โครงการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรสังคม
รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม”
วันที่ 2-6 เมษายน 2555 


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

...................................................................

โครงการอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555

เรื่อง : การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม

ชื่อโครงการ :หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผิดชอบ :ดร. ธีระพงศ์ สันติภพ

หลักการและเหตุผล :

เทคโนโลยี่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย และในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของ
โครงการวิจัยหรือการปฏิบัติงานทางด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ให้มีความก้าวหน้า ทันสมัย เที่ยงตรง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูง จึงส่ง
ผลทำให้ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ในการศึกษาวิจัยในทางสังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นับว่ามีความสำคัญต่อการ
ศึกษาและการปฏิบัติงาน อย่างมาก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหลักสูตรการอบรมระยะสั้นนี้ได้มุ่งเน้นการปฏิบัติและการนำไปใช้
ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจ และการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และศักยภาพทั้งในการเข้าถึงและการใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในด้านการศึกษาและวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร :

 • แนวคิดและองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Thought and Essential Elements of GIS)
 • โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Structure)
 • การได้มาของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Acquisition )
 • การจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Data Management)
 • การวิเคราะห์และการปรับเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Manipulation and Analysis)
 • แผนที่และการจัดทำแผนที่ (Map and Producing Map)
 • โทรสัมผัสระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Remote Sensing and GIS)
 • การประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัย (Application of GIS for Research)

กำหนดการอบรม :วันที่ 2-6 เมษายน 2555 

สถานที่ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าอบรม : 20-25 คน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :

 • ผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย งานวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้สนใจทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • มีพื้นฐานทางด้านการวิจัยเบื้องต้น
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการใช้โปรแกรมทางสารสนเทศภูมิศาสตร์)
 • ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับการพิจารณาก่อน
 • ผู้สมัครกรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม :

ผู้เข้าอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือที่ กค. 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค. 0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้า
อบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าเอกสาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1ใบ/ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง
  /อาหารกลางวัน)

งบประมาณ :

 • จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาของการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศผลการพิจารณา : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางวริศรา ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0-24410201 ต่อ 301 หรือเข้าดูรายละเอียด
การอบรมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th และท่านที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครได้ที่โทรสาร 0 2441 9333
หรือ e-mail: prwwb@mahidol.ac.th (ภายหลังจากส่งใบสมัครแล้ว กรุณาโทรศัพท์กลับมาสอบถามด้วย)

Download: รายละเอียด / ใบสมัคร

 
     


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th