โครงการอบรมระยะสั้น
หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554
เรื่อง “การใช้ระบบ GIS ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม”

 

ชื่อโครงการ:
        หลักสูตรการศึกษาวิจัยทางประชากรและสังคม
          เรื่อง  การใช้ระบบ GIS ในงานวิจัยทางประชากรและสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้รับผิดชอบ:
อาจารย์ธีระพงศ์ สันติภพ

หลักการและเหตุผล:
         เทคโนโลยีระบบ GIS ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานและการวิจัย และในฐานะที่เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการวิจัยมีความก้าวหน้า ทันสมัย
เที่ยงตรง รวดเร็ว ประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะศึกษาวิจัยในหัวข้อทางประชากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการ
ประยุกต์ใช้ระบบ GIS นับว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาและวิจัยเพื่อให้การศึกษาวิจัยบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ ระบบ GIS ได้
มุ่งเน้นการแก้ไขข้อมูล การปรับปรุงฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งาน
และการตัดสินใจในการวางแผนงาน โครงการ และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการศึกษาวิจัยทางด้านอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
           
วัตถุประสงค์:
         เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ และมีศักยภาพในการใช้ระบบ GIS เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคมและ
นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร :

 • แนวความคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของ GIS
 • การเรียกค้นข้อมูล GIS
 • องค์ประกอบของแผนที่และการทำแผนที่
 • การนำเข้าข้อมูลและการจัดการข้อมูล
 • การทำตำแหน่งพิกัดบนโลก (GPS)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล

กำหนดการอบรม:
         วันที่ 10-14 มกราคม 2554 (5 วัน)

สถานที่:
         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้เข้าอบรม
         ประมาณ 20 คน       

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้ปฏิบัติงานหรือนักวิจัยหรือที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์ข้อมูล หรือผู้สนใจทางด้าน GIS
 • มีพื้นฐานทางด้านการวิจัยเบื้องต้น
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทาง GIS)
 • ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้วจะได้รับพิจารณาก่อน
 • ผู้สมัครกรุณานำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
           ผู้เข้าอบรม มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   หนังสือที่
กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค.0409.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สำหรับข้าราชการสามารถเข้า
อบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติ จากผู้บังคับบัญชาแล้ว ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) (รวมค่าเอก
สาร/ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 ใบ /ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง) ไม่รวมอาหารกลางวัน

งบประมาณ :

  • จากเงินรายได้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม

 
ระยะเวลาการรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 3 ธันวาคม 2553

ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 13 ธันวาคม 2553

            ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมฯ ได้ที่ นางวริศรา  ไววิ่งรบ โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 108  มือถือ 083 706 2822 หรือ www.ipsr.mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามรายละเอียด และส่งใบสมัคร ได้ที่ นางวริศรา  ไววิ่งรบ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 108 โทรสาร 0 2441 9333  มือถือ 083 706 2822 e-mail: prwwb@mahidol.ac.th และสามารถ download ใบสมัครจาก website: www.ipsr.mahidol.ac.th

 

หมายเหตุ:      กรณีที่ผู้สมัครเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้สถาบันวิจัยประชากร
                     และสังคม ขอเลื่อนการอบรมออกไป และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Download : Brochure / ใบสมัคร  

 

   


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th