โครงการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
เรื่อง การใช้ระบบ GIS ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม

 

ชื่อโครงการ: หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม เรื่อง  การใช้ระบบ GIS ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผิดชอบ: ธีระพงศ์ สันติภพ

หลักการและเหตุผล: เทคโนโลยี่ระบบ GIS ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานและการวิจัย และในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัยมีความก้าวหน้า
ทันสมัย เที่ยงตรง รวดเร็ว ประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะศึกษาวิจัยในหัวข้อทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการ
ประยุกต์ใช้ระบบ GIS นับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและวิจัยเพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ ระบบ GIS ได้มุ่ง
เน้นการแก้ไขข้อมูล การปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานและ
การตัดสินใจในการวางแผนงาน โครงการ และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัยทางด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
         
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และมีศักยภาพในการใช้ระบบ GIS เพื่อการวิจัยทางประชากรและ
สังคม และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการอบรม: วันที่ 2-10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สถานที่: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ปฏิบัติการวิจัยกาญ
จนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าอบรม: ประมาณ 25 คน   

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
     - ผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยหรือที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้สนใจทางด้าน GIS
      - มีพื้นฐานทางด้านการวิจัยเบื้องต้น
      - มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทาง GIS)
      - ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับพิจารณาก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม:
     - ค่าลงทะเบียนคนละ 8000 บาท (รวมค่าเอกสารและอื่น ๆ)
      - ค่าที่พักของผู้เข้าอบรมจ่ายเองเมื่อมีการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 
เนื้อหาของหลักสูตร:
     - แนวความคิด, วิธีการ และหลักการทาง GIS (ภาคความรู้)
     - ฐานข้อมูลเบื้องต้นทาง GIS และ Hardware / Software ที่เกี่ยวข้อง (ภาคความรู้)
      - องค์ประกอบที่สำคัญของ GIS (ภาคความรู้)
      - การจัดทำข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลทางประชากร-สังคมและข้อมูล GIS และการทำแผนที่ (ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ)
      - เทคนิคการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลทาง GIS และข้อมูลทางประชากร-สังคม (ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ)

    • การ Reclassification ของชั้นข้อมูลต่าง ๆ
    • เทคนิคการ Overlay
    • การทำแผนที่สถิติ

      - การใช้เทคนิควิธี Global Positioning System (GPS) และ Ground truth survey เพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล (ภาคความ
        รู้และปฏิบัติการภาคสนามที่กาญจนบุรี)
      - การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล (ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ)

Download:รายละเอียด / ใบสมัคร 

 

   


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th