ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของประชากร

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557

วิทยากรการอบรม : รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และคณะ

หลักการและเหตุผล :

            "อายุคาดเฉลี่ย" เป็นมาตรวัดที่สำคัญมาตรวัดหนึ่งทางประชากร และยังเป็นมาตรวัดสากลที่ประเทศต่างๆ ใช้วัดสถานะสุขภาพของประชากรในภาพรวม อายุคาดเฉลี่ย
แสดงถึงความยืนยาวของชีวิตว่ามีมากน้อยเพียงใด มาตรวัดนี้ได้มาจากการสร้างตารางชีพ

            ปัจจุบันได้มีการนำอายุคาดเฉลี่ยไปเป็นตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการกำหนดนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทางด้านสุขภาพอนามัย นอกจากนั้นผู้ที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ยังต้องนำข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยจากตารางชีพไปใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันอีกด้วย

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันหนึ่งที่ผลิตนักประชากรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้
เรื่องตารางชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่มากและกระจายทั่วทั้งประเทศ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของ
ประชากร" ขึ้น ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างตารางชีพอย่างถูกต้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ตาราง
ชีพ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้น ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการสร้างตารางชีพที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถประยุกต์วิธีตารางชีพเพื่อวัดสถานะสุขภาพของประชากร

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

  1. นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่ทำงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลในตารางชีพไปใช้
  2. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมสเปรตชีทเพื่อการคำนวณพื้นฐานได้คล่อง

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : คนละ 8,000 บาท (พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้าอบรม 1 เครื่อง ต่อ 1 คน)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ / สมัคร Online ที่นี่

สมัครภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th