การวิจัยเชิงปฏิบัติการ :
ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : 17-27 พฤศจิกายน 2257

วิทยากรการอบรม : รองศาสตราจารย์ อรทัย อาจอ่ำ และคณะ

หลักการและเหตุผล :

        “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ” (Action Research-AR) เป็นหลักสูตรการอบรมของสถาบันฯ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา บนพื้นฐานของการทำงาน และประสบการณ์ใน
การวิจัย เพื่อให้เกิดการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรและชุมชน      ในบริบทต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ของบุคลากรสถาบันฯ ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
และเนื่องจากสังคมปัจจุบันมีความต้องการ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะใหม่ๆ เกี่ยวกับการวิจัย ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับ  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในเชิงการสร้างความรู้ใหม่ การพัฒนา/สร้างเสริมศักยภาพ การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสังคม-ชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการคิดค้นแนวทางใหม่ๆ
ที่สามารถช่วยลดความขัดแย้ง หรือการจัดสรรผลประโยชน์ที่มี อยู่ในระบบการวิจัยของประเทศให้เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น

       ดังนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นทั้งแนวคิด-ทฤษฎี  ปรัชญา กระบวนการ วิธีการ  เทคนิควิธี และเครื่องมือ   ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการทำงาน
ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่ต้องการให้เกิดการสร้างเสริมพลังอำนาจเชิงบวกที่มีอยู่ของมนุษย์และของสังคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ให้ความสำคัญเฉพาะกับกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า
“ผู้เชี่ยวชาญ” หรือนักวิจัย   ในรอบรั้ว มหาวิทยาลัยเท่านั้น

        ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์สูงสุดของสังคมร่วมกัน  ซึ่งก็คือการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ การแบ่งปัน และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
ในสังคม และเนื่องจาก สถาบันฯ มีศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานเชิงการสร้างพลังทวีคูณ ให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ และเล็งเห็นว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
หรือ การวิจัยและ พัฒนาจะสามารถเข้ามาช่วยอุดช่องว่างในการทำงาน และก่อให้เกิดพลังทวีคูณ ระหว่างภาคสังคมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงดำริให้มีการจัดการอบรมหลักสูตร
นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และเพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการปรับปรุงการทำงานของปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
    ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น หรือส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน บนฐานของความรู้ที่เชื่อมกับความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อเปิดมุมมอง ให้แง่คิด และสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ  เกี่ยวกับการวิจัย  หรือทำให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการวิจัยด้วยแนวทางใหม่ๆ รวมถึงเพื่อส่งเสริม
    สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถสร้างระบบการเรียนรู้-ความรู้ คลังปัญญา และการทำงานเชิงการพัฒนาอย่างได้ผล และสามารถกำหนด ทิศทางขององค์กร/
    หน่วยงานของตน บนพื้นฐานของการสร้าง ความรู้ ที่เป็นจริงที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ของสังคมไทยในการ
    ทำงานวิจัยเชิงการพัฒนาด้วยกลยุทธ์ใหม่

เนื้อหาหลักสูตร :

► นัยสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ การวิจัยและพัฒนา -
องค์ประกอบ นิยาม ความหมาย

► กรอบแนวคิด-ทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติ

► กระบวนการในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

► เทคนิควิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

► การเขียนโครงร่างการวิจัย/จริยธรรมในการวิจัย

► การประเมินผล

► การวิเคราะห์ข้อมูล

► การเขียนรายงานการวิจัย

จำนวนผู้เข้าอบรม : ครั้งละประมาณ 20-25 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

          เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย หรือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยประเภทต่างๆ อยู่ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ หรือ ต้อง
การเรียนรู้มุมมองในเชิงวิธีคิด-วิธีวิทยา และ เทคนิควิธีใหม่ ๆ ทางสังคมศาสตร์ และที่สำคัญคือ ต้องสามารถเข้าร่วมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม 11 วัน

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :ท่านละ 12,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

การรับสมัคร : สมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์วันที่ 24 ตุลาคม 2557


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th