎาคม 2561
สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 28
สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 28 " LET’S MOVE TOGETHER (BIG CHANGE)" ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

17-18 กรกฎาคม 2561
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการ โดยในวันแรก สถาบันฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และในวันที่สอง สถาบันฯ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

11-14 กรกฎาคม 256
Asian Population Association Conference 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ Secretariat ของ Asian Population Association (APA) ร่วมกับ University of Shanghai จัดการประชุม 4th Asian Population Association Conference 2018 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 11-14 กค 2561 รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น Executive Secretary ของ APA และ รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็น Chair ของ Scientific Committee โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 450 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 10 คน

อ่านต่อ

6-9 กรกฎาคม 2561
The movement of skilled workers in ASEAN and the regional center of health services
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เดินทางเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือในอาเซียนกับการเป็นศูนย์กลางด้านการบริการสาธารณสุขของภูมิภาค” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านต่อ

6 กรกฎาคม 2561
ประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ต้อนรับคณะจากประเทศรัสเซีย Professor Sergey Ryazantsev Dr. Marina Khramova Dr. Artem Lukyanets และ Dr. Roman Manshin จาก MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs และ Institute of Social-Politic Research, Russian Academy of Sciences ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

5-12 กรกฎาคม 2561
Thai Migrant Workers in South Korea project
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification ภายใต้โครงการ Thai Migrant Workers in South Korea ณ เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย

อ่านต่อ

5 กรกฎาคม 2561
Happy Family Award 2018
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาและมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) “ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง” โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมงาน 20 องค์กร แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน และเอ็สเอ็มอี ประกอบด้วยรางวัลองค์กรดีเด่น ดีมาก และดี ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ

4 กรกฎาคม 2561
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพ โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

3-5 กรกฎาคม 2561
Asian Studies Association of Australia Conference 2018
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมประชุม Asian Studies Association of Australia Conference 2018 และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Working Conditions in Thailand’s Agricultural Border Zones ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2561
สาธิตกิจกรรม Active place Active program และ Active classroom
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะวิจัย นำคณะทำงานจาก Japan Sport Association (JSPO) ประเทศญี่ปุ่น และคณะทำงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น นำโดย นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ชมสาธิตกิจกรรม Active place Active program และ Active classroom

อ่านต่อ

29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561
บรรยายพิเศษ ณ University of Bonn
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง 1) Participatory Action research on migration 2) Field experiences on migration research in Mekhong Subregion 3) A Comparative Pattern of Migration in Laos, Myanmar, Cambodia to Thailand 4) Methodological Challenges in Participatory Action Research with Undocumented Migrantion Mekhong Subregion ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง “Well-being in Thailand : Dream or Reality?” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ พร้อมรับฟังปาฐกถานำเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก, การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยในมุมมองภาคเอกชน” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการนำเสนอบทความ "ความอยู่ดีมีสุข" โดย คณาจารย์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกรุงธนบอลรูมชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 ท่าน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย โดยมีการบรรยายเรื่อง ภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯ การยกระดับวารสาร JPSS สู่ฐาน SCOPUS, การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SCOPUS" และ ประเด็นการวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

25-28 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ Daya Bay Nuclear Power Plant สาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

19 มิถุนายน 2561
ประชุมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันฯ จัดการประชุมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันฯ เพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมฯ มาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกแต่ละหลักสูตรจะเชิญผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็น key stakeholder และช่วงที่ 2 เชิญศิษย์เก่ามาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

อ่านต่อ

18-22 มิถุนายน 2561
อบรมเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า”
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ จัดการอบรมเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า” (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง และทักษะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแนวเรื่องเล่า ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

15-28 มิถุนายน 2561
ประชุม สร้างเครือข่าย และเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ น.ส.รีนา ต๊ะดี เข้าร่วมประชุม สร้างเครือข่าย และเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัย โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2561
การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Center For SSK Multi-Cultural Research, Hanyang University (Prof. Doo-Sub Kim) และ Department of Multicultural Education, Hanyang University (Prof. Sungho Ahn) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากร ความร่วมมือต่างๆทางด้านวิชาการ การทำวิจัยร่วมกัน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ

อ่านต่อ

13-17 มิถุนายน 2561
The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Living Arrangement and Happiness among Married Employed People in Thailand ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณะสูตินารีแพทย์ จาก Ethiopia and USA
สถาบันฯ ต้อนรับผู้แทนคณะสูตินรีแพทย์ จำนวน 6 ท่าน จาก Center of Excellence for Reproductive Health, St. Paul’s Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia และ Center for International Reproductive Health Training (CIRHT), University of Michigan, USA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, Mahidol University ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
การประชุม Thai Migrant Workers in South Korea
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม Thai Migrant Workers in South Korea ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

