กิจกรรม

24 เมษายน 2560
ผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ
สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมคณะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์ สหรัฐอเมริกา และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ (QUIT CHAMPS / SMILE) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

24 เมษายน 2560
เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School”
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศ และ ผศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 12 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น : Active School” และลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน ณ ห้องประชุม Infinity 1 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

24-28 เมษายน 2560
อบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1)” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 12 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 เมษายน 2560
ประชุมหารือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา (CESD) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการนำเสนองานวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Studies ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies" ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

12 เมษายน 2560
ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ ต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพร เกิดสว่าง สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย ในโอกาสนำคณะแพทย์จาก National Population & Family Department Board (NPFDB) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย เข้ารับฟังการบรรยายด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

10-14 เมษายน 2560
IUSSP Council
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมการประชุม IUSSP council meeting ในฐานะกรรมการของ IUSSP ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

อ่านต่อ

10 เมษายน 2560
งานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 "สงกรานต์สราญสุข" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

4 เมษายน 2560
การประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ
สถาบันฯ ร่วมให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการประชุมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติและวันครอบครัวแห่งชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ Family comes first: หลักประกันของครอบครัว เพื่อสร้างประชากรอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2560 และ ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมนี้ ในงานประชุมฯ ดังกล่าว คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ร่วมสรุปประเด็นข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

อ่านต่อ

3-7 เมษายน 2560
ประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา
รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทน และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนา สมัยที่ 50 ภายใต้หัวข้อ “Changing population age structures and sustainable development” ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

27-31 มีนาคม 2560
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 13 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20-24 มีนาคม 2560
อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20-24 มีนาคม 2560
A World to Win Conference
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และ ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม A World to Win Conference และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation ในหัวข้อ “Happiness in Their Own Context: Workers in the Formal and Informal Sectors” ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

อ่านต่อ

18 มีนาคม 2560
งานรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ Dr.Ko Ko Naing ศิษย์เก่าสถาบันฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ประเภทบริหาร ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

15 มีนาคม 2560
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะผู้เชี่ยวชาญ โครงการ “การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืนโดยการดำเนินงานในรูปแบบศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย” รายละเอียดดังนี้ >>

อ่านต่อ

13 - 14 มีนาคม 2560
ASEAN-Korea Migration Network Project
อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม 2nd International Experts Meeting , ASEAN-Korea Migration Network Project ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

13-16 มีนาคม 2560
International Workshop
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop on Identifying Priority Areas for Population and Health Research in the South-East Asia Region” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

13 มีนาคม 2560
ประชุมความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Dr.Saseendran Pallikadavath จาก University of Portsmouth, UK และ Dr. Siwalee Rattanapunya จาก Chiang Mai Rajabhat University ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติเรื่อง “Identifying Priority Areas for Research in South East Asia region” ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-9 มีนาคม 2560
งานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประเด็นสถานการณ์และการป้องกัน ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2560
วันพระราชทานนามมหิดล
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี "วันพระราชทานนามมหิดล" และ 129 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2560
ปลูกต้นกันภัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมกันปลูกต้นกันภัย พรรณไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณด้านหน้าอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2560
มหิดลเกมส์ 2560
คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 "มหิดลเกมส์" โดยมี ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560
ICASH 2017
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) ร่วมกับ Diponegoro University และ University of Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the International Conference on Applied Science and Health (ICASH) ภายใต้หัวข้อ Improving health and well-being for better society การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr. Dodo Sudradjat ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสังคมและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษโดย รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในหัวข้อ Global Health Diplomacy for Health and Well-being มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 240 ท่าน ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

20-26 กุมภาพันธ์ 2560
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร Japan-Asia Youth Exchange Program in Science : SAKURA Exchange Program in Science, Collaborative Research and Education on Global Health ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2560
The Fourth Conference of APA in 2018
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง, นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย และนายศรายุทธ สกุลตันติเมธา เข้าร่วมประชุม The Fourth Conference of APA in 2018 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

19-25 กุมภาพันธ์ 2560
GEMNet-Health
อาจารย์พจนา หันจางสิทธิ์ และอาจารย์ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุม "2017 Planning meeting for the Global Evaluation and Monitoring Network for Health (GEMNet-Health)" และอบรม "Qualitative evaluation training of trainers" ณ สหรัฐเม็กซิโก

อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2560
มศว.เยี่ยมชม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสถาบันฯ
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2559
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนกับ 34 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วประเทศ และเข้าร่วมประชุม “นักบริหารจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” โดยมี ศ.คลินิก น.พ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

15-16 กุมภาพันธ์ 2560
Empowerment and Security in Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries
อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในการประชุม Consultative Workshop on “Empowerment and Security in Economic Projects for Low-income Women in Four Mekong Countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านต่อ

13 กุมภาพันธ์ 2560
The Health Rights of the Older People in ASEAN
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Second Workshop on the Health Rights of the Older People in ASEAN ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่านต่อ

9 กุมภาพันธ์ 2560
สังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?
อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ หัวหน้าโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ และคณะวิจัย จัดเสวนาประชากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในหัวข้อ "สังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือ ?" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วศิน ปลื้มเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล และ อ.ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล มาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเสวนาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 กุมภาพันธ์ 2560
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันในองค์กรของคนทำงานในประเทศไทย (HAPPINOMETER) ไปพัฒนาเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (ONLINE) ในการวัดความสุขและความผูกพันในองค์กรของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2 กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

1-3 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

อ่านต่อ

1-3 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560: Prince Mahidol Award Conference 2017” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมคณะ นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “A Multi-level Analysis of the Failure of Social Integration on Mental Health Status of Migrant Workers in Thailand” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

30 มกราคม 2560
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัย สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

29 มกราคม 2560
World Art Contest 2017
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีการประกาศผลรางวัล และได้รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดแต่ละประเภททั้งในรูปแบบภาพวาด และภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล PMAC 2017 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “EVERYONE MATTERS ทุกๆ คนเป็นคนสำคัญ” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

25 มกราคม 2560
ผลการประเมิน AUN-QA
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23-31 มกราคม 2560
เข้าร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมทำวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In Search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

19 มกราคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

19-23 มกราคม 2560
เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น
รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร. มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม Multicultural Society: International Migration and Diversified Communities ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

18 มกราคม 2560
AUN-QA Quality Assurance
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA จากกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 มกราคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าพบ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาด้านบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ามอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

13 มกราคม 2560
สวัสดีปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยและการพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

10 มกราคม 2559
อบรมเรื่อง Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand
ศูนย์การย้ายถิ่น มหิดล ภายใต้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Migrating out of Poverty Research Consortium (Global Studies), University of Sussex ประเทศอังกฤษ จัดอบรมเรื่อง “Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

11 มกราคม 2560
Special In-house Seminar
Prof. Charles Watters จาก Sussex Centre for Migration Research, University of Sussex ประเทศอังกฤษ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง “Wellbeing and Mental Health: Intercultural Perspectives” ในเสวนาใต้ชายคาประชากร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

10 มกราคม 2560
ประชุมระดมสมองโครงการวิจัย
ผศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัย จัดประชุมเพื่อร่วมกันเสนอรายชื่อผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัญหาและความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิและประเมินสถานการณ์เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุ” ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 มกราคม 2560
EURA-NET Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง หัวหน้าโครงการ EURA-NET พร้อมด้วย ศ. เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และคณะ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ความท้าทายและนโยบายการย้ายถิ่นระหว่างประเทศไทยและยุโรป ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

5 มกราคม 2560
มอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

20-21 ธันวาคม 2559
งานเก็บข้อมูล ณ กัมพูชา
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เดินทางควบคุมการเก็บข้อมูลภาคสนามของโครงการ Connecting the Mekong Through Education and Training (COMET) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2559
ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560
สถาบันฯ จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2560" โดยจัดการบรรยายธรรมในหัวข้อ "จินตนกถาว่าด้วยความคิดกับการครองคน-ครองงาน" โดย พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี จากวัดสาลวัน จ.นครปฐม นอกจากนี้ ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น และรางวัลคนดีที่เพื่อนรัก ประจำปี 2559 และร่วมกันจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

20 ธันวาคม 2559
อบรม “กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ”
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 53 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 ธันวาคม 2559
ความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ย้ายถิ่น
รศ.ดร.อารี จำปากลาย นำคณะของ Assoc. Prof. Dr.Rosemarie Hunter, Dr.Marybeth Vogel-Ferguson และ Ms.Naima Mohammed จาก College of Social Work, University of Utah เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร และ ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยผู้ย้ายถิ่น ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

17-18 ธันวาคม 2559
PHESD 2016
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เข้าร่วมประชุม “Population, Health, Environment and Sustainable Development (PHESD2016)” และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง International Passive Migrants: Unemployment Poverty and Accessibility to Health Care in Developing Countries ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

อ่านต่อ

14-17 ธันวาคม 2559
MDRG Workshop
รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมด้วย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ และ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมประชุม Conducting and Communicating Research with Public Policy Influence the Mekong Development Research Group (MDRG) Workshop ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

อ่านต่อ

13-17 ธันวาคม 2559
Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016
อาจารย์ ดร.วากาโกะ ทาเคดะ นำเสนอบทความเรื่อง "Soft drink Consumption Culture in Asia-Pacific" ในการอบรม วันที่ 13 ธันวาคม 2559 และนำเสนอบทความเรื่อง "Drinking together: Socio-cultural determinants of consumption among urban Australian and Japanese" ในงานประชุม Crossroads in Cultural Studies Conference in 2016 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559 ณ University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย

อ่านต่อ

12-20 ธันวาคม 2559
BRAIN-ASEAN Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

7-9 ธันวาคม 2559
Are Centenarians the Realisation of Successful Ageing : Insights from a Global Study
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมประชุม Are Centenarians the Realisation of Successful Ageing : Insights from a Global Study และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Verification of Reported Age and Estimating Number of Centenarians in Thailand ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

อ่านต่อ

6-7 ธันวาคม 2559
ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (Technical consultation on the development and communication of a technical package to strengthen country health data systems) ณ สมาพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2559
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคตกับ GIGA German Institute of Global and Area Studies ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

2-3 ธันวาคม 2559
Agenda 2030 : Improving Data on International Migration
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม Agenda 2030 : Improving Data on International Migration ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

2-3 ธันวาคม 2559
EURA-NET Conference
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม The Temporary Migration between Asia and Europe Research Project (EURA-NET) และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Temporary Migration in Thailand” ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม

อ่านต่อ

1 ธันวาคม 2559
แนะนำข้อมูลโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ จัดบรรยายการแนะนำข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อเป็นทางเลือกในการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยในห้องเรียน ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2559
The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas
อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุม The 4th Annual Conference: ‘Migration and Changing Societies: Research Agendas’ โดย Centre for Migration Research (SCMR), Global Studies, University of Sussex วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

23 พฤศจิกายน 2559
ประชุมแผนปฏิบัติการสำหรับแผนงานรอบที่ 11
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมเรื่อง แผนปฏิบัติการสำหรับแผนงานรอบที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) ของกองทุนประชากรสหประชาชาติ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2559
พิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และรวมพลังรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2559
ต้อนรับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ดร.ธนิต ชังถาวร ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

18 พฤศจิกายน 2559
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559
สมาคมนักประชากรไทย จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559 ในปีนี้ พบกับปาฐกถา “ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ และเสวนาเรื่อง “เกิด ตาย ย้ายถิ่น และสังคมสูงวัย ในปี 2600” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

16-19 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
นางสาวชุติมา อยู่สมบูรณ์ และนางสาวกรกนก พงษ์ประดิษฐ์ นักวิจัยโครงการ เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และเป็นตัวแทนนำเสนอข้อมูลการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 (Report Card) ส่วนภาคกลางและ กทม. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

16-19 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
นายชาตินัย หวานวาจา นักวิจัยโครงการ และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม และนายปัญญา ชูเลิศ นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Poster เรื่อง We Active: An Innovation in Process of the Sedentary Behavior Reduction in School Children ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

16-19 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 และนำเสนอผลงานวิจัยประเภท Oral presentation เรื่อง Do Age and Sex matter in MVPA pattern among Thai Population? ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2559
The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และนายปัญญา ชูเลิศ ในฐานะตัวแทนนักวิจัยผู้จัดทำข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย นำเสนอข้อมูลจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายในเด็กแก่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เพื่อผลักดันนโยบายในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทย ในการประชุม The International Congress on Physical Activity and Public Health 2016 (ISPAH2016)

อ่านต่อ

16-20 พฤศจิกายน 2559
เสนอผลงานในการประชุม The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific
ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ เข้าร่วมประชุม The Gerontological Society of America’s 69th Annual Scientific Meeting และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Relationships between Grandparents and Grandchildren in Skipped Generation Families in Thailand ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2559
วันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันฯ จัดงานทำบุญ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101)

อ่านต่อ

10-11 พฤศจิกายน 2559
2016 Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific Region
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม 2016 Joint Research on International Marriage and Labor Migrations in the Asia-Pacific Region และได้รับเชิญให้เป็นผู้วิจารณ์บทความเรื่อง Occupational stratification among immigrants in Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

10-11 พฤศจิกายน 2559
ศึกษาดูงานด้าน Entrepreneurship and Innovation Ecosystems
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ จากคณะสถาบันต่างๆ รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน Entrepreneurship and Innovation Ecosystems ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนำแนวคิดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

อ่านต่อ

7-11 พฤศจิกายน 2559
The Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of PHN
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และคณะ จัดอบรมเรื่อง “Monitoring and Evaluation of Population, Health and Nutrition Programs” ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีนักวิชาการต่างประเทศเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน

อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2559
ความร่วมมือการทำวิจัยด้านการย้ายถิ่น
ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ ต้อนรับ Dr.Luicy Pedroza และนักวิจัย จาก German Institute of Global and Area Studies สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือในการทำวิจัยเปรียบเทียบด้านการย้ายถิ่นในภูมิภาคยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชีย ณ ห้องพญาไท 2514

อ่านต่อ

3-4 พฤศจิกายน 2559
Migration Bridges in EURASIA
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Migration Bridges in EURASIA โดยในการประชุมนี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ นำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง Migrant Children and Education for All in Thailand ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐเวียดนาม

อ่านต่อ

3-4 พฤศจิกายน 2559
United Nations Expert Group Meeting
รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ เข้าร่วมประชุม United Nations Expert Group Meeting on the Methodology and Lessons Learned to Evaluate the Completeness and Quality of Vital Statistics from Civil Registration และนำเสนอผลงาน เรื่อง “Experience with dual-registration validation studies in Thailand” ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2559
อบรมการเก็บข้อมูลโครงการ COMET
สถาบันฯ จัดอบรมการเก็บข้อมูลประจำปีของโครงการ Conecting the Mekhong Through Education and Training โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

26-28 ตุลาคม 2559
ประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุม The 1st Family Policy Experts Meeting in the Asia-Pacific Region และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Family Database in Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

25-31 ตุลาคม 2559
The International Scientific-Practical Conference
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The International Scientific-Practical Conference of the Project "MIGRATION BRIDGES IN EURASIA" และได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนวิชา Research Methods ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ MGIMO University ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

25-31 ตุลาคม 2559
The International Scientific-Practical Conference
อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม The International Scientific-Practical Conference of the Project “MIGRATION BRIDGES IN EURASIA” และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Migration Trends and Policies in Southeast Asia ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

22-23 ตุลาคม 2559
ประชุม Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมประชุม Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization and Welfare for the Regeneration of Communities in European, Asian and Japanese Societies ในการประชุมครั้งนี้ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง นำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ “Cross-marriage Migration : A Case Study of Thai Women and European Men” พร้อมนี้ ได้เดินทางศึกษาดูงานร่วมกับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ณ Center for South East Asia Studies, Kyoto University ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2559
ถวายความอาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2559
จัดสถานที่ถวายอาลัย
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่บูชา ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมผูกผ้าขาวดำไว้ทุกข์รอบอาคาร เพื่อให้บุคลากรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย และจัดสมุดลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

