สถาบันวิจัยประชากรและสังคมฟันธง PHAMIT
รณรงค์เพิ่มยอดใช้ถุงยางอนามัยในแรงงานข้ามชาติ


องค์กรพัฒนาเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ในการป้องกันและดูแลแรงงานเหล่านี้ จาก
ปัญหาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ภายใต้โครงการ Prevention of HIV/AIDS Among Migrant Workers in Thailand (PHAMIT) หรือที่เรียกว่าโครงการฟ้ามิตร  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย โดยมูลนิธิรักษ์ไทย
เป็นแกนหลักร่วมกับภาคีดังกล่าว  การดำเนินงานเป็นการให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และความรู้ในด้านการป้องกันโรคเอดส์  รวมถึง
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ จากการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่มีส่วนได้
เสียกับโครงการ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติให้ดำเนินงานการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงาน
ข้ามชาติประเทศไทย : ฟ้ามิตร  ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อประเมินผลกระทบจากโครงการ  โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Survey) ในปี 2547 ทำการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประเมินผลกลางแผนโครงการ ในปี 2549   และสำรวจเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อ
ประเมินผลกระทบ ( Impact Survey) ในปี 2551 การสำรวจเชิงปริมาณทั้ง 2 รอบ ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติพม่าและกัมพูชา ตัวอย่างที่สุ่ม
ได้เป็นตัวแทนของแรงงานข้ามชาติใน 24 จังหวัด จากการสำรวจทั้ง 2 รอบดังกล่าว และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับการประเมินผล
กลางแผน  ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนถึงสัมฤทธิผลในการดำเนินงานของโครงการฟ้ามิตร ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นความสำเร็จของโครงการ
ฟ้ามิตร ระหว่าง ปี 2547-2551 ในการรณรงค์และช่วยเหลือให้แรงงานข้ามชาติ มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

ดูรายละเอียดโครงการโดยตรงได้ที่
http://www.phamit.org/download/final%20PHAMIT%20review_Eng.pdf

สัมภาษณ์โดยใช้เครื่องมือ PDA

เมื่อโครงการฟ้ามิตรขยายพื้นที่เป็น 35 จังหวัดในปี 2553 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกอีกครั้งจาก
มูลนิธิรักษ์ไทย ดังนั้นการสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณพื้นฐาน (Baseline Survey) จึงเริ่มขึ้นอีกในปี 2553  โดยมีกลุ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติ
กว่า 3,000 ราย นับว่าเป็นการสำรวจในชุมชนที่มีจำนวนตัวอย่างของประชากรกลุ่มนี้ที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้ง

การวิจัยประเมินผลดังกล่าวจะทำให้ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศได้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ในการพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของกลุ่มแรงงานข้ามชาติตลอดจนแนวทางการพัฒนาแรงงาน
เหล่านี้เข้ากับสังคมไทยต่อไปผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของโครงการดังกล่าวได้ที่หัวข้องานวิจัย

 

The Evaluation of the HIV/AIDS Prevention Program among Migrant workers in the Border Provinces in Thailand Under Prevention of HIV/AIDS among Migrant Workers in Thailand (PHAMIT) 2004, 2006, 2008, 2010  

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th