การฉายภาพประชากร

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : 23 -27 มิถุนายน 2557

วิทยากรการอบรม : รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และคณะ

หลักการและเหตุผล :

        ในการวางแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชากรสำหรับอนาคต มีความจำเป็นที่จะต้องรู้จำนวนประชากรว่ามีมากน้อยเพียงใด  บางแผนงานอาจต้องการเพียงจำนวน
ประชากรรวม แต่บางแผนงานต้องการประชากรในรายละเอียดที่มากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนประชากรเมื่อจำแนกตามเพศและอายุ ตัวเลขประชากรเหล่านี้สามารถ
หาได้จากการคาดประมาณหรือการฉายภาพประชากร

        ปัจจุบันได้นี้ มีหลายหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของตนให้มีความรู้หรือเข้าใจเรื่องของการฉายภาพประชากร หรืออาจจนถึงขั้นต้องการให้สามารถ
ทำการฉายภาพประชากรได้ อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องเข้าใจหรือมีความรู้พื้นฐานด้านประชากร และต้องรู้วิธีการการที่ถูกต้อง สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันหนึ่งที่ผลิตนักประชากรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเหล่านี้ จึงได้จัดให้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การฉายภาพประชากร” ขึ้น

         ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการฉายภาพประชากรอย่างถูกต้อง โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
ตรงจากการทำการฉายภาพประชากรให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้น ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการฉายภาพประชากรที่ถูกต้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการฉายภาพประชากรได้เองโดยเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม

สถานที่อบรม   : อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และต่างจังหวัด (1-2 วัน)

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

  1.  นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่ทำงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลการฉายภาพประชากรไปใช้
  2. นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ
  3. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ  รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมสเปรตชีทเพื่อการคำนวณพื้นฐานได้คล่อง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :คนละ 8,500 บาท  (สถาบันฯ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม 1 คนต่อ 1 เครื่อง)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

สมัครภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์วันที่ 30 พฤษภาคม 2557


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th