การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของประชากร
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

.....................................................................

1. ชื่อโครงการ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาวชีวิตของประชากร”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
             ผู้รับผิดชอบ : รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

3. หลักการและเหตุผล :

        “อายุคาดเฉลี่ย” เป็นมาตรวัดที่สำคัญมาตรวัดหนึ่งทางประชากร และยังเป็นมาตรวัดสากลที่ประเทศต่างๆ ใช้วัดสถานะสุขภาพของประชากรในภาพรวม อายุคาดเฉลี่ยแสดงถึง
ความยืนยาวของชีวิตว่ามีมากน้อยเพียงใด มาตรวัดนี้ได้มาจากการสร้างตารางชีพ

         ปัจจุบันได้มีการนำอายุคาดเฉลี่ยไปเป็นตัวชี้วัดหรือเป้าหมายในการกำหนดนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทางด้านสุขภาพอนามัย นอกจากนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้อง
กับการประกันชีวิต ยังต้องนำข้อมูลอายุคาดเฉลี่ยจากตารางชีพไปใช้ในการกำหนดเบี้ยประกันอีกด้วย

         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันหนึ่งที่ผลิตนักประชากรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
ตารางชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่มากและกระจายทั่วทั้งประเทศ  จึงจัดให้มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ตารางชีพ: เครื่องมือวัดความยืนยาว  ชีวิตของ
ประชากร” ขึ้น

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างตารางชีพอย่างถูกต้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้ตารางชีพ จากประสบ
การณ์ตรงของวิทยากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้น ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พุทธมณฑล

4. วัตถุประสงค์ :

         เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการสร้างตารางชีพที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถประยุกต์วิธีตารางชีพเพื่อวัดสถานะสุขภาพของประชากร

5. กำหนดการอบรม :  วันจันทร์ที่ 27 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 (รวม 5 วัน)

6. สถานที่อบรม :

         อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

7. จำนวนผู้เข้าอบรม :  ประมาณ  20  คน

8. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

  1. นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ที่ทำงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลในตารางชีพไปใช้
  2. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคำนวณ  รวมทั้งสามารถใช้โปรแกรมสเปรตชีทเพื่อการคำนวณพื้นฐานได้คล่อง

10. ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

          ค่าลงทะเบียน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง/ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์) รวมอาหารกลางวันระหว่างการอบรม   สถาบันฯ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม 1 คนต่อ 1 เครื่อง

          ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

11. งบประมาณ :

-  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

12. ระยะเวลาการรับสมัคร :  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

14. ประกาศผลการพิจารณา :  วันที่ 10 พฤษภาคม 2556  

         โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่  www.ipsr.mahidol.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ คุณวริศรา ไววิ่งรบ  0-24410201 ต่อ 301

ใบสมัครที่นี่ / กรอกใบสมัคร Online ได้ที่นี่


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th