July 1, 2015

2015 IPSR Annual Conference XI "Population and Social Diversity in Thailand 2015"

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “ประชากรและสังคม 2558” เรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and Social Diversity in Thailand 2015) ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเซีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
June 30, 2015

เวทีเสวนาเรื่อง "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น"

ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นักวิจัยประจำสถาบันฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฐานะผู้ใช้ข้อมูล เพื่อชี้ทิศทางการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการเรื่อง "ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น" ภายใต้ชุดโครงการการจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
June 29, 2015

The Australian National University

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันฯ (ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย) พร้อมคณะ ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวน 16 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันศึกษาและวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (School of Culture, History and Language, The Australian National University) พร้อมได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การย้ายถิ่นของแรงงานอาเซียน: สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข" ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

Subscriptions


Subscribe to the Population and Development Newsletter