การวิจัยเชิงคุณภาพ

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2557

วิทยากรการอบรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ

หลักการและเหตุผล :

           สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะจัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดสนทนากลุ่ม พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

เนื้อหาหลักสูตร  :

 • แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การเขียนรายงาน
 • เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การผสมผสานงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานกลุ่ม ได้แก่ จัดทำโครงร่างการวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานการวิจัย เสนอผลการวิจัย
 • การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

สถานที่อบรม   :

 • ภาคทฤษฎี : อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาคสนาม  :  พื้นที่ ณ ต่างจังหวัด

จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ 30 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 1. ผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ข้อมูล  หรือผู้ที่มีความสนใจการวิจัยเชิงคุณภาพ
 2. มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
 3. ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับพิจารณาก่อน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : คนละ 9,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th