การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
วันที่ 11-15 มีนาคม 2556
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

.....................................................................

1. ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ

2. หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
              ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี อาจารย์ ดร. ศุทธิดา ชวนวัน

3. หลักการและเหตุผล :

          การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นวิธีการหนึ่งในการแสวงหาข้อเท็จจริงและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ทั้งยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจระดับบริหาร เป็นแนวทางการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งองค์กรต่างๆ

          ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้บุคลากรมีการทำวิจัยเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร พัฒนางานในความรับผิดชอบ เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนว
ทางในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนการเก็บข้อมูลใหม่ ใช้ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว หรือใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก็บ
รวบรวมไว้ อย่างไรก็ตามแม้บุคลากรของหน่วยงานจะสามารถได้ข้อมูลมาจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม หรือมีข้อมูลจากหน่วยงานที่รวบรวมไว้แล้ว รวมทั้งจากการวิจัยโครงการอื่นๆ
นักวิจัยหลายคนยังไม่สามารถเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม ถูกต้อง คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ในบางครั้งต้องหาบุคคลอื่นๆ มาช่วยจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

          สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้นักวิจัยมีทักษะในการจัดการข้อมูล สามารถนำข้อมูลเชิงปริมาณมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดการอบรมในรูปแบบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

4. วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล และการจัดการข้อมูล
  • เพื่อให้นักวิจัยสามารถเตรียมและจัดการข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลโดยการจัดกลุ่ม การสร้างตัวแปรจากข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้จริง

5.   เนื้อหาในการอบรม

         1.  ข้อมูล ลักษณะของข้อมูล และความสำคัญของการจัดการข้อมูล
         2.  การเตรียมข้อมูล
                 2.1 การบรรณาธิกรณ์ข้อมูล
                 2.2 การแปลงข้อมูล/ลงรหัส
                 2.3 การบันทึกข้อมูล
                 2.4 การตรวจสอบความถูกต้อง
         3. การจัดกลุ่ม การสร้างตัวแปรใหม่
         4. การรวมแฟ้มข้อมูล
         5. การหาค่าสถิติเบื้องต้น

6. กำหนดการอบรม :  วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 รวม 5 วัน

7.สถานที่อบรม : อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

8.จำนวนผู้เข้าอบรม :  ประมาณ 20 คน

9.คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

1 . นักวิจัย และนักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
2. นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
3. มีความรู้พื้นฐานทางสถิติเบื้องต้น

10.  เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม

          ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

11.   ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

          ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
แล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

12. งบประมาณ :

-  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

13. ระยะเวลาการรับสมัคร :  ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

14. ประกาศผลการพิจารณา

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่   www.ipsr.mahidol.ac.th หรือ โทรศัพท์สอบถามที่ คุณวริศรา ไววิ่งรบ  
0-24410201 ต่อ 301

15. อื่นๆ :  

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางวริศรา  ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301  มือถือ 083 706 2822 หรือเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่
www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: warisara.wai@mahidol.ac.th  หรือโทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจาก
ส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)


ใบสมัครที่นี่ / หรือ  กรอกใบสมัคร Online ได้ที่นี่


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th