การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554
เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
วันที่ 21-30 มีนาคม 2554
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ : การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2554
                          เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
     ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี , นางวริศรา ไววิ่งรบ

3. หลักการและเหตุผล :

         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัย ติดต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเน้น
ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย

         ในปี 2554 นี้ สถาบันฯ จะจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิง
คุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกต(Observation) การสัมภาษณ์ระดับลึก (Indepth interview) และการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) พร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูลรวมทั้งฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย โดยการอบรมครั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติการวิจัย ณ จังหวัดกาญจนบุรี

4. วัตถุประสงค์ :

          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้้

5. เนื้อหาหลักสูตร :

- แนวความคิดในเรื่องการวิจัย
- แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
- การเขียนโครงการวิจัย : การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และการสร้างแนวคำถาม
- การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- การผสมผสานงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- การเขียนรายงาน
- การปฏิบัติงานกลุ่ม :
- จัดทำโครงร่างการวิจัย
- เก็บข้อมูลภาคสนาม
- วิเคราะห์ข้อมูล
- เขียนรายงานการวิจัย
- เสนอผลการวิจัย

6. กำหนดการอบรม : วันที่ 21-30 มีนาคม 2554 รวม 10 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์)

7. สถานที่อบรม :

- ภาคทฤษฎี : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
- ภาคสนาม : ณ ต่างจังหวัด

8. จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ 35 คน

9. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

          ผู้ปฏิบัติงานหรือ นักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้ที่มีความสนใจการวิจัยเชิงคุณภาพ
มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
          
          ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับพิจารณาก่อน

10. ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

         ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า่ใชจ้า่ยอนื่ ๆ จากตน้ สังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือ ที่
กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และ หนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้า
อบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วรายละเอียดดังนี้

ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ /ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่างค่าเดินทางไป
เก็บข้อมูลภาคสนาม และอาหารกลางวัน)

ค่าที่พักของผู้เข้าอบรม : ผู้เข้ารับการอบรม สามารถจองที่พักในมหาวิทยาลัย ราคาห้องเดี่ยว 500 บาท/คืน ไม่มีอาหารเช้า และ ห้องคู่ 600
บาท/คืน ไม่มีอาหารเช้า และระหว่างออกฝึกปฏิบัติภาคสนามจังหวัดกาญจนบุรี ราคาห้องละ 800 บาท/คืน (ห้องคู่/ห้องเดี่ยว) รวมอาหาร
เช้า้ โดยจองผ่า่นทางสถาบันฯ (ผู้เู้ข้า้อบรมจ่ายเงินเองในวันเข้าพัก)

11. งบประมาณ :

- จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
- จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

12. ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 มีนาคม 2554

13. ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 7 มีนาคม 2554 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

14. อื่นๆ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางวริศรา ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 108 หรือเข้าดูรายละเอียด
การอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac. และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 0-24419333 หรือ
e-mail: prwwb@mahidol.ac.th (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

--------------------------------------------------

Download:Brochure / ใบสมัคร

   


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th