การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557

วิทยากรการอบรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี และคณะ

หลักการและเหตุผล :

         ในปัจจุบันได้มีการนำการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานและ
การวิจัยประยุกต์เพื่อการวางแผนและนโยบาย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพติดต่อมาเป็นระยะเวลา
นาน โดยการอบรมที่ผ่านมาเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามเพื่อให้เกิดทักษะในการ
เก็บข้อมูล  เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัยเชิงคุณภาพให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง สถาบันฯ จึงจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับ หลักการวิเคราะห์และหาความหมายของข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะดำเนินการในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยของสถาบันฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

เนื้อหาหลักสูตร  :

  • แนวคิดและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
  • การตีความและการค้นหาความหมาย
  • ลักษณะข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • การเขียนรายงานการวิจัย

 

  • การปฏิบัติงานกลุ่ม  ได้แก่ เตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผล และเขียนรายงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ  20-25  คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม  : มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเคยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมาแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : คนละ 8,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th