Announcement for Project Interviewers (Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation Project)

ประกาศรับพนักงานเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม ตำแหน่ง พนักงานสัมภาษณ์

โครงการ ยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha Generation)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ตำแหน่งงาน

พนักงานสัมภาษณ์ จำนวน 15 คน

ทำหน้าที่ติดตาม และติดต่อกับกลุ่มประชากที่ศึกษา และขอดำเนินการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน

ค่าตอบแทน     

โครงการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวัน โดย

  • พนักงานสัมภาษณ์  ได้รับค่าตอบแทนการสัมภาษณ์และการตรวจความถูกต้อง/สมบูรณ์ของแบบสอบถาม วันละ 600 บาท โดยมีวันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

หมายเหตุ

  1. คาดว่าในวันทำงานหนึ่งๆ พนักงานสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามได้อย่างน้อย 6 ชุดต่อวัน
  2. ค่าตอบแทนนี้ พนักงานวิจัยภาคสนามเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารเอง

ระยะเวลาจ้าง    คาดว่าจะดำเนินเก็บข้อมูลได้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน คือ ปลายเดือนมกราคม – ต้นเดือนมีนาคม 2562

สวัสดิการ        

  1. ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพตลอดช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม
  2. โครงการจัดเตรียมเรื่องของเดินทางและที่พักระหว่างให้การเก็บข้อมูล

คุณสมบัติพนักงานสัมภาษณ์

  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
  • มีทักษะในการสื่อสาร พูดคุยได้ดีเยี่ยม มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน
  • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
  • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ศึกษา (กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี)
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจัยด้านสังคมในพื้นที่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. แบบฟอร์มการสมัครงาน
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

Download: ใบสมัคร

วิธีการรับสมัครงาน

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ชั้น 5 หรือ
  • ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่
    นายนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ Email : niphon.dar@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 529 มือถือ 0898825898
    นางสาวสุริยาพร จันทร์เจริญ Email : surisunb@gmail.com โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 521 มือถือ 0819957924


    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

และเข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 18 มกราคม 2562  ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล