สารจากผู้อำนวยการ

รศรินทร์ เกรย์ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน สถาบันฯ ก็จะมีอายุครบรอบปีการก่อตั้งเป็นปีที่ 45  เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์วิจัยประชากรและสังคม ภายใต้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ต่อมาได้มีประกาศให้เป็น “สถาบันวิจัยประชากรและสังคม” มีสถานะเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากับคณะๆ หนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2514 และต่อมา ในปี 2526 ได้ย้ายที่ทำการสถาบันฯ มาอยู่ที่อาคารของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ วิทยาเขตศาลายา และในปี 2554 สถาบันฯ ก็ได้มีอาคารที่ทำการหลังแรก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานนามอาคารแห่งนี้ว่า “ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์”  ซึ่งมีความหมายว่า “อาคารซึ่งมีความเจริญยิ่งในด้านประชากรและสังคม” และเสด็จทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554

สถาบันฯ ของเรายึดมั่นใน ปณิธานที่ว่า คุณภาพ คุณธรรม นำสถาบันฯ  เสมอมาช้านาน และดำรงความเป็นสถาบันฯ ที่มีชื่อเสียงจนกระทั่งทุกวันนี้ งานวิจัยและคุณภาพของนักวิจัยของสถาบันฯ  นอกจากการมีชื่อเสียงในประเทศแล้ว สถาบันฯ ยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของภูมิภาคเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย การเรียนการสอนและฝึกอบรมทางประชากรและสังคม   สถาบันฯ ยึดถือการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และพวกเราชาวสถาบันฯ ยังคงรักษาการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวัฒนธรรมองค์กรที่ดีตลอดมา

สถาบันฯ ยังมีชื่อเสียงในการเป็นสถานที่ที่ให้บริการห้องประชุมในการจัดประชุมต่างๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามีผู้สนใจมาใช้บริการห้องประชุมและในปี 2557 มีบุคคลภายนอกสถาบันฯ มาใช้บริการห้องประชุมมากว่า 200 ครั้งและจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่า 10,000 คน

ในนามของสถาบันฯ  ดิฉันมีความยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้สาระข้อมูลดีๆ จากเว็บเพจของเรา และเชิญติดต่อเราได้ทั้งทางอีเมล์  โทรศัพท์ และเฟสบุค หรือเชิญแวะมาเยี่ยมชม และทางสถาบันฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมภาพันธ์ 2559