การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 3

...............................

ช่วงเวลาการอบรม : วันที่ 18-21 สิงหาคม 2557 (4 วัน)

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์ ดร. ธีระพงศ์ สันติภพ และคณะ

หลักการและเหตุผล :

        เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย  และในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัยหรือการปฏิบัติงานทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ให้มีความก้าวหน้า
ทันสมัย เที่ยงตรง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ    และมีประสิทธิภาพสูง จึงส่งผลทำให้ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาวิจัยในทาง
สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและ
การปฏิบัติงาน  อย่างมาก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหลักสูตรการอบรมระยะสั้นนี้ได้มุ่งเน้นการปฏิบัติและการนำไปใช้ ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจ
และการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และศักยภาพทั้งในการเข้าถึงและการใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านการศึกษาและวิจัย
และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร :

 • แนวคิดและองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Thought and Essential Elements of GIS)
 • โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Structure)
 • การได้มาของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Acquisition )
 • การจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Management)
 • การวิเคราะห์และการปรับเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Manipulation and Analysis)
 • แผนที่และการจัดทำแผนที่ (Map and Producing Map)
 • โทรสัมผัสระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Remote Sensing and GIS)
 • การประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัย (Application of GIS for Research)

สถานที่อบรม   :

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ  15-20  คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 •  ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้สนใจทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
 •  มีพื้นฐานทางด้านการวิจัยเบื้องต้น
 •  มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการใช้โปรแกรม ทางสารสนเทศ ภูมิศาสตร์)
 •  ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับการพิจารณาก่อน
 •  ผู้สมัครกรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาด้วย (ถ้ามี)
เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม : ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

         ผู้เข้าอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือที่ กค. 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค. 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
รายละเอียดมีดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง/อาหารกลางวัน)

งบประมาณ:

-  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการรับสมัคร:  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 1 สิงหาคม 2557

ประกาศผลการพิจารณา:  วันที่ 1 สิงหาคม 2557

โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  หรือ สอบถามที่อีเมล์ training.ipsr@gmail.com  

อื่นๆ: ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานอบรมฯ โทรศัพท์ 0-24410201-4 ต่อ 301, 308 หรือเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th
และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: training.ipsr@gmail.com หรือสมัคร online ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/
โทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้วกรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)    

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th