พนักงานมหาวิทยาลัย  มหิดล...บุคลากรใหม่ที่ต้อง “รู้จักมหาวิทยาลัยและก้าวไปในทิศทางเดียวกัน”

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดในการบริหารจัด
การมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนยุทธ
ศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รู้จัก
มหาวิทยาลัย และก้าวไปในทิศทางเดียวกัน รู้สิทธิ หน้าที่ ลักษณะอันพึงประสงค์ และข้อควร
ปฏิบัติ จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้นโดยได้รวบรวมปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธ
ศาสตร์และสิทธิหน้าที่ตามข้อบังคับต่างๆ มาเรียบเรียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและ
สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในฐานะ“พนักงานมหาวิทยา
ลัยมหิดล”
ให้เกิดความก้าวหน้าสำหรับตนเองและร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถา
บันการศึกษาชั้นนำที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th