3-6 มิถุนายน 2561
The II International Research and Practical Conference
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม the II International Research and Practical Conference พร้อมนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

1-3 มิถุนายน 2561
ประชุมและเสนอผลงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม Develop MOU relationship with Hanyang University ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2561
แนวทางการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และคณะ ให้การต้อนรับ คุณนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้อง 102 พญาไท 2514 (VIP) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2561
On-site Interview and Active Recruitment 2018
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ และ นางลักษณา นิลอุบล ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2018 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ Juliana Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

24 พฤษภาคม 2561
วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
คุณพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับ คุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการวาโก้บราเดย์ และคณะ ในโอกาสมารับมอบบราเสื่อมสภาพและบราใหม่ โครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดย บมจ. ไทยวาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2561
แสดงความยินดีสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ ๕๕ ปี
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์ให้แก่โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ ให้แก่ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๕ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ่านต่อ

21 – 23 พฤษภาคม 2561
การอบรม “Research Development"
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ Asia Center, University of Utah, USA โดยการสนับสนุนของ the Henry Luce Foundation จัดการอบรม “Research Development Workshop” ภายใต้โครงการ “Mekong Scholars Program (MSP) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่ศึกษาวิจัยในด้านประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมพญาไท 2514 ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

18 พฤษภาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขนุการสถาบันฯ และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2561
มอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ความหนา 150 แกรม ขนาด 12.75×11 นิ้ว เพื่อนำไปผลิตหนังสือเรียนทุกประเภทให้แก่ผู้พิการทางสายตา

อ่านต่อ

16-18 พฤษภาคม 2561
ประชุมเพื่อค้นหาอนาคต และอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อค้นหาอนาคต และอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล ของโครงการวิจัยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2560 – 2564 ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

14-25 พฤษภาคม 2561
อบรมเรื่อง Manuscripts development process
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัย Department of Population, Family and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health เพื่อเขียนบทความตีพิมพ์จากงานวิจัยโครงการ "Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand" และพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยในอนาคต ณ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

11-12 พฤษภาคม 2561
Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา จัดอบรม "Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ" ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม

อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2561
The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมการประชุม The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI ณ Daegu Catholic University สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2561
Love U Club: "Test the Taste of Bangladesh"
นักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ “Test the Taste of Bangladesh” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารและวัฒนธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561
อบรมระยะสั้น "Qualitative Data Analysis by computer program"
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

29-30 เมษายน 2561
โครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 2
สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 2: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนของประชากรในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ่านต่อ

26-27 เมษายน 2561
How to set up and assess evidence-based organizational happiness
ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ “How to set up and assess evidence-based organizational happiness” ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ A Systems Approach to Alleviating Work-induced Stress and Improving Health, Well-being, and Resilience of Health Professionals Within and Beyond Education จัดโดย สถาบัน National Academies of Science, Engineering and Medicine ณ รัฐวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

18-20 เมษายน 2561
เตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

23 เมษายน 2561
โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ หรือ Happy University จัดการประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ส่วนงานนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยการจัดการ และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 เมษายน 2561
Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ
พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายแพทย์ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ร่วมสัมมนาในประเด็น “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2561 ณ พาวิลเลี่ยน A ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

อ่านต่อ

19 เมษายน 2561
มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ต้อนรับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และคณะ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา” และรับฟังการกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดย นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

10 เมษายน 2561
งานสงกรานต์ 2561
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 "สงกรานต์ วิถีไทย ตามสไตล์ ออเจ้า" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และมอบรางวัลแก่นักกีฬา พร้อมนี้ ทีมนักสร้างสุของค์กรได้จัดกิจกรรม "เนรมิต ตลาด IPSR ย้อนเวลาสู่อโยธยา ตามหาบุพเพสันนิวาส" โดยจัดซุ้มสาธิตการทำอาหารคาว หวาน และสอนการทำดอกไม้จากใบเตยให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มสีสัน และความรื่นเริงภายในงาน ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

9-13 เมษายน 2561
ประชุมคณะกรรมธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51 (The 51st Session of the Commission on Population and Development – CPD51) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

3-6 เมษายน 2561
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

2-5 เมษายน 2561
อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561
โครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS
นายพงศ์ไพบูลย์ ตุลารักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) และนายมงคล ธงชัยธนาวุฒินักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS ณ University of Bonn ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน) โดยได้ศึกษารายวิชา 1) JM5: Ecosystem-based approaches for Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Chang Adaptation (CCA) และ 2) JM6-7: Using Geographic Information System (GIS) in the context of Disaster Risk Reduction (DRR) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นของหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programme "Geography of Environmental Risks and Human Security" กับ Institute for Environment and Human Security, United Nations University และ University of Bonn.

