การติดตามประเมินผลโครงการ

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : 19 – 30 พฤษภาคม 2557

วิทยากรการอบรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณี วงษ์เอก และคณะ

หลักการและเหตุผล :

         ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB) ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการของหลายหน่วยงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะในระดับผลลัพธ์
(Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับกลยุทธ์ในยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตามภารกิจหลัก

         ดังนั้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและการประเมินผลโครงการ จึงได้จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น
“การติดตามประเมินผลโครงการ”  ที่สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎี หรือหลักการเกี่ยวกับการติดตามประเมิน ผลโครงการ  การวางแผนการติดตามประเมินผล กรอบการประเมินผล
  และตัวชี้วัด วิธีการประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการประเมินผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในการทำแผนการติดตามประเมินผล และทำการประเมินผลโครงการจากงานภาคสนามจริง โดยการเลือกโครงการการพัฒนา
  ในพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงในภาคสนามไปประยุกต์ใช้ในงานติดตามประเมินผลโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน

เนื้อหาหลักสูตร  :

 •  แนวคิด หลักการและเป้าหมายการติดตามประเมินผล
 • การวางแผนการติดตามประเมินผลโครงการ
 • กรอบการติดตามประเมินผล
 • ตัวชี้วัด และแหล่งข้อมูลตัวชี้วัด 
 • ระเบียบวิธีและการออกแบบการติดตามประเมินผล
 • การประเมินผลลัพธ์และกระทบของโครงการ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการติดตามประเมินผลโครงการ การเขียนรายงานการวิจัย

 

สถานที่อบรม   : อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และต่างจังหวัด (1-2 วัน)

จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ 30 - 35 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

          เป็นผู้ทำงานหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงานและการบริหารจัดการโครงการ การวิจัยและการติดตามประเมินผลโครงการ และ
งานวิชาการที่เน้นด้านการติดตามประเมินผลโครงการ รวมทั้งผู้สนใจที่มีส่วนร่วมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาต่างๆในชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : คนละ 15,000 บาท  (ไม่รวมค่าที่พัก)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

สมัครภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 25 เมษายน 2557


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th