กิจกรรม

11 ตุลาคม 2561
การโต้วาทีของของนักศึกษา
การโต้วาทีของของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PRPS 550 Substantive Demography ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันฯ

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2561
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนังงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2561
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะนักวิจัย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาศึกษาประเด็นการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2561
โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583
โครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการฯ ศ.เกียรติคุณ ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ จัดการประชุมสนทนาระดมสมอง “ประชากรฐาน ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น” และ "ภาวะเจริญพันธุ์ และภาวะการตาย" ณ ห้องกมลฤดี ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

9-12 ตุลาคม 2561
ประชุมเตรียมการการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019)
ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019) ณ Pier A Harbor House เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

9 ตุลาคม 2561
ทิศทางก้าวต่อไปกับการพัฒนาครอบครัวไทย
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางก้าวต่อไปกับการพัฒนาครอบครัวไทย” ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

อ่านต่อ

8-12 ตุลาคม 2561
Visit to School of Social Work, University of Michigan, สหรัฐอเมริกา
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมร่วมกับ Dean, Associate Dean และคณาจารย์ ณ School of Social Work, University of Michigan และนำเสนอเรื่อง Ageing in Thailand และเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปรึกษาหารืองานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

อ่านต่อ

4 ตุลาคม 2561
การย้ายถิ่นกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: งานวิจัยและข้อบ่งชี้เชิงนโยบาย
สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย หัวหน้าโครงการการย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภายใต้ และคณะ จัดสัมมนาเรื่อง “การย้ายถิ่นกับความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: งานวิจัยและข้อบ่งชี้เชิงนโยบาย” (Migration and the Unrest in the Three Southernmost Provinces of Thailand Research and Policy Implications) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน และเข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัย โดยมี ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เป็นผู้นำเสนอมุมมองประเด็นการศึกษาวิจัย และให้ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะในการสัมมนาประเด็นดังกล่าว ณ โรงแรม Murcure & Ibis Bangkok Siam

อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2561
International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Impact Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs” ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

28 กันยายน 2561
ประชุมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานโปรแกรม One-Health Tool
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด และคณะวิจัยโครงการฯ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนการใช้งานโปรแกรม One-Health Tool ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ณ ห้องประชุม TURQUOISE ชั้น 8 โรงแรมเอทัส ลุมพินี (AETAS Lumpini) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสามารถใช้โปรแกรม OHT วิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) และนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในระดับต่างๆ จนไปถึงระดับชาติในอนาคต

อ่านต่อ

26-28 กันยายน 2561
Proposal development on migration and ageing ณ Asian Centre, University of Philippines, ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย เดินทางไปร่วมประชุม A two-day research proposal development workshop เรื่อง Proposal development on migration and ageing ร่วมกับมหาวิทยาลัยจาก United Kingdom, Laos, Myanmar, Indonesia และ Philippines จัดโดย University of Portsmouth, United Kingdom ณ Asian Centre, University of Philippines, ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อ่านต่อ

25 กันยายน 2561
LOVE U CLUB - Indonesian Festival
นักศึกษาสถาบันฯ หลักสูตรนานาชาติ จัดกิจกรรม LOVE U CLUB ในหัวข้อ Indonesian Festival เพื่อร่วมเเบ่งปันเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบัน

อ่านต่อ

24 กันยายน 2561
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

18 กันยายน 2561
โครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย”
ชุดโครงการ “การดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย” ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยโครงการย่อย 4 โครงการ

อ่านต่อ

งานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต
สถาบันฯ จัดงานแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิตใหม่ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องสระบัว (109) สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัย Parental migration and early childhood development
รศ ดร อารี จำปากลาย นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Parental migration and early childhood development ในการสัมมนาของ Department of Gerontology, Mount St. Vincent University ประเทศแคนาดา

อ่านต่อ

14 กันยายน 2561
งานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2561
สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงความรักความผูกพันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล และ นายวิชัย คำภูเวียง ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

13 กันยายน 2561
พิธีไหว้ครูป ประจำปีการศึกษา 2561
คณะนักศึกษาสถาบันฯ หลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

12 กันยายน 2561
ประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
รองศาสตราจารย์ ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) สนับสนุนโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลการศึกษา วิจัย ติดตามและประเมินผล ในการประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

12 กันยายน 2561
Love You Club: พานไหว้ครู
นักศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "Love You Club" ในหัวข้อ "พานไหว้ครู" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

อ่านต่อ

11-22 กันยายน 2561
Supervise นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนกาญจนาภิเษก
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เดินทางพบนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเพื่อกำกับดูแลการทำวิทยานิพนธ์ในฐานะที่ปรึกษา ณ เมือง Halifax, Nova Scotia ประเทศแคนาดา

