กิจกรรม

15 กุมภาพันธ์ 2562
มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อน “ความสุข” คนทำงาน
ผู้บริหารและผู้แทน 60 ท่าน จากสถาบันอุดมศึกษากว่า 16 แห่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้ง ร่วมเวทีเสวนาในประเด็นน่าสนใจเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยภาคี ณ ชั้น 5 โรงแรมเอตัส กรุงเทพ

อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2562
นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และในฐานะหัวหน้าชุดโครงการ กล่าวต้อนรับ และรายงานความเป็นมาชุดโครงการประสานงานวิจัย “นโยบายเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงทางประชากรของประเทศไทย” สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ลูวิส ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ กล่าวเปิดการประชุม ณ Siam Meeting Room 1-3 ชั้น 9 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

11 กุมภาพันธ์ 2562
มอบคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม และคณะ มอบคอมพิวเตอร์เก่าสภาพพร้อมใช้งาน ให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมห้องสมุดและการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

8 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับบุคลากรจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ โดยมี นางสาวณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ (หน่วยสารบรรณ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสารบรรณอัจฉริยะ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

อ่านต่อ

6 กุมภาพันธ์ 2562
Special Talk
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ และคณะ ต้อนรับ Hisano Niikura, Ph.D. Candidate จาก Ferris University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสบรรยายพิเศษหัวข้อ "Social Resources for Migrant Single Mothers under absence of comprehensive settlement policies in Japan: Discourse of Thai women in Transnational Families" ณ ห้องประชุมราชาวดี (326) ชั้น 3 สถาบันฯ

อ่านต่อ

1-3 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุม Genderification in immigration policy and social integration policy
อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ เข้าร่วมประชุม Genderification in immigration policy and social integration policy และนำเสนอผลงานประเภท Oral presentation เรื่อง Migration of Western-Thai homosexual relationships ณ Fukuoka Women’s University เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

1-5 กุมภาพันธ์ 2562
On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ กรุงจาการ์ตา
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ และ นางสาววราวรรณ ฐาปนธรรมชัย ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2019 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

1 กุมภาพันธ์ 2562
แนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน กฟผ.
ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การ และคณะ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการประชุมหารือแนวทางการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันองค์กร ของคนทำงาน กฟผ. ณ ห้องทานตะวัน ชั้น 4 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

31 มกราคม 2562
PMAC 2019 World Art Contest
ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และคณะ เข้าร่วมพิธีการประกาศและมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรมนานาชาติ (PMAC 2019 World Art Contest) ทั้งในรูปแบบภาพวาดและภาพถ่าย หัวข้อ “Building Blocks of Healthy Lifestyle" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

อ่านต่อ

30 มกราคม 2562
ต้อนรับ College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. MJ Hwang จาก College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่นำนักศึกษา จำนวน 5 ท่านมาจัดสัมมนาร่วมกับนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

28 มกราคม 2562
ศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

28 มกราคม 2562
Academic collaboration with Kabul University, Afghanistan
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mohammad Naim Azimi รองอธิการบดี และ Mr. Mohammad Jawad Shahad อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน จำนวน 2 ท่าน ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้ง สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคาบูล รวมทั้ง การฝึกอบรมระยะสั้นให้กับอาจารย์ของคณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

25-27 มกราคม 2562
On-site Interview and Active Recruitment 2019 ณ กรุงพนมเปญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาร์ก เฟิลแคร์ อาจารย์ ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ และ นางสาวพิชญ์ชาดา มีใจเย็น ร่วมดำเนินการจัดทำ On-site Interview and Active Recruitment 2019 เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเรียน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

24 มกราคม 2562
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

อ่านต่อ

23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562
Health transitions among Thai adult population
ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง Health transitions among Thai adult population โดยใช้ข้อมูล Panel Survey and Study on Health, Ageing, and Retirement in Thailand (HART) ณ Nihon University ประเทศ ญี่ปุ่น

อ่านต่อ

18 มกราคม 2562
มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมหารือการวัดความสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต หัวหน้าโครงการ Happy University ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจี พาสุกรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ ซึ่งได้ร่วมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ ในปี 2562 ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 และร่วมประชุมหารือการวัดความสุข ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อย่างมาก ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 สถาบันฯ

อ่านต่อ

17-18 มกราคม 2562
ประชุม Honoring the intellectual legacy of Professor Herman Gray
รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ เข้าร่วมประชุม Honoring the intellectual legacy of Professor Herman Gray ณUniversity of California ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ

17 มกราคม 2562
ความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางวิชาการ
ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม นำเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือและขยายเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับองค์กรวิชาการด้านประชากรและสังคมในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้อง VIP ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

16 มกราคม 2562
ประชุม APA Council Committee
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ Executive Secretary ของสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม APA Council Committee Meeting ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเป็น Secretariat Office ของ APA โดยคณะผู้บริหารสมาคมประกอบด้วย คณาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานด้านประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศภูมิภาคเอเชีย จากประเทศอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ ทั้งนี้คณะผู้บริหารสมาคม APA มีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ 17 มกราคม 2562

อ่านต่อ

14 มกราคม 2562
ต้อนรับนักศึกษาศึกษาดูงานห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม
น.ส.พอตา บุนยตีรณะ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร และคณะ ต้อนรับ อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล นำคณะนักศึกษาระดับปริญาตรี จำนวน 24 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องพิพิธสาระประชากรและสังคม โดยได้มีการแนะนำความเป็นมานิทรรศการ “คนนับคน” และพานำชมห้องห้องสมุด ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

10-11 มกราคม 2562
ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานของโครงการ ABACUS ในการประชุม ABACUS Closing Meeting and Phase 2 Planning โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สันภูวรรณ์ ร่วมประชุมและเป็นผู้วิจารณ์บทความในการประชุมดังกล่าว ณ Medical Center Radboud University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

อ่านต่อ

9 มกราคม 2562
พิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารวิจัย ประดิษฐ์ หุตางกูร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลักสูตร "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment)" หลักสูตรร่วม 6 คณะ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศ่าสตร์ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2561
IPSR Sports Day: กีฬามาหาสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม IPSR Sport Day 2018 (กีฬามาหาสุข) จัดโดย ทีมนักสร้างสุของค์กร เพื่อเสริมสร้างความสุข ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และเพิ่มกิจกรรมทางกายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2561
งานปีใหม่ 2562
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ "IPSR New Year Party 2019" โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรม IPSR Sport Day จัดโดย ทีมนักสร้างสุข และช่วงเย็นจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในรูปแบบ Food Truck กิจกรรมเล่นเกมส์ และจับฉลากรางวัลปีใหม่จากสถาบันฯ ณ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

24 ธันวาคม 2561
สวัสดีปีใหม่ 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และคณะ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

อ่านต่อ

18 ธันวาคม 2018
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความออนไลน์”
รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความออนไลน์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ The Prachakorn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อที่บรรยายได้แก่ ฝึกปฏิบัติเป็นบรรณาธิกรบทความ การเขียนพาดหัวข่าวและส่วนนำ การนำเสนอบทความ และขั้นตอนการเขียนบทความออนไลน์ มีคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านต่อ

17-18 ธันวาคม 2561
การเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ (Healthy Prison Journey)
สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมร