การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555
เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”
วันที่ 23-27 เมษายน 2555  (5 วัน)
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ : การอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                    ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี , นางวริศรา ไววิ่งรบ

3. หลักการและเหตุผล :

ในปัจจุบันได้มีการนำการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ
ทั้งที่เป็นการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อการวางแผนและนโยบาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการ
จัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพติดต่อมาเป็นระยะเวลานาน โดยการอบรมที่ผ่านมาเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด
และระเบียบวิธีวิจัยของการวิจัยเชิงคุณภาพ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามเพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล ในปีนี้สถาบันฯ จึงจัด
ให้มีการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมุ่งประเด็นเกี่ยวกับลักษณะข้อมูล การเตรียมข้อมูล หลักการวิเคราะห์และหา
ความหมายของข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะดำเนินการในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล
จากโครงการวิจัยของสถาบันฯ

4. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้นักวิจัยที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ทราบหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ

5. เนื้อหาหลักสูตร :

 • แนวคิดและกระบวนวิจัยเชิงคุณภาพ
 • วิธีการเก็บข้อมูล : การสังเกตุ การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
 • หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • แนวทางการให้รหัส
 • การตีความและการค้นหาความหมาย
 • การเขียนรายงานการวิจัย
 • การผสมผสานวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • การปฏิบัติงานกลุ่ม:
  • เตรียมข้อมูล
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • นำเสนอผล
  • เขียนรายงาน

6. กำหนดการอบรม :วันที่ 23-27  เมษายน 2555  รวม 5 วัน

7. สถานที่อบรม :

 • อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
  จังหวัดนครปฐม 73170

8. จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ 20 คน

9. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเคยทำงานวิจัยเชิงคุณภาพมาแล้ว

10. ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ที่
กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถ
เข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียน ท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
(รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

11. งบประมาณ :

 • จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

12. ระยะเวลาการรับสมัคร :ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2555

13. ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 6 เมษายน 2555 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ 
                                              www.ipsr.mahidol.ac.th

14. อื่นๆ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางวริศรา ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 หรือเข้าดูรายละเอียด
การอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 0-24419333 หรือ
e-mail: prwwb@mahidol.ac.th (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

Download: รายละเอียด / ใบสมัคร

 
     


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th