E-Pay Slip System

 

  
 
 
อัตราชีพของประชากรไทย 2557
  อัตราเกิด (ต่อประชากรพันคน)    11.5
อัตราตาย (ต่อประชากรพันคน)      7.9
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (ร้อยละ)    0.4
  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด :
ชาย                                       71.3
หญิง                                      78.2
 

แหล่งข้อมูล :
สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
 :.เอกสารเผยแพร่ (ล่าสุด)
พจนานุกรม
ประชากรศาสตร์พหุภาษา
ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ
ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย
ผลกระทบจากนโยบายควบคุม
การบริโภคยาสูบในประเทศไทย
กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 5
(พ.ศ. 2554)

ความสุขของชาวพังงา
ภูเก็ต และชาวบ้านน้ำเค็ม
หลังสึนามิ
     
คุณภาพชีวิต การทำงาน
และความสุข
รายงานสถานการณ์ความ
สุขคนทำงานในประเทศ
ไทย ปีที่ 1 รอบครึ่งปีแรก
(มกราคม – มิถุนายน
พ.ศ. 2555)

รายงานสถานการณ์ความ
สุขของคนทำงานในประเทศ
ไทย ปีที่ 1 รอบครึ่งปีหลัง
(กรกฎาคม – ธันวาคม
พ.ศ. 2555)
 
  UN Says New Measures Needed to Address Asia Population Issues
Date: 26 August 2012
From: Voice of America
 
 
  :. กิจกรรม  
       
  31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมจัดอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 20 ท่านโดยมี ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมคณะ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
       
  24-28 มีนาคม 2557
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรมเรื่อง "การวิจัยเชิงคุณภาพ" มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 10 ท่านโดยมี ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก พร้อมคณะ ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
       
  25 มีนาคม 2557
รศ.ดร.อารี จำปากลาย อาจารย์ประจำสถาบันฯ
ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬาฯ คลื่น FM 101.5 MHz
เรื่อง "ภัยร้ายของบุหรี่กับผู้หญิง" ในรายการ "เสรีของ
ผู้บริโภค" ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
ฟังรายการย้อนหลังคลื่น FM 101.5 MHz
 
       
  17 -20 มีนาคม 2557
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การติดตามและประเมินผล
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์" ณ ห้องสมประสงค์ 1
ชั้น 6 โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ ภาพกิจกรรม
 
       
  17 มีนาคม 2557
บทความทางวิชาการที่น่าสนใจ หัวข้อ "2013 ปีแห่งการประท้วง เค้าลางสู่อาเซียนสปริง"ของ
นายบุรเทพ โชคธนานุกูล นักวิจัยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกนำ
ไปใช้อ้างอิงในสกู๊ป หน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีที่ 65 ฉบับที่ 20509 เมื่อวันจันทร์ที่ 17
มีนาคม พ.ศ. 2557  อ่านต่อ 
 
       
     

  :. ขอแสดงความยินดี  
       
  ขอแสดงความยินดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต ปัจจุบันตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา
 
       
  ขอแสดงความยินดี
นายอิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุและนายศุภชัย เจนสาริกิจ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ Download
 
       
  ขอแสดงความยินดี
กับรองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี ศิษย์เก่า
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากร
และสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประชากรศาสตร์  ปัจจุบันเป็นคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ประเภทบริหาร
ประจำปี 2556 จากสมาคมศิษย์เก่า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
       
     

 
แบบฟอร์มกระดาษจดหมายทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
 

  เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่
     
     
  HAPPINOMETER
     
  IPSR News
     

 

 
http://www.mahidolchannel.com http://www.youtube.com/mahidolchannel https://www.facebook.com/mahidolchannel


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th