:: การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2552 ::
เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2552
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประกาศรายชื่อผู้รายชื่อที่ได้รับคัดเลือก เข้ารับการอบรม "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
รายละเอียดการสำรองห้องพัก
 
:: หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัย ติดต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

ในปี 2552 นี้ สถาบันฯ จะจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ระดับลึก (Indepth interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย โดยการอบรมครั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติการวิจัย ณ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี


:: วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้
 
:: เนื้อหาของหลักสูตร
 • แนวความคิดในเรื่องการวิจัย
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
 • การเขียนโครงการวิจัย : การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และการสร้างแนวคำถาม
 • การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การผสมผสานงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • การเขียนรายงาน
 • การปฏิบัติงานกลุ่ม
 • จัดทำโครงร่างการวิจัย
 • เก็บข้อมูลภาคสนาม
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • เขียนรายงานการวิจัย
 • เสนอผลการวิจัย
:: กำหนดการอบรม
วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2552 รวม 10 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์)
 
:: สถานที่อบรม
 • ภาคทฤษฎี : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • ภาคสนาม : อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
 
:: จำนวนผู้เข้าอบรม
ประมาณ 35 คน
 
:: คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
 • ผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้ที่มีความสนใจการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
 • ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับพิจารณาก่อน
 
:: ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดย ไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ /ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และค่าเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม) ไม่รวมอาหารกลางวัน
 • ค่าที่พักของผู้เข้าอบรมในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2552 (1 คืน) ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณห้องละ 1,000 บาท ต่อคืน (ห้องคู่/ห้องเดี่ยว) รวมอาหารเช้า (ผู้เข้าอบรมจ่ายเงินเองในวันเข้าพัก)
:: งบประมาณ
 • จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม
 
:: ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
 
:: ประกาศผลการพิจารณา
วันที่ 2 มีนาคม 2552
โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ 0-24410201 ต่อ 108, 109 นางวริศรา ไววิ่งรบ
:: Download
รายละเอียดการอบรม
กำหนดการ
รายละเอียดการสำรองห้องพัก
รายละเอียด แจ้งสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
รายละเอียดผู้เข้าอบรม

* เอกสาร download นี้ สำหรับการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ ปี 2552 เท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงในปีอื่นได้

:: ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี
 • นางวริศรา ไววิ่งรบ
:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.พุทธมณฑล อ.ศาลายา จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 ต่อ 108, 109 โทรสาร 0-2441-9333
E-mail : prwwb@mahidol.ac.th (คุณวริศรา ไววิ่งรบ)

 
 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: January 22, 2009
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel. +662-441-0201-4 Fax. +662-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th