15-19 ตุลาคม 2559
International Conference on Public Health for Tropical Coastal Development 2016
รองศาสตราจารย์ ดร.โยธ­ิน แสวงดี ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมวิชาการ International Con­ference on Public Hea­lth for Tropical Coas­tal Development 2016 ­ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2556 ณ เมือง Semarang ประเ­ทศอินโดนีเซีย ในหัวข้อ "Effec­t of Climate Change a­nd Migration on Healt­h Problems in Tropica­l and Coastal Regions­" ซึ่งเป็นผลงานที่ได้­จากข้อมูลงานวิจัยต่าง­ๆ อาทิ ชุดโครงการนางร­องฯ โครงการ Migration­ Follow Up and Longit­udinal Study of Migra­nt from Nang Rong โคร­งการการพัฒนารูปแบบที่­เหมาะสมเพื่อให้ประชาช­นมีส่วนร่วมในการป้องก­ันการแพร่ระบาดของโรคไ­ข้หวัดนก จังหวัดกาญจน­บุรี และ Systematic R­eviews

อ่านต่อ

13-14 ตุลาคม 2559
ประชุม The Prince Mahidol Award Conference 2018
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม The Prince Mahidol Award Conference (PMAC) 2018 ณ สหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

13-14 ตุลาคม 2559
สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18
สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "ประชากรร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม (Think Green Live Green)" ณ โรงแรมบัญดารา ออนซี จ.ระยอง

อ่านต่อ

14 ตุลาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

10 ตุลาคม 2559
ต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก Diponegoro University, Indonesia
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ให้การต้อนรับคณะจาก Diponegoro University, Indonesia จำนวน 17 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-12 ตุลาคม 2559
เข้าร่วมประชุม Asian Population Association (APA)
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The Asian Population Association (APA) ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 และ The Population Forum on “Future Directions in Asian Population Research” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

7-8 ตุลาคม 2559
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ 4 หลักสูตร
สถาบันฯ จัดกิจกรรมรับน้องภายใต้ "โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์สี่หลักสูตร ประจำการศึกษา 2559" ณ โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) จ.สมุทรสาคร และแจ่มจันทร์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

5 ตุลาคม 2559
สถานีต่อไป IPSR สถานีแห่งความสุข
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม "สถานีต่อไป IPSR สถานีแห่งความสุข" วิทยากรโดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล และทีมงาน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 กันยายน 2559
งานทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนกันยายน 2559
สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานและเจ้าภาพในงานทำบุญเดือนเกิดสำหรับผู้ที่เกิดเดือนกันยายน จัดโดย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (ศาลายา)

อ่านต่อ

30 กันยายน 2559
แสดงความยินดีบัณฑิต
สถาบันฯ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ (ว่าที่) ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และมหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

28-30 กันยายน 2559
เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เข้าร่วมประชุม Coordination Meeting (Research on Case Studies of Diversity Management and Human Capital Strategy) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

26 กันยายน 2559
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยนำกระเช้าอาหารสุขภาพมอบเป็นของขวัญให้แด่ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมฯ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

24 กันยายน 2559
วันมหิดล 2559
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

22 กันยายน 2559
พิธีไหว้ครู 2559
คณะนักศึกษาของสถาบันฯ หลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

22 กันยายน 2559
งานแสดงมุทิตาจิต 2559
สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต และงานเลี้่ยงอำลา ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อแสดงความรักความผูกพัน แด่ รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ผศ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร ดร.แครี่ แอนด์ ริชเตอร์ ดร.ลีลาร์ วินเซอร์ และ นางสมหญิง สุวรรณวัฒน์ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

21 กันยายน 2559
สถาบันฯ ร่วมงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 22 ปี
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย น.ส.พลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ และคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เนื่องในงานดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 22 ปี ณ สะพานไม้ริมน้ำ ด้านหน้าอาคารเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

21-23 กันยายน 2559
ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด
อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์โรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ณ ประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อ

20 - 21 กันยายน 2559
อบรมโปรแกรม ThaiJo
สถาบันฯ นำโดยคณะทำงานวารสารประชากรและสังคม (JPSS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJo) โดยทีมวิทยากรจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

10 กันยายน 2559
G7 Kobe Health Ministers’ Meeting
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม G7 Kobe Health Ministers’ Meeting Official Side Event UHC, Innovation and Ageing : Research on innovations for achieving sustainable universal health coverage for ageing population และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation หัวข้อ Solutions for long term care in Asia ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

7 กันยายน 2559
อบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
สถาบันฯ จัดอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับทีมวิทยากรรับเชิญจากบริษัท พี.เอ็ม.ซี อคาเดมิค กรุ๊ป ( P.M.C.) ในการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7 กันยายน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chinese Academy of Social Sciences, China
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ Prof. Zhang Yi, Dr. Ma Chunhua, Dr. Shi Yuntong จาก Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China และ Ms. Kwansiri Wanwiwake, Ms. Priyapatra Supanattanarom จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

30 สิงหาคม 2559
เสวนาใต้ชายคา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Exploring evergreening: estimating the cost of low patent standards” โดยวิทยากรจากเครือรัฐออสเตรเลีย Hazel V. J. Moir, Adjunct Associate Professor, Centre for European Studies, Australian National University (ANU), Canberra, ACT, Australia ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559
European Population Conference 2016
รศ.ดร.อารี จำปากลาย เข้าร่วมประชุม EPC (European Population Conference) 2016 และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง The Impact of Parental Absence on Early Childhood Development ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2559
แสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิต และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2558 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2559
ต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ และนักศึกษาของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University, Graduate School of Medicine/ School of Health Science จำนวน 29 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการวิจัยของสถาบันฯ รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Ageing Society and Health Issues in Thailand” โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจาย์ประจำสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559
อบรมเรื่อง "การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว"
อาจารย์ ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง พร้อมคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

29 สิงหาคม 2559
ครบรอบ 26 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 26 ปี ณ บริเวณหน้าอาคาร ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

25 สิงหาคม 2559
ต้อนรับคณะจากสถาบันคลังสมองของชาติ
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะจากสถาบันคลังสมองของชาติ ในการนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจาก 9 มหาวิทยาลัย หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะรุ่น 15" จำนวน 14 ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ หลักสูตร การเรียนการสอน อบรม และงานวิจัย พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุด ห้องเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร และห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

25-27 สิงหาคม 2559
2016 ISQOLS ANNUAL CONFERENCE
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ และ น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมประชุม 2016 ISQOLS ANNUAL CONFERENCE และนำเสนอผลงานวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

24-28 สิงหาคม 2559
ประชุมโครงการ EURA-NET
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ อ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เข้าร่วมประชุม Project EURA-NET ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

22-26 สิงหาคม 2559
การอบรมเรื่อง "Policy Communication"
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรายงานสุขภาพคนไทย และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดอบรมเรื่อง “Policy Communication workshop” เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน Policy brief และการนำเสนอนโยบายในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล และภาคส่วนอื่นๆ การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 14 ท่าน ณ ห้องเจด โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2559
Thailand Research EXPO 2016
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวห้อ “การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research EXPO 2016) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2559
การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล หัวหน้าโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” พร้อมคณะนักวิจัยของสถาบันฯ จัดงานประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ของประชากรสูงอายุและสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายและคนร้อยปี" โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

17 สิงหาคม 2559
Big Cleaning Day 2016
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญการทำกิจกรรม 5 ส ให้เป็นสุขนิสัย และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15-24 สิงหาคม 2559
Surveillance data analysis and Planning response interventions based on research findings
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นผู้สอนในการอบรมเรื่อง “Surveillance data analysis and Planning response interventions based on research findings” จาก National Center for Maternal and Child Health ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

8 สิงหาคม 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหลักสูตร 3 หลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและสังคม (ไทย), หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยประชากรและอนามัยการเจริญพันธ์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 สิงหาคม 2559
เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ บ้านนนทภูมิ
คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ในปีนี้ สถาบันฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ พร้อมมอบเงินและของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2559
มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2559
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก “แม่ 100 ปี” ได้กราบทูลเบิกผู้ได้รับรางวัล “แม่ 100 ปี” เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2559

อ่านต่อ

1 สิงหาคม 2559
อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
สถาบันฯ นำโดย ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 21 ท่าน ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

27-28 กรกฎาคม 2559
Data management and logistic regression and the theory and practice on multilevel method
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นผู้สอนหลักในการอบรมเรื่อง “Data management and logistic regression and the theory and practice on multilevel method” ณ อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ

26-27 กรกฎาคม 2559
International Summer School Program
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานโครงการ International Summer school Program ในหัวข้อเรื่อง "Does Climate Change Move you: Understanding the linkages of migration and climate change and the concepts, methods, and policies behind them" จัดโดย อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมกับ Mr. Harald Sterly มหาวิทยาลัยบอนน์ (Bonn University) ประเทศเยอรมนี ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

25 กรกฎาคม 2559
Special Talk “Poverty dynamics and sustainable development: A long term panel project in Thailand and Vietnam (2007 - 2024)”
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Poverty dynamics and sustainable development: A long term panel project in Thailand and Vietnam (2007 - 2024)” วิทยากรโดย Prof. Hermann Waibel (University of Hannover, Germany) ประเทศเยอรมนี ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15 กรกฎาคม 2559
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
สถาบันฯ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2559
เสวนา "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคม"
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดเสวนาในหัวข้อ "ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคม ครั้งที่ 2 (1/2559)" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการของสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-8 กรกฎาคม 2559
นำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐเช็ก
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต เข้าร่วมการประชุม ICHD 2016: 18th International Conference on Happiness and Development และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral Presentation เรื่อง Marital Status and Happiness among Employed People in Thailand ณ สาธารณรัฐเช็ก

อ่านต่อ

4 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณาจารย์จาก The University of Sussex
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับ Prof. Cherith Moses, University Director for International Recruitment and Development และ Mr. Chris Wellings, Head of Academic Development and Quality Enhancement Office จาก The University of Sussex, United Kingdom ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

4-13 กรกฎาคม 2559
อบรมเรื่อง "วิถีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่"
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดการอบรมเรื่อง "วิถีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 17 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ประชากรและสังคม 2559”
สถาบันฯ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ประชากรและสังคม 2559” เรื่อง ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.มหิดล กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2559
ต้อนรับคณาจารย์จาก Institute of Sociology (IOS) ประเทศเวียดนาม
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะจากประเทศเวียดนาม นำโดย Prof. Dang Nguyen Anh, Director of Institute of Sociology (IOS), Vietnam ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือด้านการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของสังคมผู้สูงอายุในประเทศเวียดนาม ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2559
พิธีลงนามสัญญารับทุน/ การสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญารับทุน/ การสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC โดยมี อ.ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นผู้ร่วมลงนามสัญญาดังกล่าว ในฐานะผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 รายวิชา ที่ได้รับทุนงบประมาณ/ สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC ภายใต้โครงการ Mux จากมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

28-30 มิถุนายน 2559
Mahidol Migration Center (MMC) ครั้งที่ 4
โครงการศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC) ภายใต้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (IPSR) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) สมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (APA) มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย Sussex-Mahidol Migration Partnership, University of Sussex และ Institute of Social-Politic Research, Russian Academic of Sciences จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค Mahidol Migration Center (MMC) ครั้งที่ 4 เรื่อง In the Era of Transnational Migration ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

27 มิถุนายน 2559
เยี่ยมชมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจำสถาบันฯ พร้อมคณะ นำคณาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1) Kobe University, ประเทศญี่ปุ่น 2) Hanyang University, สาธารณรัฐเกาหลี และ 3) Asian Institute of Technology (AIT), ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมดูงานด้านสุขภาพ การศึกษาในเด็ก การค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ณ มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559
Governing Multi Sectoral Collaborations for Health in Low and Middle Income Countries
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม Governing Multi sectoral Collaborations for Health in Low and Middle income countries ณ ประเทศอิตาลี

อ่านต่อ

24 มิถุนายน 2559
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการ
คณะผู้บริหารสถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมห้องสมุดสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางบริการวิชาการระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ห้องลีลาวดี (406) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23-24 มิถุนายน 2559
การตรวจประเมินสถาบันฯ
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

21 มิถุนายน 2559
การประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจโลกมหิดล (MUGH) และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC) พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก World Health Organization South-East Asia Region - WHO SEARO นำโดย Dr.Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO SEARO พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนงานสุขภาพโลก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในอนาคต ณ ห้อง 102 พญาไท 2514

อ่านต่อ

21-23 มิถุนายน 2559
Reaching Every Adolescent: Regional Workshop on Strengthening Gender, Equity, Rights and Social Determinants of Health
ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Reaching Every Adolescent: Regional Workshop on Strengthening Gender, Equity, Rights and Social Determinants of Health" ณ กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล จัดโดยองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชีย (WHO Regional Office for South-East Asia) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจาก 10 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดิฟส์ เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต และประเทศไทย

อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2559
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH)
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่เคยได้รับทุน ในการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) กับนักวิจัยไทย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

20-24 มิถุนายน 2559
อบรมระยะสั้น "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน"
รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้น "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ณ ห้องสุพรรณิการ์ (323) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

16-18 มิถุนายน 2559
การสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 26
คณะผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 26 "Towards IPSR Vision 2020" ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี

อ่านต่อ

13-14 มิถุนายน 2559
ดูงานโครงการ Kobe Active Aging Research Hub (KAARb)
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ และ นางวรรณี หุตะแพทย์ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ Kobe Active Aging Research Hub (KAARb) ณ Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และ ศึกษาดูงานโครงการ Kobe Senior Citizen College ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

13 มิถุนายน 2559
Salaya Talk "Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality of Life"
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ H.E. MiKael Hemniti Winther เอกอัครราชฑูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "Happy Denmark: How Danish People Obtained Good Quality of Life" ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

11-12 มิถุนายน 2559
ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ “ทีนรู้...อยู่ตื่น”
อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและสารสนเทศและหัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะวิจัย ร่วมกับ 3 โรงเรียนต้นแบบโครงการ “เด็กไทย...ไม่เฉื่อย” จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ “ทีนรู้...อยู่ตื่น” โดยมีแกนนำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และคุณครูที่รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 95 คน

อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2559
The 7th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
ผศ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP) จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 202 อาคารสถาบัน 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

9 มิถุนายน 2559
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินสำนักงานสีเขียวของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

9-10 มิถุนายน 2559
Children on the Move : Migrant Children and Youth in Asia
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Children on the Move : Migrant Children and Youth in Asia และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Access to Education of Migrant Children in Thailand : Policy and Practice ผลิตจากโครงการเรื่อง Role of Local Government’s Policies in Creating Multiculturalism Society : Thailand and Japan ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

9-12 มิถุนายน 2559
The Asian Conference on Aging & Gerontology
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย น.ส.กมลชนก ขำสุวรรณ และ นางวรรณี หุตะแพทย์ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมประชุม The Asian Conference on Aging & Gerontology (AGen2016) ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

7-8 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมประชุม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุม Network meeting of WHO Collaborating Centers (CC’s) in Reproductive, Maternal and Newborn Health ณ สาธารณรัฐอินเดีย

อ่านต่อ

2-7 มิถุนายน 2559
เข้าร่วามประชุม ณ ประเทศอังกฤษ
น.ส.กุลภา วจนสาระ นักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Abortion and Reproductive Justice Ulster University และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "In Silence : Abortion Stigma and its Associated Sin in Thailand" ณ ประเทศอังกฤษ

อ่านต่อ

2-5 มิถุนายน 2559
เข้าร่วมประชุม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
รศ.ดร.อารี จำปากลาย อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The Gender Roles in Remittances-Sending Behavior and Utilization : A Qualitative Study Among Migrant Workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar Living in Thailand, and Among Remittances Receivers in The Migrants’ Country of Origin ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

อ่านต่อ

30-31 พฤษภาคม 2559
โครงการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping
สถาบันฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริการจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (NAMc) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผล “โครงการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธี Programmatic mapping” สำหรับการดำเนินงานด้านเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 12 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนวิชาการโดย อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ, ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์, อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี, คมกฤช ตะเพียนทอง, ดลชัย ฮะวังจู และ ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล ซึ่งเป็นคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

28 – 29 พฤษภาคม 2559
งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15
ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารย์ประจำสถาบันฯ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ร่วมงานและนำเสนอบทความวิชาการในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15

อ่านต่อ

25 พฤษภาคม 2559
มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล
สถาบันฯ นำโดย นายสมชาย ทรัพย์บยอดแก้ว หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการพุทธมณฑล เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

อบรม ABACUS Qualitative
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม ABACUS Qualitative ณ สาธารณรัฐกานา

อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2559
โครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันฯ และหัวหน้าโครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย พร้อมคณะ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเอกสารเผยแพร่งานวิจัยโครงการวิจัยย่อย 3 โครงการ ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

23 พฤษภาคม 2559
งานวันครบรอบ 53 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ตัวแทนสถาบันฯ ร่วมงานวันครบรอบ 53 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

17 พฤษภาคม 2259
บริจาคคอมพิวเตอร์เก่า
สถาบันฯ นำโดย นางสาวพลอยชมพู สุคัสถิตย์ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร) ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17-20 พฤษภาคม 2559
เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน PMAC 2559
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ณ สมาพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ

16 พฤษภาคม 2559
ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างสุข
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ประธานคณะบริหารจัดการความสุข มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ ต้อนรับ ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมประชุมการระดมความคิดเห็น “ความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างสุข” ระหว่างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

14-20 พฤษภาคม 2559
ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น
อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เดินทางศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม Empirical Observation on Coal Fire Power Plant in Japan ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

12 พฤษภาคม 2559
The 4th Academic Society International Conference (AASIC) 2016
สถาบันฯ เจ้าภาพร่วมจัดการประชุม The 4th Academic Society International Conference (AASIC) 2016 เพื่อเป็นสื่อกลางทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเรียนรู้ประสบการณ์ผู้เข้าร่วมประชุมจากทวีปเอเชีย โดยมี Ms.Dyah Anantalia Widyastari นักศึกษาสถาบันฯ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ (นานาชาติ) เป็นประธานจัดการประชุมฯ ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

6-11 พฤษภาคม 2559
Global Health Diplomacy workshop
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมการประชุม และเป็นวิทยากรในการประชุม Global Health Diplomacy workshop ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

4-11 พฤษภาคม 2559
นำเสนอผลงาน ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
Dr. Alexander Trupp อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Thai Outbound Tourism to Europe” ณ Department of Geography and Regional Research, University of Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย

อ่านต่อ

3 พฤษภาคม 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเด็กไทย ไม่เฉื่อย: We Active"
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และสร้างสรรค์ต้นแบบกิจกรรม“โครงการเด็กไทย ไม่เฉื่อย... We Active” โดยมี อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นหัวหน้าโครงการฯ จัดระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 พร้อมลงนามสัญญาความร่วมมือกิจกรรมระหว่างสถาบันฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโรงเรียนนำร่องในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคกลาง จำนวน 6 โรงเรียน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรสังคม ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 พฤษภาคม 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผุ้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ MOOC ภายใต้โครงการ Mux และ Thai MOOC ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

29 เมษายน 2559
ประชุมยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ ของสถาบันฯ
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินการ ของสถาบันฯ ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

25 พฤษภาคม 2559
MICIC Migrants in Countries in Crisis-Thailand Case Study.
โครงการ MICIC Migrants in Countries in Crisis-Thailand Case Study นำโดย อ.ดร.อเล็กซานเดอร์ ทรุป (หัวหน้าโครงการ) พร้อมด้วย อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และทีมนักวิจัยของสถาบันฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “MICIC Methodology Workshop” และการเสวนาพิเศษ “ICMPD (International Centre for Migration Policy Development) and the MICIC (Migrants in Countries in Crisis) project” ร่วมกับทีม ICMPD จากประเทศออสเตรีย ณ ห้องประชุมราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 เมษายน 2559
Welcome Director of ​Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ​และคณาจารย์​ของสถาบันฯ ต้อนรับ Prof. Sergei V. Ryazantsev​, Director of ​Institute of Social-Politic Research of the Russian Academy of Sciences ประเทศรัสเซีย ใน​โอกาสที่เดินทางมาประชุมร่วมกับสถาบันฯใน​การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา​ วิจัย​และการประชุมวิชาการนานาชาติ

อ่านต่อ

18-20 เมษายน 2559
Global Innov8 Training and Orientation
อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เข้าร่วมการประชุม Global Innov8 Training and Orientation : An approach to reviewing national health programmes to better address equity, gender, human rights and social determinants of health ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อ่านต่อ

12-15 เมษายน 2559
International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group Spring Meetings
อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมการประชุม International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Group Spring Meetings ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

12 เมษายน 2559
ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ ผูกผสานผ้าขาวม้าไทย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์มหิดล “ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ ผูกผสานผ้าขาวม้าไทย” ชมบูธจำหน่ายสินค้า และร้านค้าขนมไทยของสถาบันฯ ณ ลานประติมากรรมดอกกันภัยมหิดล ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

11 เมษายน 2559
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 "สงกรานต์หรรษา IPSR ชื่นฉ่ำ" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7 เมษายน 2559
ประชุมระดมสมองบุคลากรสายสนับสนุน
สถาบันฯ จัดการประชุมระดมสมองบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานผู้อำนวยการ (สนอ.) ในหัวข้อ "จินตนาการ อนาคต 4 ปี ข้างหน้า" โดยแบ่งกลุ่มงาน และจัดทำแผนการทำงาน และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

4 เมษายน 2559
Green Office
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "Green Office" โดย รศ.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในอาคาร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

4-6 เมษายน 2559
Scientific Committee PMAC
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล พร้อมด้วย น.ส.กัญญาพัชร สุทธิเกษม นักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม Scientific Committee PMAC ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

31 มีนาคม – 2 เมษายน 2559
ศึกษาดูงาน
นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร์ ศึกษาดูงานเรื่องการย้ายถิ่นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี

อ่านต่อ

28-30 มีนาคม 2559
Programmatic Mapping
อ.ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมประเมินศักยภาพระบบติดตามประเมินผล การจัดทำยุทธศาสตร์เอดส์ และศึกษาขนาดของกลุ่มประชากรหลัก (Programmatic mapping) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 จัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมพัทยา ปาร์ค รีสอร์ท

อ่านต่อ

30 มีนาคม – 5 เมษายน 2559
2016 Annual Meeting, Population Association of America
น.ส.กุลภา วจนสาระ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “2016 Annual Meeting, Population Association of America” และนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ‘In Silence : Abortion Stigma and its Associated Sin in Thailand” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

28 มีนาคม – 1 เมษายน 2559
การอบรมระยะสั้น “วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “วิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิจัยคุณภาพ” เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ การจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

24 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Prof. Dr.Patrick Sakdapolrak จากมหาวิทยาลัยเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย (University of Vienna, Austria) และ Mr.Harald Sterly จากภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมนี (Department of Geography, Bonn University, Germany) ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างความร่วมมือทางด้านหลักสูตร งานอบรม และงานวิจัยในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 มีนาคม 2559
ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันวิจัยโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวณิชย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับทีมบุคลากรจากสถาบันวิจัยโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านระบบใบลาออนไลน์ของสถาบันฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

21-25 มีนาคม 2559
อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

19 มีนาคม 2559
แสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ศิษย์เก่าสถาบันฯ จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสได้รับโล่ห์เชิดชูเกียรติรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558

อ่านต่อ

18 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติ ประเทศอัฟกานิสถาน
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติ ประเทศอัฟกานิสถาน (Central Statistics Organization, Afghanistan) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทย ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดอบรมด้านสถิติ (Statistical Training) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

18-20 มีนาคม 2559
Transnational Migration in Transition : Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา เข้าร่วมการประชุม Transnational Migration in Transition : Transformative Characteristics of Temporary Mobility of People (EURA-NET) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อ่านต่อ

16 มีนาคม 2559
ประชุม SCMR-JEMS Conference ณ University of Sussex
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ อ.ดร.อารีย์ พรหมโม้ และน.ส.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศริ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ SCMR-JEMS 3rd Annual Conference หัวข้อ Migration and Diversity: A Dialogue across Disciplines ณ University of Sussex, UK นอกจากนั้นยังเข้าร่วมประชุมเรื่อง Sussex-Mahidol Partnership เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 เพื่อหารือและสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นจากอังกฤษ สิงคโปร์ นอร์เวย์ เยอรมนี และไทยเข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

16 มีนาคม 2559
เสวนาใต้ชายคาประชากร "ระบบจองเสวนาใต้ชายคา"
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อรับฟังการเสวนา เรื่อง "ระบบจองเสวนาใต้ชายคา" โดย นางสาวพอตา บุนยตีรณะ เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

14-15 มีนาคม 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน รุ่นที่ 1”
นางสาวกมลชนก ขำสุวรรณ นักวิจัยประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน รุ่นที่ 1” จัดโดย กรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค

อ่านต่อ

9 มีนาคม 2559
เสวนาพิเศษ "ใกล้เกลือกินด่าง"
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาใต้ชายคาประชากร เพื่อรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง "ใกล้เกลือกินด่าง" โดย ดร.วรชัย ทองไทย ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2559
ครบรอบ 47 ปี วันพระราชทานนามมหิดล
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี "วันพระราชทานนามมหิดล" และ 128 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 9 เรื่อง "มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2559
ทิศทางงานวิจัย.. ทางประชากรและสังคม
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแด่ ศ. เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ในโอกาสได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สมัยที่ 2 และร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางงานวิจัย.. ทางประชากรและสังคม" ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2559
Writing Club
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล พร้อมคณะ จัดเวที Writing Club เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในด้านการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2559
มหิดลเกมส์ 2559
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2559 "มหิดลเกมส์" ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

2 มีนาคม 2559
MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 4
บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 4 จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ลานหอประชุมใหญ่ มหิดลสิทธาคาร ศาลายา

อ่านต่อ

1 มีนาคม 2559
สักการะศาลพ่อขุนทุ่ง
ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมสักการะศาลพ่อขุนทุ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อความเป็นศิริมงคลของสถาบันฯ และการปฏิบัติหน้าที่

อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559
Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เข้าร่วมทำโครงการ Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World Department of Public Health เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยระหว่าง 2 สถาบันฯ ณ มหาวิทยาลัยเคียวโตะ (Kyoto University) ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อำนวยการสถาบันฯ
ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

อ่านต่อ

17 กุมภาพันธ์ 2559
ต้อนรับคณะดูงานจาก University of Bonn
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม พร้อมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Mariele Evers และ Dr. Linda Taft ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Bonn ประเทศเยอรมนี ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และพัฒนาแนวทางความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงทางด้านวิชาการ (Erasmus Programme) ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

12-13 กุมภาพันธ์ 2559
สัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 36 "กรีนไปไหน...ชั่งหัวมัน (IPSR Going Green)"
สถาบันฯ จัดสัมมนาพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 36 "กรีนไปไหน...ชั่งหัวมัน (IPSR Going Green)" แนวคิด "เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ อย่างกลมกลืน" เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงาน รวมพลังความร่วมมือในการลดใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ, ประชุมระดมสมอง IPSR Going Green, ปาร์ตี้ไนท์ “ใสใส... Like ฮอร์โมน” ณ หรรษา แคชัวริน่า รีสอร์ท ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

อ่านต่อ

29 มกราคม 2559
ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม “ประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

28 มกราคม 2559
พิธีมอบรางวัล World Art Contest 2016
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการวาดภาพ การถ่ายภาพ และการ์ตูนคอมมิค ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2016 World Art Contest ภายใต้หัวข้อ “How to Choose for Better Health” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

23-24 มกราคม 2559
ประชุม Integration of Migrants and Social Policy Issues
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Integration of Migrants and Social Policy Issues: Reflections from Japan, Korea and Thailand Towards Creation of Inclusive Society ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

20 มกราคม 2559
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

18-19 มกราคม 2559
การประชุม APA Council Committee Members
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม APA Council Committee Members (No.1/2016-2018) ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15 มกราคม 2559
โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจำปี 2559
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยประธานและเลขาหลักสูตร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณบดีและทีมบริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์ฯ ประจำปี 2559 เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์การทำงานของบัณฑิต และรับฟังข้อคิดเห็น รวมถึงประเด็นแลกเปลี่ยนต่างๆ จากสถาบันฯ และหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

อ่านต่อ

14 มกราคม 2559
ให้สัมภาษณ์คณะทำงานจัดทำวิดิทัศน์ จาก สสส.
อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้สัมภาษณ์คณะทำงานจัดทำวิดิทัศน์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย พร้อมด้วย น.ส.ชุติมา อยู่สมบูรณ์ นักวิจัยโครงการ ให้สัมภาษณ์ เรื่อง กระบวนการ วิธีการ การจัดเก็บข้อมูล และ การรวบรวมข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ สนับสนุนโดย สสส. ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

12 มกราคม 2559
Sussex-Mahidol Migration Partnership
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และคณะ เข้าร่วมงานเปิดตัวความร่วมมือ “Sussex-Mahidol Migration Partnership” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการย้ายถิ่น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

12 มกราคม 2559
Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก เข้าร่วมรับฟังการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Migration in Asia: Reflections on Empirical and Conceptual Foundations” วิทยากรโดย Prof. Ronald Skeldon, Emeritus Professor, University of Sussex ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 มกราคม 2559
2016 Miami University Workshop on Aging in Thailand
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับนักศึกษาชาวอเมริกัน “2016 Miami University Workshop on Aging in Thailand” ณ ห้องมหาสวัสดี 2 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

5 มกราคม 2559
การระดมความคิดเห็นเรื่องความสำเร็จ ความท้าทายในอนาคต จุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาของสถาบันวิจัยประชากรฯ
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้สดแด่ รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2559 พร้อมร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ และเป็นข้อมูลสำหรับผู้อำนวยการสถาบันฯ ท่านใหม่ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 "IPSR ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน"
สถาบันฯ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559 "IPSR ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน" ในปีนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมะประสานใจ ก้าวไปด้วยกัน" โดย พระมหาธงสวรรค์ วรเมธี จากวัดสาลวัน อ.พุทธมณฑล การทำบุญถวายสังฆทานเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล พิธีแสดงความยินดีบุคลากรดีเด่น การแสดงเดี่ยวเปียโน โดย อ.กิตติศักดิ์ ศรีเชาวน์ และการจับสลากของขวัญชิงรางวัลใหญ่จากสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2558
มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นของขวัญแด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 ณ อาคาร 1 ช้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

23 ธันวาคม 2558
มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพแด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

อ่านต่อ

19-21 ธันวาคม 2558
เข้าร่วมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา
รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

อ่านต่อ

16 ธันวาคม 2558
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

14-16 ธันวาคม 2558
อบรมหลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง “โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล”
สถาบันฯ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง “โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

14-18 ธันวาคม 2558
อบรมเรื่อง “Research Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research”
สถาบันฯ ร่วมกับ The Asia Center, University of Utah จัดการอบรมเรื่อง “Research Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research” ได้รับการสนับสนุนจาก The Henry Luce Foundation การอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศต่างๆ จำนวน 36 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

13-17 ธันวาคม 2558
ประชุม Universal health coverage in the new development Era
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม Universal health coverage in the new development Era : Toward building resilient and sustainable health systems, and roundtable discussion on the Global Health working group for the 2016 G7 (GHWG) ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

9-13 ธันวาคม 2558
Japan-Asia Youth Exchange Program in Science: SAKURA Exchange Program in Science
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฐานะวิทยากรในการประชุม “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science: SAKURA Exchange Program in Science ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2558
ตัดสินรางวัลการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2016
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) พร้อมคณะ ร่วมกันตัดสินรางวัลการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2016 World Art Contest หัวข้อ "How to Choose for better health" โดยพิจารณาผลงานจากทั่วโลก ประเภทวาดภาพ ถ่ายภาพ และ การ์ตูนคอมมิค เพื่อชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

อ่านต่อ

9 ธันวาคม 2558
Piano Performance “The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม Piano Performance “The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติศักดิ์ ศรีเชาวน์ ร่วมแสดงเดี่ยวเปียโนบทเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ ยามเย็น ใกล้รุ่ง ลมหนาว เป็นต้น จัดโดย ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ รับผิดชอบในการกำกับ ควบคุมวง และร้องนำ บรรยากาศแต็มไปด้วยความสุข ผ่อนคลาย และสามัคคี ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคม อุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7-25 ธันวาคม 2558
อบรมหลักสูตร “Sakura Exchange Program in Science”
นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ นักวิจัยประจำสถาบันฯ พร้อมด้วยนางสาวสุชิตา มานะจิตต์ และนายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Sakura Exchange Program in Science” ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2558
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 88 พรรษา ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

3 ธันวาคม 2558
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณโถงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

3 ธันวาคม 2558
Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015)
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting 2015 (JITMM 2015) "Tropical Diseases Post 2015: New Threats or Towards Sustainable Success" พร้อมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Approach Towards Healthy Elderly Life Post 2015" ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

27 พฤศจิกายน 2558
รณรงค์ประหยัดพลังงาน
สถาบันฯ นำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกายภาพและการบริการ และหน่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกันรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อที่ทำงานสีเขียว โดยจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ถอดปลั๊กประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 404 (11/2558) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 และ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ เลขานุการสถาบันฯ พร้อมคณะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 13 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของสถาบันฯ อาทิ งานสารบรรณ งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอที งานบริการสถานที่และอาคาร เป็นต้น ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

26-27 พฤศจิกายน 2558
International Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม International Marriage and Labor Migration in Asia and the Pacific Region และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง International Labor and Marriage Migration: A Case of Thailand ณ สาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

25 พฤศจิกายน 2558
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับผู้สูงวัย
รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ เข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนา คณะกรรมการและผู้เขียนหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับผู้สูงวัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

22 พฤศจิกายน 2558
เดิน วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน วิ่ง เพื่อหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง" ระยะทาง 4 และ 8 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง จัดโดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

อ่านต่อ

21 พฤศจิกายน 2558
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558
สถาบันฯ จัดกิจกรรม “โครงการบำเพ็ญประโยชน์และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558” (รับน้อง) โดยช่วงเช้าทีมคณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสถาบันฯ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศุนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม และ ช่วงเย็น จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมรับชมการแสดงนักศึกษา (Night Show) การแนะนำแนวทางการเรียน การทำงาน และร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ จากทีมคณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษาสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20 พฤศจิกายน 2558
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558
สมาคมนักประชากรไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2558 ในปีนี้ พบกับปาฐกถา เรื่อง "การปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย" โดย รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และ การอภิปรายเรื่อง "การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง" โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอบทความภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

12-13 พฤศจิกายน 2558
ประชุม Global Health Policy Think Tanks and Academic Institutions
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมการประชุม Global Health Policy Think Tanks and academic institutions ณ สมาพันธรัฐสวิส

อ่านต่อ

11-13 พฤศจิกายน 2558
ประชุม INDEPTH Scientific ครั้งที่ 13
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.อารี จำปากลาย อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุม Thirteenth INDEPTH Scientific Meeting ณ ประเทศเอธิโอเปีย

อ่านต่อ

10- 12 พฤศจิกายน 2558
ประชุม Migration Processes in the Asia-Pacific Region
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา เข้าร่วมการประชุม Migration processes in the Asia-Pacific region ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

อ่านต่อ

9-14 พฤศจิกายน 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ จำนวน 10 ท่าน จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศศรีลังกา (Ministry of Health, Sri Lanka)

อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2558
อบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยของสถาบันฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมพร้อมรับมอบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

6 พฤศจิกายน 2558
งานวันครบรอบ 44 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 44 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีสักการะพ่อปู่ขุนทุ่ง พิธีเซ่นไหว้เจ้าที่ พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีการมอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ในเขตพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล พร้อมนี้ สถาบันฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาบุคลากรสถาบันฯ พิธีการมอบรางวัลเสนอผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ พิธีการมอบรางวัลประกวดห้องทำงานตามประเภท 5 ส. และพิธีการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย IPSR แต่งไทย ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2-3 พฤศจิกายน 2558
ประชุม 143rd APHA Annual Meeting and Exposition
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล เข้าร่วมประชุม 143rd APHA Annual Meeting and Exposition in Chicago, IL และนำเสนอผลงานวิชาการประเภท Oral presentation เรื่อง Barriers to Health In All Policies : Policy-implementation gaps on a total ban on chrysotile asbestos in Thailand ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2558
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 พฤศจิกายน 2558
การอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง "Vital Statistics"
รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ เรื่อง "Vital Statistics" ให้แก่นักวิชาการชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน จาก Ministry of Public Health, Afghanistan โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหลักสูตรของสถาบันฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องสุพรรณนิการ์ (323) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

29 ตุลาคม 2558
The 2nd Family Policy Seminar in Asia and the Pacific
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 2nd Family Policy Seminar in Asia and the Pacific และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Sole Parent Family and Its Adjustment in the Changing World” ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2558
Joint Research Network Forum on Ageing and Health in Asia
กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเวที “Joint Research Network Forum on Ageing and Health in Asia” เพื่อให้เครือข่าย Asia Alliance on Global Health (AAGH) นำเสนอโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุในภูมิภาคอาเซียน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อปรับแก้ให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2558
The Health Care System for Ageing Society in 21st Century
กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “The Health Care System for Ageing Society in 21st Century” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่ Assoc. Prof. Dr.Churnrurtai Kanchanachitra (Thailand), Dr.Shinjiro Nozaki (Who Kobe Centre), Dr. Kenji Shibuya (Japan), Dr.Phua Kai Hong (Singapore), Dr.Mofijul Islam Bulbul (Bangkladesh) และ Dr. Thongtana Permbotasi (Thailand) เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ และไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2558
How to Get Published
กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “How to Get Published” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ Dr.Bill Summerskill , Dr.Kenji Shibuya จาก The Lancet และ ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส จาก HITAP เพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 130 คน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

16-17 ตุลาคม 2558
EURA-NET Project Meeting
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ พร้อมด้วย น.ส.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วมประชุม 4th EURA-NET Project Meeting ณ ประเทศฮังการี

อ่านต่อ

7-9 ตุลาคม 2558
ประชุม Second WHO Forum on Innovation for Aging Populations
อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ เข้าร่วมประชุม Second WHO Forum on Innovation for Aging Populations ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

5 ตุลาคม 2558
อบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ
สถาบันฯ จัดอบรมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ โดยทีมวิทยากรรับเชิญจาก บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ( P.M.C.) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น รวมทั้งการอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุ และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก National University of Laos
คณะผู้บริหารสถาบันฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก National University of Laos (NUoL) จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตทางด้านงานวิจัย หลักสูตร การเรียนการสอน และการอบรม ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2558
ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
นักศึกษาของสถาบันฯ ไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ และการสำรวจระดับชาติ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ่านต่อ

25 กันยายน 2558
งานแสดงมุทิตตาจิต
สถาบันฯ จัดงานแสดงวันมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 “วันวานที่พากเพียร... สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ” แด่ รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณี วงษ์เอก และ นายประสงค์ ธรรมบุตร เพื่อแสดงความรักความผูกพัน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

24 กันยายน 2558
วันมหิดล 2558
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

24-25 กันยายน 2558
นิทรรศการโรคเรบีส์ในประเทศไทย
สถาบันฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านสถานการณ์โรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) ในประเทศไทย พร้อมแสดงสถิติจำนวนผู้เสียชีวิต พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยปลอดภัยจากโรคเรบีส์ (Rabies) นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย แจกของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน โดยได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

22 กันยายน 2558
เยี่ยมชมดูงานจาก The University of Public Health, Republic of the Union of Myanmar
คณะผู้บริหารสถาบันฯ ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานจาก The University of Public Health, Republic of the Union of Myanmar จำนวน 6 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคตทางด้านงานวิจัย หลักสูตร การเรียนการสอน และการอบรม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

22-23 กันยายน 2558
ประชุม International Experience sharing
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เข้าร่วมประชุม International Experience sharing, Discussion on the Roadmap for HTA ณ ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

17-18 กันยายน 2558
งานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
สถาบันฯ จัดงานสัมมนาพัฒนาบุคลากรในสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 (สัมมนาย่อย) ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “รู้รักษ์ สามัคคี ตระหนักในหน้าที่ บริการด้วยจิตเปรมปรีดิ์ บ่มมิตรไมตรีอย่างยั่งยืน”

อ่านต่อ

15-17 กันยายน 2558
ศึกษาดูงาน
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ พร้อมด้วย อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการ Feasibility Survey with the Private Sector for Utilizing Japanese Technologies in ODA Projects for Extending Healthy Life Expectancy of Elderly by Applying Japan’s Preventive Care System ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

9 กันยายน 2558
ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2558
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2558 โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบสมุดโน้ตปกผ้างานฝีมือของน้องๆ จากสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จ.นนทบุรี เพื่อเป็นของที่ระลึกแด่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา )

อ่านต่อ

3 กันยายน 2558
งานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิต และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2558
งานครบรอบ 25 ป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมคณะ เข้าร่วมมอบกระเช้าต้นไม้มงคลแด่ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 25 ปี ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2558
กิจกรรม “From IPSR to Myanmar”
ชาวสถาบันฯ ร่วมกิจกรรม “From IPSR to Myanmar” โดยมี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนบุคลากรและนักศึกษา ส่งมอบเงินและปัจจัยยังชีพแก่เครือข่ายกลุ่มบัณฑิตศึกษาชาวเมียนมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ บริเวณหน้าเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
คณะนักศึกษาของสถาบันฯ หลักสูตรไทยและนานาชาติ ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแสดงความเคารพ และรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