อ่านต่อ

30 มีนาคม 2561
Love U Club: "US IS OK, OK IS IN US"
นักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ "US IS OK, OK IS IN US" นำเสนอโดย นายวิชาญ ชูรัตน์ นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

26-30 มีนาคม 2561
อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

21-24 มีนาคม 2561
On-site Interview and Active Recruitment 2018
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และ น.ส.มนชญา ดุลยากร ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2018 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

20 มีนาคม 2561
วันความสุขสากล 20 มีนาคม-International Day of Happiness
“มหาวิทยาลัยมหิดล” ในนามของ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกับนักวิชาการเครือข่ายความสุขอาเซียน คิกออฟวันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี ด้วยการนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจของ "บริบทความสุขแบบอาเซียน" (Happiness in Asian Context) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

19 มีนาคม 2561
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17 มีนาคม 2561
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 พร้อมแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ 2 ท่าน หลักสูตร Master of Arts Program in Population and Reproductive Health Research (International Program),

อ่านต่อ

9 มีนาคม 2561
JPSS ได้รับการบรรจุเพิ่มในฐานข้อมูลสากล Scopus
รองศาสตราจารย์รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และนายศรายุทธ สกุลตันติเมธา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลแสดงความยินดีให้กับวารสารไทยที่ได้รับการตอบรับเข้า Scopus และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor’s Certificare) ใน “การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ครั้งที่ 12 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

อ่านต่อ

8-9 มีนาคม 2561
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561
สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 หัวข้อ "IPSR's Annual seminar-Battery Recharge" โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการกาญจนบุรีให้กลับมาสู่สภาพเดิมอย่างยั่งยืน หัวข้อ “วาดฝันอันยั่งยืน” ภายใต้กิจกรรม “คิดถึงนะ!! ศูนย์กาญจนบุรี” และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ยามค่ำคืน ในสไตล์ "หนูอยากเป็น... (อาชีพในฝัน)" ณ วังนกแก้ว พาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านต่อ

7-10 มีนาคม 2561
อบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้การวิจัยเชิงคุณภาพในภาคสนาม อบรมทักษะและศักยภาพสำหรับนักวิจัยในการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเมืองท่องเที่ยว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

6-12 มีนาคม 2561
17th World Conference of Tobacco or Health
รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุมโลกเรื่องบุหรี่หรือสุขภาพ ครั้งที่ 17 (17th World Conference of Tobacco or Health) และนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Oral presentation เรื่อง Over-time Changes in Reactions to Pictorial Health Warning Labels and Association with Quitting Behavior among Adult Smokers in Thailand : Findings from ITC Thailand Survey (2005-2012) ณ เมือง Cape Town ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อ่านต่อ

4-7 มีนาคม 2561
On-site Interview and Active Recruitment 2018
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด และ น.ส.มนชญา ดุลยากร ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2018 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันโภชนาการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมในครั้งนี้

อ่านต่อ

4-14 มีนาคม 2561
Exploring Global Health Research Collaboration based upon Health Data Science Approach
น.ส.วิภาพร จารุเรืองไพศาล นักปฏิบัติการวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ ได้แก่ Hnin Oo Mon, Mr.Nyein Chan และ Mr.Nurjaeni หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และน.ส.จริยา ศรีกลัด หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) เข้าร่วมการอบรม “Exploring Global Health Research Collaboration based upon Health Data Science Approach” ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2561
49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในงาน "49 ปีวันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2561
กีฬาบุคลากร 2561
คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด เนื่องในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “มหิดลเกมส์” ภายใต้หัวข้อ (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”) ณ สนามกีฬา ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561
อบรม Self-Sustained Movement Master Training
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ JICA Team (Shizuoka University, Hatachi Industry, Kosai Consultants, Oriental Consultants Global) ประเทศญี่ปุ่น และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (MUSS) จัดอบรม Self-Sustained Movement Master Training โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น Master Trainer จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี, นักศึกษาจาก MUSS และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

