การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555
เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”
วันที่ 19-28 มีนาคม 2555
ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

--------------------------------------------------

1. ชื่อโครงการ : การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ”

2. หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
                    ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี , นางวริศรา ไววิ่งรบ

3. หลักการและเหตุผล :

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการวิจัย ติดต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเน้น
ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย ในปี 2555 นี้ สถาบันฯ จะ
จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการเก็บข้อมูล
ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ระดับลึก (Indepth Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนาม เพื่อให้เกิดทักษะในการเก็บข้อมูล รวมทั้งฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน
การวิจัย และนำเสนอผลการวิจัย โดยการอบรมครั้งนี้ จะจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎี ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และภาคปฏิบัติการวิจัย ณ จังหวัดกาญจนบุรี

4. วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

5. เนื้อหาหลักสูตร :

 • แนวความคิดในเรื่องการวิจัย
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม
 • การเขียนโครงการวิจัย : การหาหัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย ทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด และการสร้างแนวคำถาม
 • การเลือกตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • การผสมผสานงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • การเขียนรายงาน
 • การปฏิบัติงานกลุ่ม :
  • จัดทำโครงร่างการวิจัย
  • เก็บข้อมูลภาคสนาม
  • วิเคราะห์ข้อมูล
  • เขียนรายงานการวิจัย
  • เสนอผลการวิจัย

6. กำหนดการอบรม : วันที่ 19-28 มีนาคม 2555 รวม 10 วัน

7. สถานที่อบรม :

 • ภาคทฤษฎี : อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • ภาคสนาม : ณ จังหวัดกาญจนบุรี

8. จำนวนผู้เข้าอบรม : ประมาณ 35 คน

9. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 • ผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้ที่มีความสนใจการวิจัยเชิงคุณภาพ
 • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น
 • ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับพิจารณาก่อน

10. ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือ ที่
กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้า
อบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ /ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม และอาหารกลางวัน)
 • ค่าที่พักของผู้เข้าอบรม : ระหว่างอบรม ณ สถาบันฯ และระหว่างออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม ณ จังหวัดกาญจนบุรี กรุณาติดต่อ
  สอบถามได้ที่งานฝึกอบรมฯ 024410201-4 ต่อ 301 หรืออีเมล์ prwwb@mahidol.ac.th

11. งบประมาณ :

 • จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

12. ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

13. ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฯ ที่ 
                                              www.ipsr.mahidol.ac.th

14. อื่นๆ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางวริศรา ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 หรือเข้าดูรายละเอียด
การอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 0-24419333 หรือ
e-mail: prwwb@mahidol.ac.th (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

Download: รายละเอียด / ใบสมัคร

 
     


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th