การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2552
เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณ
วันที่ 5-16 ตุลาคม 2552
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
:: ผู้รับผิดชอบ ::
ดร.เกรียงศักดิ์ โรจน์คุรีเสถียร (prkrn@mahidol.ac.th)
:: หลักการและเหตุผล ::

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ถือว่าเป็นวิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ทั้งยังเป็นการแก้ไขเยียวยาปัญหาที่ชุมชน สังคม เผชิญอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นตัวชี้วัดสำคัญของประเทศพัฒนาแล้วเช่นกัน จะเห็นว่าประเทศที่เป็นผู้นำการวิจัยมักเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจโลก และได้เปรียบประเทศที่ทำการวิจัยน้อยหรือไม่ทำเลย รัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงความจำเป็นเช่นนี้ จึงได้พยายามที่จะส่งเสริมการวิจัยให้มากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการวิจัยจากเดิมในปี 2542 มีเพียง 5,021 ล้านบาท (ร้อยละ 0.11 ของผลผลิตรวมในประเทศ -GDP) ได้เพิ่มเป็น 15,499 ล้านบาท (ร้อยละ 0.26 ของผลผลิตรวมในประเทศ) ในปี 2546 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะพยายามส่งเสริมการวิจัยให้มีมากขึ้น แต่การขาดแคลนนักวิจัยก็เป็นปัญหาสำคัญที่จะผลิตการวิจัยที่มีคุณภาพออกมาให้กับประเทศชาติ สัดส่วนนักวิจัยในปี 2546 มีเพียง 2.87 คน ต่อประชากรหมื่นคน ซึ่งนับว่าน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน โดยเฉพาะนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และ มนุษย์ศาสตร์ มีประมาณร้อยละ 24 ของนักวิจัยทุกสาขาในประเทศไทย ซึ่งนับว่านักวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ยังมีจำนวนน้อยมาก

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการสร้างนักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ให้มีมากขึ้น จึงจัดให้มีการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพให้กับประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นองค์กรที่ดำเนินงานศึกษาวิจัยประเด็นด้านประชากรและสังคม และมีความพร้อมในด้านการวิจัยทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน สามารถผลิตและพัฒนานักวิจัยในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงการจัดอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ อันมีผลทำให้สถาบันฯ ได้รับการจัดลำดับให้เป็น อันดับหนึ่ง ของประเทศในด้านการวิจัย สาขาสังคมศาสตร์ จากการจัดระดับมหาวิทยาลัยไทยในด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2549

ในการอบรมการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการวิจัยทางประชากรศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และออกฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ ต่างจังหวัด โดยการอบรมครั้งนี้จะจัดให้มีการอบรม ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล

:: วัตถุประสงค์ ::
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะด้านการวิจัยเชิงปริมาณ
2. เพื่อเพิ่มปริมาณนักวิจัยเชิงปริมาณที่มีคุณภาพทั้งในระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ
:: กำหนดการอบรม ::
วันจันทร์ที่ 5 – วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 รวม 12 วัน
:: สถานที่อบรม ::
- ภาคทฤษฎี : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- ภาคปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม : ณ ต่างจังหวัด
:: รายละเอียดเพิ่มเติม ::
วริศรา ไววิ่งรบ/อารยา ศรีสาพันธ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 108, 109
โทรสาร 0-2441-9333
E-mail: prwwb@mahidol.ac.th
 
 
 
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: August 14, 2009
Copyright © Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Salaya, Phutthamonthon, Nakhon Pathom 73170, Thailand
Tel. +662-441 0201-4 Fax. +662-441 9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th