27-28 กุมภาพันธ์ 2561
มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการการสร้างเสริมครอบครัวอบอุ่นไปสู่ครอบครัวสุขภาวะของคนทำงานองค์กรในประเทศไทย โดย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะทำงาน ได้ร่วมจัดประชุมห้องย่อย ใน "มหกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กพ.61 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สำนัก 4) สสส. ทางโครงการครอบครัวอบอุ่น จัดการบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาครอบครัวตามองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น : รูปแบบ เครื่องมือและการขับเคลื่อน การสร้างครอบครัวอบอุ่นในองค์กร” และผลเบื้องต้นจากการสำรวจครอบครัวอบอุ่นต้นแบบตามด้วยการเสวนาร่วมกันจากภาคีเครือข่าย ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นในองค์กรแห่งความสุข” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล (ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย : การสูงวัยของประชากรพลิกสังคม"

อ่านต่อ

22-23 กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และคณะนักศึกษาสถาบันฯ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยกับการถูกละเมิดสิทธิ
ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ “ภาพรวมสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยกับการถูกละเมิดสิทธิ” ในเวทีเสวนาวิชาการสาธารณะ เรื่อง “สิทธิของผู้สูงอายุไทยในสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

21-23 กุมภาพันธ์ 2561
MU EdPEx Assessor
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (MU EdPEx Assessor) รุ่นที่ 6 กิจกรรมที่ 2 " การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning" ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.กาญจนบุรี

อ่านต่อ

16 กุมภาพันธ์ 2561
การสำรวจองค์กรแห่งความสุข HAPPINOMETER : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ ให้การต้อนรับ คุณสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมกับศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เรื่องการสำรวจองค์กรแห่งความสุข HAPPINOMETER : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

16 กุมภาพันธ์ 2561
Mahidol - Norway Scholarships: Thank You Reception
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในโอกาสนี้ Mr.Nyein Chan นักศึกษาสถาบันฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษามหิดล กล่าวขอบคุณ

อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2561
Love U Club: "Try Zumba for a Fun"
นักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ “Try Zumba for a fun” เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม “การแนะนำฐานข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ”
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแนะนำฐานข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, คุณวรรณี หุตะแพทย์, คุณปัญญา ชูเลิศ และ Ms. Dyah Anantalia Widyastari ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

1 กุมภาพันธ์ 2561
Prince Mahidol Award Conference 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (Prince Mahidol Award Conference 2018) ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases: ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่”

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561
ศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
สถาบันฯ นำโดย นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 ท่าน จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมป์ และองค์กรสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ
สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 15 ท่าน จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าฟังการบรรยายโดย รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม UNFPA Assistant Representative และ Dr.Yanhong Zhang, Director of Statistics Division, ESCAP ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561
PMAC 2018 World Art Contest
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีการประกาศและมอบรางวัลโครงการการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ แต่ละประเภททั้งในรูปแบบภาพวาดและภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest

อ่านต่อ

29 มกราคม 2561
Welcome MGIMO University and ISPR RAS
รศ.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Sergey V. Ryazantsev, Chair of Department of Demographic and Migration Policy, Director of the ISPR RAS พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr.Marina N. Khramova , Associate Professor of the Department of Demographic and Migration Policy, Senior Researcher of the ISPR RAS และคณะนักศึกษา จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

27-28 มกราคม 2561
การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สารตั้งต้น Active School”
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และทีมวิจัยโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นได้จัดการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สารตั้งต้น Active School” ให้กับคณาจารย์ จำนวน 30 ท่าน จากโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการในปีที่ 2 โดยมี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์นับเป็นโรงเรียนที่ 8 ที่เข้าร่วมโครงการในโมเดลที่ 1 เป็นการดำเนินโครงการแบบเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายตลอดทั้งช่วงวันทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงมีการพัฒนาพื้นที่เล่นที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ อีกด้วย ทั้งนี้ นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปขยายผลให้กับนักเรียนในทุกๆ ชั้นเรียน โดยหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้มีความสุขกับการเรียนและมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกๆ ด้าน

อ่านต่อ

26 มกราคม 2561
งานทำบุญเดือนเกิด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และบุคลากร เข้าร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย และฟังบรรยายธรรม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

25 มกราคม 2561
Walk & Run to Happy MU
กิจกรรม Walk & Run to Happy MU ส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561

อ่านต่อ

25 มกราคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ พร้อมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในโครงการ “INMU ร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 12” ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

24 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและกราบอวยพรปีใหม่แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