อ่านต่อ

7 กันยายน 2561
อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
สถาบันฯ จัดอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยมี ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงานและต้อนรับทีมวิทยากรรับเชิญจากบริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป ( P.M.C.) ในการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-9 กันยายน 2561
YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต(หัวหน้าโครงการ Happy University) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง (หัวหน้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุข) และทีมงานจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “YOUNG HAPPINESS AGENTS: CREATING HAPPINESS WORLD THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ให้เข้าใจแนวคิดการทำงานอย่างมีความสุข ตามแนวคิด Happy 8 โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561

อ่านต่อ

7 กันยายน 2561
ประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
โครงการ “การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่องค์กรสุขภาวะ” หรือ Happy University โดยสถาบันวิจััยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัด "ประชุมหัวหน้ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข" โดยมีมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอนแก่น เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หอการค้าไทย และธุรกิจบัณฑิตย์ นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมฯครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนความสุขให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างสุขที่เหมาะสมให้กับองค์กรต่อไป โดยจัดการประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

5-7 กันยายน 2561
International Forum on Developing an Advocacy Agenda for Abortion in the 21st Century and Making Change Happen
น.ส.กุลภา วจนสาระ นักวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เข้าร่วมประชุมในฐานะ Moderator เรื่อง Proposals for youth engagement and participation within the International Campaign and in representing the Campaign globally ในการประชุม International Forum on Developing an Advocacy Agenda for Abortion in the 21st Century and Making Change Happen ณ Olissippo Oriente Hotel เมือง Lisbon ประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส

อ่านต่อ

3-8 กันยายน 2561
ประชุม TransRe Project Meeting
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย เดินทางไปร่วมประชุม TransRe Project Meeting at University of Vienna, ณ กรุงเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย และ International scientific conference on “Adaptation in Motion-Linking Climate Change, Migration and Resilience” ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

24 สิงหาคม 2561
R2R Forum
สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และคณะกรรมการ R2R จัดการประชุมโครงการ R2R Forum ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทบทวน R2R เพื่อเดินหน้าพัฒนาผลงาน” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดบอร์ด “R2R Monitoring Chart” ณ ห้อง R2R Head Quarter ชั้น 2 พร้อมร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์การสร้างผลงานวิชาการจาก 1) นางสมปรารถนา นามขาน 2) นางกุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล และ 3) นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ ณ ห้องราชาวดี (326) สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 สิงหาคม 2561
มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
รศ.ดร.รศรินทร์​ เกรย์​ ผู้อำนวยการสถาบันฯ​ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี​ แด่​ ศ.เกียรติคุณ​ นายแพทย์ไกรสิทธิ์​ ตันติศิรินทร์​ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

23 สิงหาคม 2561
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand"
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Birth Registration, Health, and Social Issues of Myanmar Migrants in Thailand การประชุมวิชาการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

17-18 สิงหาคม 2561
IPSR-CSR ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 3: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนของประชากรในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2561
Welcome Bureau of Mental Health Promotion and Development
14 สิงหาคม 2561 - รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ต้อนรับคณะจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

9 สิงหาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 32 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 32 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2561
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.นพ.ดุสิต สถาวร รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมิน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6-8 สิงหาคม 2561
International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges
รศ.ดร.อารี จำปากลาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหัวข้อเรื่อง Cross Border Migration in SEA ในการประชุม International Labour Migration in the Shifting World: New Insights and Policy Challenges ณ เมือง Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

3-5 สิงหาคม 2561
Thailand Social Expo 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 61 โดยมี ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ นส.พอตา บุนยตีรณะ และคณะ ร่วมจัดแสดงโปสเตอร์งานวิจัยด้านผู้สูงอายุ ณ hall 5-8 อิมแพค เมืองทองธานี

อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2561
งาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2561
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กราบทูลเบิกตัวผู้เข้ารับประทานรางวัล “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2561
งานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่น "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2561 โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561
The 2nd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development: Public Health Empowerment for Tropical and Coastal Region to Achieve SDG’s
Associate Professor Yothin Sawangdee attended The 2nd International Conference on Public Health for Tropical and Coastal Development: Public Health Empowerment for Tropical and Coastal Region to Achieve SDG’s and gave the lecture on "Southeast Asian Coastal’s Passive Migrants: Job opportunity, poverty, and accessibility to health care". The event was held in Semarang, Indonesia.

อ่านต่อ

24 กรกฎาคม 2561
ประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9"
ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และรองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการ) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเปิดงานประชุม consortium ระหว่าง 3 สถาบันที่เป็น WHOCC ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 9” (The 9th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences) วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 220 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาของสถาบันฯ ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวน 8 คน และนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 2 คน

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูป) และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานที่ดี พลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2561
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561
รองศาสตาจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561” ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

19-20 กรกฎาคม 2561
สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 28
สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 28 " LET’S MOVE TOGETHER (BIG CHANGE)" ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

17-18 กรกฎาคม 2561
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล เป็นประธานคณะกรรมการ โดยในวันแรก สถาบันฯ นำเสนอข้อมูลภาพรวมของส่วนงานแก่คณะกรรมการ และในวันที่สอง สถาบันฯ รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ด้วยวาจาจากคณะกรรมการ เพื่อนำจุดแข็งและแนวทางปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

11-14 กรกฎาคม 256
Asian Population Association Conference 2018
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ Secretariat ของ Asian Population Association (APA) ร่วมกับ University of Shanghai จัดการประชุม 4th Asian Population Association Conference 2018 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 11-14 กค 2561 รองศาสตราจารย์ รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็น Executive Secretary ของ APA และ รองศาสตราจารย์ สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็น Chair ของ Scientific Committee โดยมีผู้ร่วมประชุมกว่า 450 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 10 คน

อ่านต่อ

6-9 กรกฎาคม 2561
The movement of skilled workers in ASEAN and the regional center of health services
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เดินทางเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การเคลื่อนย้ายของแรงงานฝีมือในอาเซียนกับการเป็นศูนย์กลางด้านการบริการสาธารณสุขของภูมิภาค” ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านต่อ

6 กรกฎาคม 2561
ประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ น.ส.เสาวภาค สุขสินชัย ต้อนรับคณะจากประเทศรัสเซีย Professor Sergey Ryazantsev Dr. Marina Khramova Dr. Artem Lukyanets และ Dr. Roman Manshin จาก MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs และ Institute of Social-Politic Research, Russian Academy of Sciences ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานประชุม และสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

5-12 กรกฎาคม 2561
Thai Migrant Workers in South Korea project
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification ภายใต้โครงการ Thai Migrant Workers in South Korea ณ เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย

อ่านต่อ

5 กรกฎาคม 2561
Happy Family Award 2018
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาและมอบรางวัลองค์กรต้นแบบครอบครัวมีสุข ประจำปี 2561 (Happy Family Award 2018) “ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง” โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมงาน 20 องค์กร แบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชน และเอ็สเอ็มอี ประกอบด้วยรางวัลองค์กรดีเด่น ดีมาก และดี ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านต่อ

4 กรกฎาคม 2561
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กร
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ในการสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานหลักประกันสุขภาพ โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. และ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

3-5 กรกฎาคม 2561
Asian Studies Association of Australia Conference 2018
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมประชุม Asian Studies Association of Australia Conference 2018 และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Working Conditions in Thailand’s Agricultural Border Zones ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

อ่านต่อ

3 กรกฎาคม 2561
สาธิตกิจกรรม Active place Active program และ Active classroom
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะวิจัย นำคณะทำงานจาก Japan Sport Association (JSPO) ประเทศญี่ปุ่น และคณะทำงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการโรงเรียนฉลาดเล่น นำโดย นางพนิดา อุสายพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ชมสาธิตกิจกรรม Active place Active program และ Active classroom

อ่านต่อ

29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561
บรรยายพิเศษ ณ University of Bonn
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง 1) Participatory Action research on migration 2) Field experiences on migration research in Mekhong Subregion 3) A Comparative Pattern of Migration in Laos, Myanmar, Cambodia to Thailand 4) Methodological Challenges in Participatory Action Research with Undocumented Migrantion Mekhong Subregion ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง “Well-being in Thailand : Dream or Reality?” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ พร้อมรับฟังปาฐกถานำเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ ธนาคารโลก, การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยในมุมมองภาคเอกชน” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และการนำเสนอบทความ "ความอยู่ดีมีสุข" โดย คณาจารย์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องกรุงธนบอลรูมชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 29 ท่าน ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย โดยมีการบรรยายเรื่อง ภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯ การยกระดับวารสาร JPSS สู่ฐาน SCOPUS, การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SCOPUS" และ ประเด็นการวิจัยของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

25-28 มิถุนายน 2561
ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อ.ดร.ธีรธร ยูงทอง เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ Daya Bay Nuclear Power Plant สาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

19 มิถุนายน 2561
ประชุมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันฯ จัดการประชุมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ของทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันฯ เพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมฯ มาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกแต่ละหลักสูตรจะเชิญผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็น key stakeholder และช่วงที่ 2 เชิญศิษย์เก่ามาเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร

อ่านต่อ

18-22 มิถุนายน 2561
อบรมเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า”
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ และคณะ จัดการอบรมเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่: การวิจัยแนวเรื่องเล่า” (Innovative Research Methodologies: Narrative Approach) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง และทักษะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยแนวเรื่องเล่า ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

15-28 มิถุนายน 2561
ประชุม สร้างเครือข่าย และเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และ น.ส.รีนา ต๊ะดี เข้าร่วมประชุม สร้างเครือข่าย และเก็บข้อมูลงานวิจัยในโครงการวิจัย โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านต่อ

15 มิถุนายน 2561
การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ The Center For SSK Multi-Cultural Research, Hanyang University (Prof. Doo-Sub Kim) และ Department of Multicultural Education, Hanyang University (Prof. Sungho Ahn) เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคคลากร ความร่วมมือต่างๆทางด้านวิชาการ การทำวิจัยร่วมกัน และความร่วมมือในด้านอื่นๆ

อ่านต่อ

13-17 มิถุนายน 2561
The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุม The 16th ISQOLS Annual Conference / Session: Economic Development Family and Well-Being และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Living Arrangement and Happiness among Married Employed People in Thailand ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณะสูตินารีแพทย์ จาก Ethiopia and USA
สถาบันฯ ต้อนรับผู้แทนคณะสูตินรีแพทย์ จำนวน 6 ท่าน จาก Center of Excellence for Reproductive Health, St. Paul’s Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia และ Center for International Reproductive Health Training (CIRHT), University of Michigan, USA ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้าน WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, Mahidol University ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561
การประชุม Thai Migrant Workers in South Korea
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม Thai Migrant Workers in South Korea ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

3-6 มิถุนายน 2561
The II International Research and Practical Conference
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม the II International Research and Practical Conference พร้อมนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Precarity of Thai Migrant Workers and Racialized Stratification ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

1-3 มิถุนายน 2561
ประชุมและเสนอผลงาน ณ สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมการประชุม Develop MOU relationship with Hanyang University ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ

30 พฤษภาคม 2561
แนวทางการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม และคณะ ให้การต้อนรับ คุณนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจความสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้อง 102 พญาไท 2514 (VIP) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

26 พฤษภาคม 2561
On-site Interview and Active Recruitment 2018
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ และ นางลักษณา นิลอุบล ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2018 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ Juliana Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

24 พฤษภาคม 2561
วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม
คุณพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ ต้อนรับ คุณวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการวาโก้บราเดย์ และคณะ ในโอกาสมารับมอบบราเสื่อมสภาพและบราใหม่ โครงการ “วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า ...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด Zero Waste (ขยะ เท่ากับ ศูนย์) และ Social Enterprise (สร้างอาชีพ สร้างรายได้) โดย บมจ. ไทยวาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พร้อมด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2561
แสดงความยินดีสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครบรอบ ๕๕ ปี
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมแสดงความยินดีและร่วมบริจาคทรัพย์ให้แก่โครงการธรรมรักษ์นิเวศ (บ้านพักผู้ป่วยระยะสุดท้าย) วัดพระบาทน้ำพุ ให้แก่ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๕๕ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ่านต่อ

21 – 23 พฤษภาคม 2561
การอบรม “Research Development"
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ Asia Center, University of Utah, USA โดยการสนับสนุนของ the Henry Luce Foundation จัดการอบรม “Research Development Workshop” ภายใต้โครงการ “Mekong Scholars Program (MSP) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่ศึกษาวิจัยในด้านประชากรและสังคม ณ ห้องประชุมพญาไท 2514 ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

18 พฤษภาคม 2561
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขนุการสถาบันฯ และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2561
มอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ความหนา 150 แกรม ขนาด 12.75×11 นิ้ว เพื่อนำไปผลิตหนังสือเรียนทุกประเภทให้แก่ผู้พิการทางสายตา

อ่านต่อ

16-18 พฤษภาคม 2561
ประชุมเพื่อค้นหาอนาคต และอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อค้นหาอนาคต และอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและประเมินผล ของโครงการวิจัยพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2560 – 2564 ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

14-25 พฤษภาคม 2561
อบรมเรื่อง Manuscripts development process
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัย Department of Population, Family and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health เพื่อเขียนบทความตีพิมพ์จากงานวิจัยโครงการ "Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand" และพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยในอนาคต ณ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

11-12 พฤษภาคม 2561
Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา จัดอบรม "Career Destiny ออกแบบเส้นทางงานที่ใช่ตัวคุณ" ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม

อ่านต่อ

10 พฤษภาคม 2561
The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมการประชุม The 2018 Joint International Conference of CMS-DCU & SCH-SECI ณ Daegu Catholic University สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2561
Love U Club: "Test the Taste of Bangladesh"
นักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ “Test the Taste of Bangladesh” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารและวัฒนธรรม ให้แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561
อบรมระยะสั้น "Qualitative Data Analysis by computer program"
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

29-30 เมษายน 2561
โครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 2
สถาบันฯ จัดโครงการ IPSR-CSR ระยะที่ 2: ฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรีให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานเพื่องานวิจัย การเรียนการสอน และเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้กับชุมชนของประชากรในพื้นที่ศึกษา รวมทั้ง รองรับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อ่านต่อ

26-27 เมษายน 2561
How to set up and assess evidence-based organizational happiness
ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อ “How to set up and assess evidence-based organizational happiness” ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ A Systems Approach to Alleviating Work-induced Stress and Improving Health, Well-being, and Resilience of Health Professionals Within and Beyond Education จัดโดย สถาบัน National Academies of Science, Engineering and Medicine ณ รัฐวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

18-20 เมษายน 2561
เตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

23 เมษายน 2561
โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน: จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ หรือ Happy University จัดการประชุมติดตามกิจกรรมสร้างสุขของ 7 ส่วนงานนำร่องมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งความสุข ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ วิทยาลัยการจัดการ และ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 เมษายน 2561
Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ
พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายแพทย์ ดร.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ร่วมสัมมนาในประเด็น “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ปี 2561 ณ พาวิลเลี่ยน A ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

อ่านต่อ

19 เมษายน 2561
มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ ต้อนรับ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ นางสาวพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และคณะ จากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิด “มุมหนังสืออ่านสบาย นวนิยาย – อ. เบญจา” และรับฟังการกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดย นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ณ ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

10 เมษายน 2561
งานสงกรานต์ 2561
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 "สงกรานต์ วิถีไทย ตามสไตล์ ออเจ้า" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และมอบรางวัลแก่นักกีฬา พร้อมนี้ ทีมนักสร้างสุของค์กรได้จัดกิจกรรม "เนรมิต ตลาด IPSR ย้อนเวลาสู่อโยธยา ตามหาบุพเพสันนิวาส" โดยจัดซุ้มสาธิตการทำอาหารคาว หวาน และสอนการทำดอกไม้จากใบเตยให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มสีสัน และความรื่นเริงภายในงาน ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

9-13 เมษายน 2561
ประชุมคณะกรรมธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมธิการด้านประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 51 (The 51st Session of the Commission on Population and Development – CPD51) ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

3-6 เมษายน 2561
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผศ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

2-5 เมษายน 2561
อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561
โครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS
นายพงศ์ไพบูลย์ ตุลารักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) และนายมงคล ธงชัยธนาวุฒินักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS ณ University of Bonn ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 (ระยะเวลา 4 เดือน) โดยได้ศึกษารายวิชา 1) JM5: Ecosystem-based approaches for Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Chang Adaptation (CCA) และ 2) JM6-7: Using Geographic Information System (GIS) in the context of Disaster Risk Reduction (DRR) ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นของหลักสูตรปริญญาโท Joint Master Programme "Geography of Environmental Risks and Human Security" กับ Institute for Environment and Human Security, United Nations University และ University of Bonn.

อ่านต่อ

30 มีนาคม 2561
Love U Club: "US IS OK, OK IS IN US"
นักศึกษาสถาบันฯ จัดกิจกรรม Love U Club ในหัวข้อ "US IS OK, OK IS IN US" นำเสนอโดย นายวิชาญ ชูรัตน์ นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

26-30 มีนาคม 2561
อบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

21-24 มีนาคม 2561
On-site Interview and Active Recruitment 2018
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และ น.ส.มนชญา ดุลยากร ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2018 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

20 มีนาคม 2561
วันความสุขสากล 20 มีนาคม-International Day of Happiness
“มหาวิทยาลัยมหิดล” ในนามของ ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ร่วมกับนักวิชาการเครือข่ายความสุขอาเซียน คิกออฟวันความสุขสากล 20 มีนาคม 2561 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรม AETAS Bangkok ซ.ร่วมฤดี ด้วยการนำเสนอมุมมองที่น่าสนใจของ "บริบทความสุขแบบอาเซียน" (Happiness in Asian Context) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

19 มีนาคม 2561
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดให้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมหาวิทยาลัยมหิดลกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมสระบัว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17 มีนาคม 2561
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 พร้อมแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ 2 ท่าน หลักสูตร Master of Arts Program in Population and Repro