การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2556
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
วันที่ 22-26 เมษายน 2556  (5 วัน)

ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

.....................................................................

1.ชื่อโครงการ :  การอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

2.หน่วยงานรับผิดชอบ :   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
             ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ  อิศรภักดี นางวริศรา  ไววิ่งรบ

3.  หลักการและเหตุผล :

         ในปัจจุบันได้มีการนำการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานและการ
วิจัยประยุกต์เพื่อการวางแผนและนโยบาย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน โดย
การอบรมที่ผ่านมาเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามเพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล ในปี
นี้สถาบันฯ จึงจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับลักษณะข้อมูล  การเตรียมข้อมูล หลักการวิเคราะห์และหาความหมายของข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยจะดำเนินการในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยของสถาบันฯ

4.  วัตถุประสงค์ :

         เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

5. เนื้อหาหลักสูตร :

 • แนวคิดและกระบวนวิจัยเชิงคุณภาพ
 • ลักษณะข้อมูลและความเชื่อถือได้ของข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • แนวทางการให้รหัส
 • การตีความและการค้นหาความหมาย
 • การเขียนรายงานการวิจัย
 • การผสานข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี
 • การปฏิบัติงานกลุ่ม:
  • เตรียมข้อมูล
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • นำเสนอผล
  • เขียนรายงาน

6.กำหนดการอบรม :  วันที่ 22-26  เมษายน 2556  รวม 5 วัน

7.สถานที่อบรม :

         อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

8. จำนวนผู้เข้าอบรม :  ประมาณ  20-25  คน

9. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

          -  มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเคยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมาแล้ว

10. เงื่อนไขในการเข้ารับการอบรม

          ถ้าผู้สมัครไม่ครบตามที่ทางโครงการกำหนด ทางโครงการขอยกเลิกการอบรม

11. ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

          ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ตามหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว.122 ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
แล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

12. งบประมาณ :

-  จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
-  จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

13. ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2556

14. ประกาศผลการพิจารณา :  วันที่ 20 มีนาคม 2556 ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th  

15.  อื่นๆ :  

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางวริศรา  ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301  มือถือ 083 706 2822 หรือเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่
www.ipsr.mahidol.ac.th  และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: warisara.wai@mahidol.ac.th  หรือโทรสาร 0-24419333 (ภายหลังจาก
ส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

ใบสมัครที่นี่ / หรือ  กรอกใบสมัคร Online ได้ที่นี่


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th