การประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน :
ความท้าทายใหม่ ๆ ของบุคลากรและองค์กรในประเทศไทย

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : วันที่ 21-25 เมษายน 2557

วิทยากรการอบรม : รองศาสตราจารย์ อรทัย อาจอ่ำ และคณะ

หลักการและเหตุผล :

         "เนื่องจากบุคลากร/องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ยังมีความต้องการการเรียนรู้ และ/หรือ การเสริมศักยภาพ-ความรู้-ความสามารถ หรือสมรรถนะด้านการ
ติดตามและประเมินผลแนวใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้และทักษะที่จะได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม หรือ มีความ
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละแห่ง หรือ สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการทำงานขององค์กร/หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ สามารถประเมินตนเอง หรือ
ประเมินการทำงานของโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการได้ ซึ่งจะช่วยทำให้บุคลากร/องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน/ชุมชน ทราบถึงสถานภาพ
การทำงานเชิงการพัฒนาของหน่วยงานของตน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน หรือทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามความต้องการ และ/หรือ
เป็นไปตามแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในท้ายที่สุดหรือโดยภาพรวม ก็จะเป็นการช่วยทำให้ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน สมกับการเป็นสังคมแห่งอารยะ ที่มีคุณภาพ มีความรู้-ความสามารถ มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหรือ
สังคมนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งก็จะยิ่งทำให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่สูงขึ้นไปอีก หรือ มีความทัดเทียมกับอารยะประเทศได้ไม่ยาก

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้-ความสามารถ ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านการติดตามและประเมินผลให้กับบุคลากรขององค์กร/หน่วยงานประเภทต่าง
  2. เพื่อส่งเสริมการทำงานบนฐานของความรู้ หรือเป็นการยกระดับการทำงานให้กับบุคลากร/องค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหาหลักสูตร :

           ประกอบด้วย พัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน ได้แก่ การประเมินผลการพัฒนาในบริบทที่สลับซับซ้อน หรือ การประยุกต์ใช้
แนวคิด "ความสลับซับซ้อน" และ "การคิดเชิงระบบ" ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการประเมินผล การเพิ่มศักยภาพด้านการประเมินผลที่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการนำไปใช้
ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลาย และการประเมินผลแนวเสริมพลัง เสริมศักยภาพเชิงบวกของบุคลากร/องค์กร/หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : ครั้งละประมาณ 20-25 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

           เป็นบุคลากรของหน่วยงาน/องค์กรประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน/ชุมชน (โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนา หรือ
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ (เช่น เศรษฐกิจพอเพียง) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาเด็ก-เยาวชน สตรี/หญิงมีครรภ์/แม่วัยใส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส/ประชากรกลุ่มชายขอบ ฯลฯ การพัฒนาทางด้านสังคม/สาธารณสุข/สุขภาพอนามัย/สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาตามแผน/นโยบาย/โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :ท่านละ 8,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

Download : กำหนดการ เรื่อง "การประเมินผลในโลกยุคปัจจุบัน : ความท้าท้ายใหม่ ๆ ของบุคลากรและองค์กรในประเทศไทย"

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์วันที่ 28 มีนาคม 2557


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th