23 มกราคม 2561
Thai Self-Sustained Movement Program
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ผศ.ดร.วารี วิดจายา และคณะวิจัยจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมมือวิจัย Thai Self-Sustained Movement Program กับคณะวิจัยจากระทรวงสาธารณสุข และ JICA - HATACHI ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปแนวทางและกำหนดแผนการทำงานของโครงการด้านการพัฒนาต้นแบบที่ยังยืนในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

14-19 มกราคม 2561
ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านต่อ

12 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณบดี ด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านต่อ

12 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวาระดิถึขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

11 มกราคม 2561
เสวนาพิเศษ หัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development”
สถาบันฯ ต้อนรับ Assistant Professor Maryann Bylander, Sociology and Anthropology, Lewis & Clark College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

11 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
สถาบันฯ ต้อนรับ คุณนพรัตน์ วิทิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะ ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีม HAPPINOMETER เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

9 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

อ่านต่อ

5-6 มกราคม 2561
โครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 1
สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 1: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนของประชากรในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2560
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ "IPSR DISCO PARTY" พร้อมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2660
การประชุม "สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ"
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งในส่วนของสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของคนไทยไปต่างประเทศ และองค์ความรู้ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการ การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2560
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี คณะศิลปศาสตร์
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และ นส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมสมทบทุนการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17-22 ธันวาคม 2560
ารศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ พร้อมด้วย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และหัวหน้างานการศึกษา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมการศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2560
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560) โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นประธานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560
บรรยายพิเศษ
ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมสูงอายุ" ให้แก่ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560
เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”
สถาบันฯ ต้อนรับ Dr. Adrian Cameron, DECRA Research Fellow จาก Faculty of Health, Deakin Universityประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560
เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs”
สถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Conghe Song, Professor and Associate Chair จาก Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

11-18 ธันวาคม 2560
บรรยายพิเศษ "Disruptive Data Collection"
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Demographic change and labor force participation of female in Thailand ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี นอกจากนี้ ยังจัดบรรยายในหัวข้อ Social media and multiple-identity development of Thai teens และจัด Workshop เรื่อง Disruptive Data Collection

อ่านต่อ

6-7 ธันวาคม 2560
งานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing ณ เมือง Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2560
บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research design and sampling method”
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research design and sampling method” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของ Department of Sociology, University of Oklahoma สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2560
Special Seminar on “Social Survey and Data Collection”
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “Social Survey and Data collection” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของ Department of Sociology, University of Oklahoma สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
ประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เข้าร่วมประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกลับของผู้ที่ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Commuting between Bangkok Metropolitan and its vicinity) และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Urban growth and population living satisfaction survey in Bangkok: A multiple data collection technique and mixed methodology designed ณ University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

28-29 พฤศจิกายน 2560
ประชุม Migration
รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุม Migration และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Muslim Migration in the Three Southernmost Province of Thailand (M&M) ณ Russian Academy เมือง Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

27-28 พฤศจิกายน 2560
ABACUS Writing Session on First Qualitative Paper Workshop
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม ABACUS Writing Session on First Qualitative Paper Workshop ณ UMEA University เมือง Umea ราชอาณาจักรสวีเดน

อ่านต่อ

27-30 พฤศจิกายน 2560
The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9)
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เข้าร่วมประชุม 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9) และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง “Translating Gender Sensitive Framework into National HIV/AIDS Responses : A Case of Thailand” ณ Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Center เมือง Quang Ninh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่านต่อ

25 พฤศจิกายน 2560
International Symposium on Children of Migration
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม International Symposium on Children of Migration : Child Migrants, Cross-border Children, Border-blurred Children in Asia และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง “Access to rights of migrant children in Thailand : The importance of social integration and roles of civil society” ณ Rikkyo University (Ikebukuro Campus) เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

24 พฤศจิกายน 2560
Love U Club: "Myanma Da Laet"
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชาวเมียนมาของสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ “Myanma Da Laet” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) สถาบันฯ

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2560
The 2nd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุม The 2nd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง “Thailand Family Database” ณ OECD KOREA Policy Centre กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2560
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN)
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน ในโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันฯ ในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2560
งานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560
ศ.กียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันฯ ได้รับเกียรติในการเสวนาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0 ” ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย และภาคีเครือข่ายจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมฯ ดังกล่าวจำนวนมาก ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

15-17 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah
อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง เข้าร่วมการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah ประเทศมาเลเซีย ณ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah เมืองกัวลาลัมเปอร์ รัฐเนเกรี เซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2560
งานครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
สถาบันฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากร