กิจกรรม

16 กุมภาพันธ์ 2561
Mahidol - Norway Scholarships: Thank You Reception
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมด้วย ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในโอกาสนี้ Mr.Nyein Chan นักศึกษาสถาบันฯ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษามหิดล กล่าวขอบคุณ

อ่านต่อ

2 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม “การแนะนำฐานข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ”
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแนะนำฐานข้อมูลโครงการวิจัยของสถาบันฯ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์, ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, คุณวรรณี หุตะแพทย์, คุณปัญญา ชูเลิศ และ Ms. Dyah Anantalia Widyastari ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำเสนอข้อมูลงานวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

1 กุมภาพันธ์ 2561
Prince Mahidol Award Conference 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 (Prince Mahidol Award Conference 2018) ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases: ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่”

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561
ศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
สถาบันฯ นำโดย นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 15 ท่าน จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ศึกษาดูงานด้านการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมป์ และองค์กรสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ
สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 15 ท่าน จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย เข้าฟังการบรรยายโดย รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม UNFPA Assistant Representative และ Dr.Yanhong Zhang, Director of Statistics Division, ESCAP ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

31 มกราคม 2561
PMAC 2018 World Art Contest
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีการประกาศและมอบรางวัลโครงการการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ แต่ละประเภททั้งในรูปแบบภาพวาดและภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest

อ่านต่อ

29 มกราคม 2561
Welcome MGIMO University and ISPR RAS
รศ.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Sergey V. Ryazantsev, Chair of Department of Demographic and Migration Policy, Director of the ISPR RAS พร้อมด้วย Assoc.Prof.Dr.Marina N. Khramova , Associate Professor of the Department of Demographic and Migration Policy, Senior Researcher of the ISPR RAS และคณะนักศึกษา จาก Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO University), and the Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences (ISPR RAS) กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

27-28 มกราคม 2561
การประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สารตั้งต้น Active School”
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และทีมวิจัยโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นได้จัดการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “สารตั้งต้น Active School” ให้กับคณาจารย์ จำนวน 30 ท่าน จากโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการในปีที่ 2 โดยมี โรงเรียนประชาอุปถัมภ์นับเป็นโรงเรียนที่ 8 ที่เข้าร่วมโครงการในโมเดลที่ 1 เป็นการดำเนินโครงการแบบเต็มรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายตลอดทั้งช่วงวันทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงมีการพัฒนาพื้นที่เล่นที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ อีกด้วย ทั้งนี้ นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปขยายผลให้กับนักเรียนในทุกๆ ชั้นเรียน โดยหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้มีความสุขกับการเรียนและมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกๆ ด้าน

อ่านต่อ

26 มกราคม 2561
งานทำบุญเดือนเกิด
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนมกราคม จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และบุคลากร เข้าร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย และฟังบรรยายธรรม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

25 มกราคม 2561
Walk & Run to Happy MU
กิจกรรม Walk & Run to Happy MU ส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness: R2H) ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561

อ่านต่อ

25 มกราคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ พร้อมสมทบทุนเข้ามูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในโครงการ “INMU ร่วมลดโลกร้อน ครั้งที่ 12” ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสรี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

24 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและกราบอวยพรปีใหม่แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

23 มกราคม 2561
Thai Self-Sustained Movement Program
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ผศ.ดร.วารี วิดจายา และคณะวิจัยจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโครงการร่วมมือวิจัย Thai Self-Sustained Movement Program กับคณะวิจัยจากระทรวงสาธารณสุข และ JICA - HATACHI ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสรุปแนวทางและกำหนดแผนการทำงานของโครงการด้านการพัฒนาต้นแบบที่ยังยืนในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ณ อาคาร 2 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

14-19 มกราคม 2561
ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านต่อ

12 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาคณบดี ด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อ่านต่อ

12 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวาระดิถึขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

11 มกราคม 2561
เสวนาพิเศษ หัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development”
สถาบันฯ ต้อนรับ Assistant Professor Maryann Bylander, Sociology and Anthropology, Lewis & Clark College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Borrowing Across Borders: Migration, Debt and Development” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

11 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
สถาบันฯ ต้อนรับ คุณนพรัตน์ วิทิตยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะ ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และทีม HAPPINOMETER เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

9 มกราคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

อ่านต่อ

5-6 มกราคม 2561
โครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 1
สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 1: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนของประชากรในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2560
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ "IPSR DISCO PARTY" พร้อมมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2660
การประชุม "สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ"
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถานการณ์การย้ายถิ่นและการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ” เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งในส่วนของสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของคนไทยไปต่างประเทศ และองค์ความรู้ในส่วนของรูปแบบการบริหารจัดการ การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2560
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี คณะศิลปศาสตร์
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และ นส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 14 ปี คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมสมทบทุนการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17-22 ธันวาคม 2560
ารศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ พร้อมด้วย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และหัวหน้างานการศึกษา นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมการศึกษาดูงานประจำปี ณ จังหวัดอุบลราชธานี และเมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2560
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5 (2/2560) โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นประธานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560
บรรยายพิเศษ
ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "อนาคตของไทยและอาเซียนกับสังคมสูงอายุ" ให้แก่ศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560
เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention”
สถาบันฯ ต้อนรับ Dr. Adrian Cameron, DECRA Research Fellow จาก Faculty of Health, Deakin Universityประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Role of Supermarkets in Obesity Prevention” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

13 ธันวาคม 2560
เสวนาพิเศษ หัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs”
สถาบันฯ ต้อนรับ Dr.Conghe Song, Professor and Associate Chair จาก Department of Geography, University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “The Socio-Economic Effects of China’s Forest Restoration and Conservation Programs” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

11-18 ธันวาคม 2560
บรรยายพิเศษ "Disruptive Data Collection"
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Demographic change and labor force participation of female in Thailand ณ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี นอกจากนี้ ยังจัดบรรยายในหัวข้อ Social media and multiple-identity development of Thai teens และจัด Workshop เรื่อง Disruptive Data Collection

อ่านต่อ

6-7 ธันวาคม 2560
งานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม 2017 BRICS meeting on Ageing ณ เมือง Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

6 ธันวาคม 2560
บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research design and sampling method”
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “Research design and sampling method” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของ Department of Sociology, University of Oklahoma สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2560
Special Seminar on “Social Survey and Data Collection”
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายพิเศษหัวข้อ “Social Survey and Data collection” ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาของ Department of Sociology, University of Oklahoma สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ 60 พรรษา ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2560
ประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เข้าร่วมประชุมการวิจัยด้านสังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกลับของผู้ที่ทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Commuting between Bangkok Metropolitan and its vicinity) และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Urban growth and population living satisfaction survey in Bangkok: A multiple data collection technique and mixed methodology designed ณ University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

28-29 พฤศจิกายน 2560
ประชุม Migration
รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุม Migration และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Muslim Migration in the Three Southernmost Province of Thailand (M&M) ณ Russian Academy เมือง Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

27-28 พฤศจิกายน 2560
ABACUS Writing Session on First Qualitative Paper Workshop
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม ABACUS Writing Session on First Qualitative Paper Workshop ณ UMEA University เมือง Umea ราชอาณาจักรสวีเดน

อ่านต่อ

27-30 พฤศจิกายน 2560
The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9)
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เข้าร่วมประชุม 9th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health Rights (APCRSHR9) และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง “Translating Gender Sensitive Framework into National HIV/AIDS Responses : A Case of Thailand” ณ Quang Ninh Exhibition of Planning and Expo Center เมือง Quang Ninh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่านต่อ

25 พฤศจิกายน 2560
International Symposium on Children of Migration
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม International Symposium on Children of Migration : Child Migrants, Cross-border Children, Border-blurred Children in Asia และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง “Access to rights of migrant children in Thailand : The importance of social integration and roles of civil society” ณ Rikkyo University (Ikebukuro Campus) เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

24 พฤศจิกายน 2560
Love U Club: "Myanma Da Laet"
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกชาวเมียนมาของสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ “Myanma Da Laet” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) สถาบันฯ

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2560
The 2nd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุม The 2nd Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง “Thailand Family Database” ณ OECD KOREA Policy Centre กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2560
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN)
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจาก National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน ในโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันฯ ในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2560
งานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560
ศ.กียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบันฯ ได้รับเกียรติในการเสวนาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคประเทศไทย 4.0 ” ในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 จัดโดย สมาคมนักประชากรไทย และภาคีเครือข่ายจากหลากหลายหน่วยงาน โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมฯ ดังกล่าวจำนวนมาก ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

15-17 พฤศจิกายน 2560
ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah
อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง เข้าร่วมการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah ประเทศมาเลเซีย ณ โรงไฟฟ้าถ่านหิน Jimah เมืองกัวลาลัมเปอร์ รัฐเนเกรี เซมบิลัน ประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2560
งานครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
สถาบันฯ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตอำเภอพุทธมณฑล รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา และมอบรางวัลผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ (R2R) ให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2560
R2R Headquarter
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมพิธีเปิดโครงการ R2R Head Quarter เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการทำ R2R ให้แก่บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และประธานคณะกรรมการ R2R เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สถาบันฯ

อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2560
PA-Visit ปีงบประมาณ 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

13 - 14 พฤศจิกายน2560
Global Health Diplomacy Workshop
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาการประชุม Global Health Diplomacy Workshop ณ The National Center for Global Health and Medicine เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

9 พฤศจิกายน 2560
ยินดีต้อนรับคณาจารย์จาก Chinese Academy of Social Science (CASS) และ Shanghai University
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ต้อนรับคณะจาก Chinese Academy of Social Science (CASS) และ Shanghai University จำนวน 5 ท่าน จากประเทศจีน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือทางด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

7 พฤศจิกายน 2560
ต้อนรับ Prof. Takao Kamibeppu
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Prof. Takao Kamibeppu, Professor & Vice Dean, College of Urban Management, Fukuyama City University, Hiroshima Prefecture, Japan ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับงานวิจัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2560
ต้อนรับ Mr. Takehiro Iwaki
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ ให้การต้อนรับ Mr. Takehiro Iwaki, IC Net Asia Co., Ltd กรุงเทพมหานคร และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม LOVE U CLUB: “Loy Kratong Festival”
LOVE U CLUB จัดกิจกรรมในหัวข้อ “Loy Kratong Festival” โดย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

3-6 พฤศจิกายน 2560
The 2nd International Conference of Health Sciences (ICHS) 2017
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม The 2nd International Conference of Health Sciences (ICHS) 2017 “From Living Well to Aging Well : A Multidsciplinary Approach” และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Promoting Health for Wellbeing of Ageing Population ณ Faculty of Health Sciences Jenderal Soedirman University เมือง Purwokerto สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2560
The XXVIII IUSSP International Population Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของงานประชุม XXVIII IUSSP International Population Conference ในฐานะตัวแทนทวีปเอเซียที่ได้รับการเลือกตั้ง และได้รับเชิญเป็นประธานให้ความคิดเห็นบทความเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและผลกระทบต่อสังคมชนบทและเมืองในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุม IUSSP รวมทั้ง เป็นกรรมการตัดสิน Poster ดีเด่น ที่นำเสนอในงานประชุม IUSSP ณ Cape Town International Convention Center เมือง Cape Town ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อ่านต่อ

27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2560
The XXVIII IUSSP International Population Conference
อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมงานประชุม The XXVIII IUSSP International Population Conference ณ Cape Town International Convention Center เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2560
ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury จาก King's College London
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ ต้อนรับ Dr.Tatiana Taylor Salisbury PhD Lecturer in Global Mental Health จาก Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London ประเทศอังกฤษ ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations” ภายใต้กิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) และประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17-18 ตุลาคม 2560
Consultation on Community-based social innovations (CBSI)
ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม Consultation on Community-based social innovations (CBSI) for healthy ageing in Middle-and High-Income countries ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

12 ตุลาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

11-12 ตุลาคม 2560
Working Group Meeting for The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2019
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019) Working Group Meeting for PMAC 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2560
กิจกรรมโต้วาที
การโต้วาทีของของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PRPS 550 Substantive Demography ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสระบัว

อ่านต่อ

4-8 ตุลาคม 2560
Guest Speaker for International Exchange Program at Hokkaido University
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ได้รับกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ International exchange program under the framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura Exchange Program In Science) ณ Hokkaido University, Graduate School of Medicine เมือง Sapporo, Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2560
เผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการการวิจัยความต้องการและความพึงพอใจด้านที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง”
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี หัวหน้าโครงการฯ และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย “โครงการการวิจัยความต้องการและความพึงพอใจด้านที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์

อ่านต่อ

2-6 ตุลาคม 2560
อบรมวิชาการนานาชาติ "Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN"
ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดอบรมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โครงการอบรมได้รับทุนสนับสนุนจาก Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) .... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ

2-14 ตุลาคม 2560
อบรม International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science
น.ส.กาญจนา เทียนลาย นักวิจัยประจำสถาบันฯ พร้อมด้วย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรม International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura Exchange Program In Science) ณ Graduate School of Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

28 กันยายน 2560
พิธีไหว้ครู
คณะนักศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

27 กันยายน 2560
พิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ

24 กันยายน 2560
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

21-22 กันยายน 2560
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร
สถาบันฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราาน จังหวัดนครปฐม และกิจกรรมสันทนาการ ณ รีสอร์ทอินเลญา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

อ่านต่อ

19 กันยายน 2560
สัญญาความร่วมมือโครงการ TransRe
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Patrick Sakdapolrak จาก University of Vienna ในโอกาสการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (เพิ่มเติม) โครงการ TransRe ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันฯ และ Department of Geography, Bonn University พร้อมทั้ง ประชุมปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ และ University of Vienna ในอนาคต ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 กันยายน 2560
งานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง
สถาบันฯ จัดบูธนิทรรศการผู้สูงอายุในงานมหกรรมสุขภาพ สุขภาพดี วิถีพอเพียง ตำบลมหาสวัสดิ์ ปี 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

15 กันยายน 2560
Big Cleaning Day ประจำปี 2560
สถาบันฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ประจำปี 2560” โดยร่วมกันคัดแยก และสะสางสิ่งที่ไม่ต้องการบริเวณโต๊ะทำงาน ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

8 กันยายน 2560
งานแสดงความยินดี
สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีให้กับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 กันยายน 2560
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมคณะ ต้อนรับคณะทำงานในโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำหนังสือรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2559 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

5 กันยายน 2560
ยินดีต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section and team from United Nations
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Yanhong Zhang, Chief, Population & Social Statistics Section พร้อมคณะ จากองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations in Thailand) ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

5 กันยายน 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ"
รศ.ดร สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ” โดย มีผู้เข้าร่วมมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 55 ท่าน ณ ห้องประชุมสยาม (Siam meeting room) โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สยาม

อ่านต่อ

1 กันยายน 2560
อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
สถาบันฯ จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับทีมวิทยากรรับเชิญจากบริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป ( P.M.C.) ในการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

24 สิงหาคม 2560
การอบรมจริยธรรมการวิจัย
สถาบันฯ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย เรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23-25 สิงหาคม 2560
South East Asia Region (SEAR) Expert Consultation on Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA)
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เป็นหนึ่งในตัวแทนคณะทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม South East Asia Region (SEAR) Expert Consultation on Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA) จัดโดย the World Health Organization (WHO) and Thai Health Promotion Foundation ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

22-25 สิงหาคม 2560
ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ (Fired Coal Plant) โรงไฟฟ้าถ่านหิน ณ ประเทศไต้หวัน

อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2560
สุข...สัญจร ครั้งที่ 61
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีจิตตปัญญาเสวนา ครั้งที่ 61 “สุข...สัญจร” ภายใต้โครงการ "หยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา และคณะ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15 สิงหาคม 2560
ประชุม Investing in Healthy and Active Aging for Sustainable Growth
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมการประชุม Investing in Healthy and Active Aging for Sustainable Growth : A Regional Approach to Promoting Innovative Long-Term Care ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่านต่อ

11-20 สิงหาคม 2560
European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) Conference
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา พร้อมด้วย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการประชุม European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) Conference, 2017 โดย ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา นำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Integration of Marriage Migrants in Thailand and Europe ณ ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

4 สิงหาคม 2560
ประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Dr. Joanna Morrison จาก Institute for Global Health, University College London พร้อมด้วย Dr. Petra Gronholm และ Dr. Georgia Lockwood Estrin จาก Kings University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2560
งาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม กราบทูลเบิกตัวผู้เข้ารับประทานรางวัล “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมี นางจุฑารัตน์ ทรัพย์ยอดแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้ารับรางวัล “แม่ดี-บุคลากรเด่น” ระดับดีเด่น และ น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ถวายรายงานประจำบอร์ดนิทรรศการในหัวข้อ “แม่แห่งภูมิปัญญา: ความหมายและทัศนคติใหม่ต่อผู้สูงอายุ” ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2560
งานแถลงข่าว "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2560 กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2560 พร้อมภาพวีดิทัศน์ ในงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล “แม่ดี – บุคลากรเด่น” “แม่สู้ชีวิต” “แม่ 100 ปี” และ “แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติในงาน “มหิดล - วันแม่”ประจำปี 2560 โดยมี ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.มหิดล เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

31 กรกฏาคม 2560
ต้อนรับคณะดูงานจาก IPAHR
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Institute of Public Administration and Human Resource (IPAHR) of Development Research Center of the State Council (DRC) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และงานอบรมในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
อบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะ ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2/2560)” จำนวน 21 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องราชาวดี (326) และห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

27 กรกฎาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 66 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

27 กรกฎาคม 2560
แสดงความยินดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ศ. น.พ.บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

26 กรกฎาคม 2560
มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วย อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ และคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งานให้แก่สำนักงานสัสดีจังหวัดนครปฐม เพื่อประโยชน์ด้านการใช้บักทึกข้อมูลทหารกองประจำการ และการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2560
งานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8”
ศ. ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 8” (The 8th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2560
การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมด้วย ศ. แคธลีน ฟอร์ด และ ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ จัดประชุมสัมมนานำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นของโครงการวิจัยเรื่อง “การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมต้อนรับ ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี ในโอกาสมาเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

24 พฤษภาคม 2560
มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่มูลนิธิศักยภาพคนพิการ
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ และคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์สภาพพร้อมใช้งานให้แก่มูลนิธิศักยภาพคนพิการ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มผู้พิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23-27 กรกฎาคม 2560
The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2017)
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เข้าร่วมการประชุม The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics (IAGG 2017) และนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Intergenerational Living Arrangements of Older Thai Adults and Their Psychological Well-Being ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

15-18 กรกฎาคม 2560
การประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องไทยศึกษา ครั้งที่ 13 และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “The Landscape of Thai Demographic Change and its Probable Repercussions” จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ

12 กรกฎาคม 2560
ครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
คณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญให้แด่ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ณ ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560”
สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์ : ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด (Sexual and Reproductive Autonomy and Justice: The Unfinished Challenges) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ และรับฟังปาฐกถาเรื่อง “ความเป็นไท ทางเพศและการเจริญพันธุ์” โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

19-23 มิถุนายน 2560
อบรมระยะสั้นเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” และ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560
อบรม Human Rights
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการอบรม Human Rights ณ International Summer School, University of Sussex ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

18-24 มิถุนายน 2560
Proposal developing on left-behind children in Thailand and Myanmar
ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และ รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมการประชุม Proposal developing on left-behind children in Thailand and Myanmar ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

15-16 มิถุนายน 2560
สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 27
สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 27 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 41 ท่าน ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านต่อ

14 มิถุนายน 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 10/2560
สถาบันฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร 204 ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

8 มิถุนายน 2560
นำนักศึกษาชาวกัมพูชา เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยสถาบันฯ นำนักศึกษาชาวกัมพูชา Ms. Chandavin Pauv หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราโชวาทและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2560
อบรม "Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis"
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก Health Information Division, Department of Public Health, Ministry of Health and Sports สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 5 ท่าน ในโอกาสเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “Burden of Disease and Cost-Effectiveness Analysis” วิทยากรโดย ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ สนับสนุนโดย World Health Organization (WHO) ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

9-27 พฤษภาคม 2560
Prince Mahidol Award Conference Committee Meeting 2018
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2018) ระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2560 และเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 (Seventy World Health Assembly) ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2560 ณ สมาพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอินโดนีเซีย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ ต้อนรับคณะชาวอินโดนีเซีย จาก Indonesian Society of Obstetrics & Gynecology (HOGSI) in Malang, East Java and National Family Planning Coordinating Board of Indonesia (BKKBN), Indonesia จำนวน 35 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในหัวข้อ Adolescent Reproductive Health Research วิทยากรโดย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-12 พฤษภาคม 2560
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไป กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันฯ ต่างๆ คือ China Population and Development Research Center (CPDRC), Department of Social Medicine and Health Education, School of Public Health, Nursing School, Peking University, Save the Children in China Center for Population and Development Studies, Renmin University of China, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) และ Institute of Social Development

อ่านต่อ

2-4 พฤษภาคม 2560
ABACUS Qualitative Analysis Workshop
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ABACUS Qualitative Analysis Workshop” ณ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

อ่านต่อ

27 เมษายน 2560
ความสุขในสังคมไทย “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า”
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ จัดการประชุมความสุขในสังคมไทย “คนทำงานมีความสุข องค์กรก้าวหน้า” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และนำเสนอบทความวิชาการในการประชุมดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นักวิชาการจากสถาบันฯ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

27 เมษายน 2560
โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” และรับมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่นมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ณ โถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

24 เมษายน 2560
ผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ
สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ (QUIT CHAMPS / SMILE) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

24 เมษายน 2560
เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School”
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ และ ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 12 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School” และลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

24-28 เมษายน 2560
อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1)” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 เมษายน 2560
ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (CESD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการนำเสนองานวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies" ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

12 เมษายน 2560
ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะแพทย์จาก National Population & Family Department Board (NPFDB) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เข้ารับฟังการบรรยายด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

10-14 เมษายน 2560
IUSSP Council
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมการประชุม IUSSP council meeting ในฐานะกรรมการของ IUSSP ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อ่านต่อ

10 เมษายน 2560
งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สงกรานต์สราญสุข" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

4 เมษายน 2560
การประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ
สถาบันฯ ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติและวันครอบครัวแห่งชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ Family comes first: หลักประกันของครอบครัว เพื่อสร้างประชากรอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2560 และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมนี้ ในงานประชุมฯ ดังกล่าว คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

อ่านต่อ

3-7 เมษายน 2560
ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา
รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 50 ภายใต้หัวข้อ “Changing population age structures and sustainable development” ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

27-31 มีนาคม 2560
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 13 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20-24 มีนาคม 2560
อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20-24 มีนาคม 2560
A World to Win Conference
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม A World to Win Conference และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation ในหัวข้อ “Happiness in Their Own Context: Workers in the Formal and Informal Sectors” ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

อ่านต่อ

18 มีนาคม 2560
งานรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ Dr.Ko Ko Naing ศิษย์เก่าสถาบันฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริหาร ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

15 มีนาคม 2560
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืนโดยการดำเนินงานในรูปแบบศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” รายละเอียดดังนี้ >>

อ่านต่อ

13 - 14 มีนาคม 2560
ASEAN-Korea Migration Network Project
อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม 2nd International Experts Meeting , ASEAN-Korea Migration Network Project ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

13-16 มีนาคม 2560
International Workshop
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Identifying Priority Areas for Population and Health Research in the South-East Asia Region” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

13 มีนาคม 2560
ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Dr.Saseendran Pallikadavath จาก University of Portsmouth, UK และ Dr. Siwalee Rattanapunya จาก Chiang Mai Rajabhat University ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติเรื่อง “Identifying Priority Areas for Research in South East Asia region” ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-9 มีนาคม 2560
งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประเด็นสถานการณ์และการป้องกัน ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2560
วันพระราชทานนามมหิดล
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี "วันพระราชทานนามมหิดล" และ 129 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2560
ปลูกต้นกันภัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นกันภัย พรรณไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2560
มหิดลเกมส์ 2560
คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 "มหิดลเกมส์" โดยมี ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560
ICASH 2017
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) ร่วมกับ Diponegoro University และ University of Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the International Conference on Applied Science and Health (ICASH) ภายใต้หัวข้อ Improving health and well-being for better society การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Dodo Sudradjat ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสังคมและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในหัวข้อ Global Health Diplomacy for Health and Well-being มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 240 ท่าน ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

20-26 กุมภาพันธ์ 2560
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Japan-Asia Youth Exchange Program in Science : SAKURA Exchange Program in Science, Collaborative Research and Education on Global Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2560
The Fourth Conference of APA in 2018
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง, นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย และนายศรายุทธ สกุลตันติเมธา เข้าร่วมประชุม The Fourth Conference of APA in 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

19-25 กุมภาพันธ์ 2560
GEMNet-Health
อาจารย์พจนา หันจางสิทธิ์ และอาจารย์ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุม "2017 Planning meeting for the Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health)" และอบรม "Qualitative evaluation training of trainers" ณ สหรัฐเม็กซิโก

อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2560
มศว.เยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสถาบันฯ
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2559
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนกับ 34 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วประเทศ และเข้าร่วมประชุม “นักบริหารจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดยมี ศ.คลินิก น.พ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

15-16 กุมภาพันธ์ 2560
Empowerment and Security in Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries
อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุม Consultative Workshop on “Empowerment and Security in Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านต่อ

13 กุมภาพันธ์ 2560
The Health Rights of the Older People in ASEAN
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Second Workshop on the Health Rights of the Older People in ASEAN ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่านต่อ

9 กุมภาพันธ์ 2560
สังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?
อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ หัวหน้าโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ และคณะวิจัย จัดเสวนาประชากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในหัวข้อ "สังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วศิน ปลื้มเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล และ อ.ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล มาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเสวนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 กุมภาพันธ์ 2560
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย (HAPPINOMETER) ไปพัฒนาเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (ONLINE) ในการวัดความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

1-3 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

อ่านต่อ

1-3 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560: Prince Mahidol Award Conference 2017” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมคณะ นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “A Multi-level Analysis of the Failure of Social Integration on Mental Health Status of Migrant Workers in Thailand” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

30 มกราคม 2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

29 มกราคม 2560
World Art Contest 2017
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีการประกาศผลรางวัล และได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่ละประเภททั้งในรูปแบบภาพวาด และภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

25 มกราคม 2560
ผลการประเมิน AUN-QA
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23-31 มกราคม 2560
เข้าร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมทำวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In Search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

19 มกราคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

19-23 มกราคม 2560
เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร. มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม Multicultural Society: International Migration and Diversified Communities ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

18 มกราคม 2560
AUN-QA Quality Assurance
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 มกราคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าพบ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาด้านบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

13 มกราคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

10 มกราคม 2559
อบรมเรื่อง Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand
ศูนย์การย้ายถิ่น มหิดล ภายใต้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Migrating out of Poverty Research Consortium (Global Studies), University of Sussex ประเทศอังกฤษ จัดอบรมเรื่อง “Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

11 มกราคม 2560
Special In-house Seminar
Prof. Charles Watters จาก Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex ประเทศอังกฤษ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “Wellbeing and Mental Health: Intercultural Perspectives” ในเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

10 มกราคม 2560
ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย
ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย จัดประชุมเพื่อร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 มกราคม 2560
EURA-NET Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง หัวหน้าโครงการ EURA-NET พร้อมด้วย ศ. เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และคณะ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ความท้าทายและนโยบายการย้ายถิ่นระหว่างประเทศไทยและยุโรป ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

5 มกราคม 2560
มอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

20-21 ธันวาคม 2559
งานเก็บข้อมูล ณ กัมพูชา
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เดินทางควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนามของโครงการ Connecting the Mekong Through Education and Training (COMET) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2559
ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560
สถาบันฯ จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560" โดยจัดการบรรยายธรรมในหัวข้อ "จินตนกถาว่าด้วยความคิดกับการครองคน-ครองงาน" โดย พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี จากวัดสาลวัน จ.นครปฐม นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และรางวัลคนดีที่เพื่อนรัก ประจำปี 2559 และร่วมกันจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

20 ธันวาคม 2559
อบรม “กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ”
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 53 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 ธันวาคม 2559
ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ย้ายถิ่น
รศ.ดร.อารี จำปากลาย นำคณะของ Assoc. Prof. Dr.Rosemarie Hunter, Dr.Marybeth Vogel-Ferguson และ Ms.Naima Mohammed จาก College of Social Work, University of Utah เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ย้ายถิ่น ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

17-18 ธันวาคม 2559
PHESD 2016
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เข้าร่วมประชุม “Population, Health, Environment and Sustainable Development (PHESD2016)” และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง International Passive Migrants: Unemployment Poverty and Accessibility to Health Care in Developing Countries ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

อ่านต่อ

14-17 ธันวาคม 2559
MDRG Workshop
รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ และ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมประชุม Conducting and Communicating Research with Public Policy Influence the Mekong Development Research Group (MDRG) Workshop ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

อ่านต่อ

13-17 ธันวาคม 2559
Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016
อาจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ นำเสนอบทความเรื่อง "Soft drink Consumption Culture in Asia-Pacific" ในการอบรม วันที่ 13 ธันวาคม 2559 และนำเสนอบทความเรื่อง "Drinking together: Socio-cultural determinants of consumption among urban Australian and Japanese" ในงานประชุม Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559 ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

อ่านต่อ

12-20 ธันวาคม 2559
BRAIN-ASEAN Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

7-9 ธันวาคม 2559
Are Centenarians the Realisation of Successful Ageing : Insights from a Global Study
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมประชุม Are Centenarians the Realisation of Successful Ageing : Insights from a Global Study และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Verification of Reported Age and Estimating Number of Centenarians in Thailand ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านต่อ

6-7 ธันวาคม 2559
ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (Technical consultation on the development and communication of a technical package to strengthen country health data systems) ณ สมาพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2559
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคตกับ GIGA German Institute of Global and Area Studies ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

2-3 ธันวาคม 2559
Agenda 2030 : Improving Data on International Migration
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม Agenda 2030 : Improving Data on International Migration ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

2-3 ธันวาคม 2559
EURA-NET Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม The Temporary Migration between Asia and Europe Research Project (EURA-NET) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Temporary Migration in Thailand” ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

อ่านต่อ

1 ธันวาคม 2559
แนะนำข้อมูลโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ จัดบรรยายการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยในห้องเรียน ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2559
The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas
อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุม The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas’ โดย Centre for Migration Research (SCMR), Global Studies, University of Sussex วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2559
ประชุมแผนปฏิบัติการสำหรับแผนงานรอบที่ 11
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง แผนปฏิบัติการสำหรับแผนงานรอบที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) ของกองทุนประชากรสหประชาชาติ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2559
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2559
ต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

18 พฤศจิกายน 2559
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559
สมาคมนักประชากรไทย จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559 ในปีนี้ พบกับปาฐกถา “ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ และเสวนาเรื่อง “เกิด ตาย ย้ายถิ่น และสังคมสูงวัย ในปี 2600” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

16-19 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสาวกรกนก พงษ์ประดิษฐ์ นักวิจัยโครงการ เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และเป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 (Report Card) ส่วนภาคกลางและ กทม. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

16-19 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
นายชาตินัย หวานวาจา นักวิจัยโครงการ และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม และนายปัญญา ชูเลิศ นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Poster เรื่อง We Active: An Innovation in Process of the Sedentary Behavior Reduction in School Children ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

16-19 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral presentation เรื่อง Do Age and Sex matter in MVPA pattern among Thai Population? ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และนายปัญญา ชูเลิศ ในฐานะตัวแทนนักวิจัยผู้จัดทำข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย นำเสนอข้อมูลจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กแก่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทย ในการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 (ISPAH2016)

อ่านต่อ

16-20 พฤศจิกายน 2559
เสนอผลงานในการประชุม The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific
ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เข้าร่วมประชุม The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Relationships between Grandparents and Grandchildren in Skipped Generation Families in Thailand ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2559
วันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันฯ จัดงานทำบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101)

อ่านต่อ

10-11 พฤศจิกายน 2559
2016 Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific Region
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม 2016 Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific Region และได้รับเชิญให้เป็นผู้วิจารณ์บทความเรื่อง Occupational stratification among immigrants in Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

10-11 พฤศจิกายน 2559
ศึกษาดูงานด้าน Entrepreneurship and Innovation Ecosystems
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ จากคณะสถาบันต่างๆ รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Entrepreneurship and Innovation Ecosystems ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนำแนวคิดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

อ่านต่อ

7-11 พฤศจิกายน 2559
The Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of PHN
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ จัดอบรมเรื่อง “Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs” ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีนักวิชาการต่างประเทศเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน

อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2559
ความร่วมมือการทำวิจัยด้านการย้ายถิ่น
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ ต้อนรับ Dr.Luicy Pedroza และนักวิจัย จาก German Institute of Global and Area Studies สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการทำวิจัยเปรียบเทียบด้านการย้ายถิ่นในภูมิภาคยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชีย ณ ห้องพญาไท 2514

อ่านต่อ

3-4 พฤศจิกายน 2559
Migration Bridges in EURASIA
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Migration Bridges in EURASIA โดยในการประชุมนี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง Migrant Children and Education for All in Thailand ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม

อ่านต่อ

3-4 พฤศจิกายน 2559
United Nations Expert Group Meeting
รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เข้าร่วมประชุม United Nations Expert Group Meeting on the Methodology and Lessons Learned to Evaluate the Completeness and Quality of Vital Statistics from Civil Registration และนำเสนอผลงาน เรื่อง “Experience with dual-registration validation studies in Thailand” ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2559
อบรมการเก็บข้อมูลโครงการ COMET
สถาบันฯ จัดอบรมการเก็บข้อมูลประจำปีของโครงการ Conecting the Mekhong Through Education and Training โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

26-28 ตุลาคม 2559
ประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Family Database in Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

25-31 ตุลาคม 2559
The International Scientific-Practical Conference
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The International Scientific-Practical Conference of the Project "MIGRATION BRIDGES IN EURASIA" และได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนวิชา Research Methods ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ MGIMO University ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

25-31 ตุลาคม 2559
The International Scientific-Practical Conference
อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม The International Scientific-Practical Conference of the Project “MIGRATION BRIDGES IN EURASIA” และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Migration Trends and Policies in Southeast Asia ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

22-23 ตุลาคม 2559
ประชุม Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง นำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ “Cross-marriage Migration : A Case Study of Thai Women and European Men” พร้อมนี้ ได้เดินทางศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ Center for South East Asia Studies, Kyoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2559
ถวายความอาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2559
จัดสถานที่ถวายอาลัย
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมผูกผ้าขาวดำไว้ทุกข์รอบอาคาร เพื่อให้บุคลากรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และจัดสมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

15-19 ตุลาคม 2559
International Conference on Public Health for Tropical Coastal Development 2016
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธ­ิน แสวงดี ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมวิชาการ International Con­ference on Public Hea­lth for Tropical Coas­tal Development 2016 ­ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2556 ณ เมือง Semarang ประเ­ทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ "Effec­t of Climate Change a­nd Migration on Healt­h Problems in Tropica­l and Coastal Regions­" ซึ่งเป็นผลงานที่ได้­จากข้อมูลงานวิจัยต่าง­ๆ อาทิ ชุดโครงการนางร­องฯ โครงการ Migration­ Follow Up and Longit­udinal Study of Migra­nt from Nang Rong โคร­งการการพัฒนารูปแบบที่­เหมาะสมเพื่อให้ประชาช­นมีส่วนร่วมในการป้องก­ันการแพร่ระบาดของโรคไ­ข้หวัดนก จังหวัดกาญจน­บุรี และ Systematic R­eviews

อ่านต่อ

13-14 ตุลาคม 2559
ประชุม The Prince Mahidol Award Conference 2018
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2018 ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

13-14 ตุลาคม 2559
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18
สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "ประชากรร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Think Green Live Green)" ณ โรงแรมบัญดารา ออนซี จ.ระยอง

อ่านต่อ

14 ตุลาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2559
ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Diponegoro University, Indonesia
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ให้การต้อนรับคณะจาก Diponegoro University, Indonesia จำนวน 17 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-12 ตุลาคม 2559
เข้าร่วมประชุม Asian Population Association (APA)
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The Asian Population Association (APA) ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 และ The Population Forum on “Future Directions in Asian Population Research” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

7-8 ตุลาคม 2559
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร
สถาบันฯ จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้ "โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์สี่หลักสูตร ประจำการศึกษา 2559" ณ โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) จ.สมุทรสาคร และแจ่มจันทร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

5 ตุลาคม 2559
สถานีต่อไป IPSR สถานีแห่งความสุข
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม "สถานีต่อไป IPSR สถานีแห่งความสุข" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล และทีมงาน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 กันยายน 2559
งานทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกันยายน 2559
สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ศาลายา)

อ่านต่อ

30 กันยายน 2559
แสดงความยินดีบัณฑิต
สถาบันฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ (ว่าที่) ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

28-30 กันยายน 2559
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เข้าร่วมประชุม Coordination Meeting (Research on Case Studies of Diversity Management and Human Capital Strategy) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

26 กันยายน 2559
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี พ