26 สิงหาคม 2558
ความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก JICA
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการของสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก JICA อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่ทำงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย และสถานทูตญี่ปุ่น ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

17 สิงหาคม 2258
งานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้ง 4 หลักสูตร ในงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2558
กิจกรรม "น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ"
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรม "น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ" โดยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการ รวมทั้งมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่น้องๆ ผู้พิการ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านต่อ

10 สิงหาคม – 18 กันยายน 2558
อบรมวิจัยเรื่อง “แรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี”
น.ส.รีนา ต๊ะดี นักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมวิจัยเรื่อง “แรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

7 สิงหาคม 2558
มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2558
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี ได้กราบทูลเบิกผู้ได้รับรางวัล “แม่ 100 ปี” จำนวน 1 ท่าน และผู้แทน จำนวน 2 ท่าน จากจำนวนผู้ได้รับรางวัล 5 ท่าน เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร “แม่ 100 ปี” จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี 2558

อ่านต่อ

6 สิงหาคม 2558
งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่ 100 ปี" และแม่ดีเด่น
งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่ 100 ปี" และแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี" "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" และ "แม่จิตใส ใจสีขาว" ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี 4 ภาค ได้กล่าวถึงความเป็นมาของรางวัล และประกาศผลการตัดสินรางวัล "แม่ 100 ปี" ประจำปี 2558 พร้อมภาพวีดิทัศน์ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

5-7 สิงหาคม 2558
The Singapore Economic Review 2015
ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง เข้าร่วมประชุม The Singapore Economic Review 2015 และนำเสนอผลงาน เรื่อง The Cost of Being A Black Sheep: The Employment Discrimination of GMS Migrant Workers in Thailand ณ ประเทศสิงคโปร์

อ่านต่อ

3-7 สิงหาคม 2558
อบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 ท่าน ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

27-30 กรกฎาคม 2558
The 3rd Asian Population Association Conference
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Asian Population Association Conference (APA) ณ ประเทศมาเลเซีย

อ่านต่อ

23 กรกฎาคม 2558
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่าง 3 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

20-29 กรกฎาคม 2558
อบรมระยะสั้น เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่"
รศ. ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่” ให้แก่คณาจารย์ จำนวน 12 ท่าน จากสถาบันฯ การศึกษา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

20 -25 กรกฎาคม 2558
Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เรื่อง “Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs” ให้แก่นักวิชาการต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องอัญชัญ 2 (319-2) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15-16 กรกฎาคม 2558
สัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 25
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาการจัดการงานวิจัยและการเรียนการสอน ครั้งที่ 25 ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

15-18 กรกฎาคม 2558
The 24th International Association for Feminist Economics (IAFFE) Annual Conference
ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 24th International Association for Feminist Economics (IAFFE) Annual Conference และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Gender equality in public sphere : Work and wives in contemporary Thailand ณ ประเทศเยอรมนี

อ่านต่อ

14 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2558 จากคณะผู้ตรวจประเมินฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

13 กรกฎาคม 2558
ประชุมความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมความร่วมมือการวิจัยด้านผู้สูงอายุ กับคณะผู้แทนจาก Shizuoka University, JICA และ สถานทูตญี่ปุ่น ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

8 กรกฎาคม 2558
ตำแหน่งทางวิชาการ: เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าค่อน
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมรับฟังการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ศ. เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ร่วมนำการสนทนา เรื่อง "ตำแหน่งทางวิชาการ: เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าค่อน" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

7 กรกฎาคม 2558
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างต้นแบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย"

อ่านต่อ

6-17 กรกฎาคม 2558
อบรมระยะสั้น เรื่อง "Research Methodology for Population and Development Studies"
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง Research Methodology for Population and Development Studies ให้แก่คณาจารย์จาก Sherubtse College, The Royal University of Bhutan จำนวน 9 ท่าน โดยมี รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เป็นวิทยากรหลัก

อ่านต่อ

1 กรกฎาคม 2558
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558”
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558” เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and Social Diversity in Thailand 2015) ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
ประชุม International Conference on Population Geographies
อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม International Conference on Population Geographies และนำเสนอผลงานเรื่อง Restructuring Schools in Thailand : The Consequence of Low Fertility and Spatial Determinants ประเทศออสเตรเลีย

อ่านต่อ

30 มิถุนายน 2558
เวทีเสวนาเรื่อง "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น"
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยประจำสถาบันฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฐานะผู้ใช้ข้อมูล เพื่อชี้ทิศทางการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการเรื่อง "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น" ภายใต้ชุดโครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย) พร้อมคณะ ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 16 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (School of Culture, History and Language, The Australian National University) พร้อมได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การย้ายถิ่นของแรงงานอาเซียน: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข" ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2558
MU Visit
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมเยือนส่วนงาน (MU -Visit) เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ปัญหา และ อุปสรรคด้านการบริหารของสถาบันฯ ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17-20 มิถุนายน 2558
การประชุม IASSCS ครั้งที่ 10 ณ ประเทศไอร์แลนด์
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Sexuality Transition in Thailand” ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ เสนอเรื่อง “Emotions, Sexual Transgressions and Identity Politics in the Early 21st Century Thailand” และ น.ส.กุลภา วจนสาระ เสนอเรื่อง Abortion Stigma and its Associated Sin: Barriers to Accessing Safe Abortion Services in Thailand ในการประชุมThe X IASSCS Conference: Literacies and sexualities in cultural, fictional, real, and virtual worlds: past, present future perfect? ประเทศไอร์แลนด์

อ่านต่อ

12 มิถุนายน 2558
นิทรรศการให้ความรู้ด้านแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านแรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในงานรณรงค์วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 12 มิถุนายน (World Day Against Child Labour) ปี พ.ศ.2558 จัดโดย กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แนวคิดเดียวกับแนวคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ "no to child labour...yes to quality education" เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในประเทศและเห็นความสำคัญร่วมกันและร่วมมือในการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย หรือการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

8-11 มิถุนายน 2558
The WOCAT Symposium and the 17th WOCAT Network Meeting
อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เข้าร่วมประชุม The WOCAT Symposium and the 17th WOCAT Network Meeting และนำเสนอผลงาน เรื่อง Land use and land cover changes affecting agricultural household survivals in Kanchanaburi, Thiland ณ ประเทศเยอรมนี

อ่านต่อ

6-7 มิถุนายน 2558
ประชุมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลนอร์เวย์
รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสอบคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลนอร์เวย์ ภายใต้โครงการ Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN และร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือการมอบทุนศึกษา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2558
กิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลดโลกร้อน
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) โดยปิดไฟในหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

4-5 มิถุนายน 2558
The 2nd Korea-ASEAN International Conference on Gender and Development
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 2nd Korea-ASEAN International Conference on Gender and Development ณ ประเทศเกาหลีใต้

อ่านต่อ

4-6 มิถุนายน 2558
Commemorative Academic Conference of the 60th Anniversary of the Asian-African Conference
รศ.ดร.อารี จำปากลาย อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Commemorative Academic Conference of the 60th Anniversary of the Asian-African Conference และนำเสนอผลงานโครงการการย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อ

29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558
The 22nd General Conference of the International Federation of Social Science Organizations (IFSSO)
น.ส. รีนา ต๊ะดี นักปฏิบัติการวิจัยประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The 22nd General Conference of the International Federation of Social Science Organizations (IFSSO) “Glocalization : A Social Scientific Approach towards Social Design for the Creation of Multicultural Society” และนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation เรื่อง Thai Migrant Workers in Taiwan and Republic of Korea ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

27 พฤษภาคม 2558
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการสร้าง Group Mail
เสวนาใต้ชายคาประชากรจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยการสร้าง Group Mail” นำเสนอโดย นางสาวพอตา บุนยตีรณะ เจ้าหน้าที่หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสื่อสารองค์กร ประจำสถาบันฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

27-31 พฤษภาคม 2558
The fourth Mekong Region Development Research Group (MRDRG) Workshop
รศ.ดร. อารี จำปากลาย พร้อมด้วย ผศ.ดร. จรัมพร โห้ลำยอง และ อ.ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The fourth Mekong Region Development Research Group (MRDRG) Workshop ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

อ่านต่อ

26-29 พฤษภาคม 2558
<