ประกัน “สุข” กับมาตรา 40

 

 

 

พระราชกฤษฎีกาฯ ตามมาตรา40 ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองประกันสังคมตาม
มาตรา 40 (โดยสมัครใจ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีคุณสมบัติ คือ มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปีบริบูรณ์ และ
ไม่เป็นผู้ประกันตนหรือลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39 หรือ ลูกจ้างที่ถูกยกเว้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533) สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

ทั้งนี้ คนพิการที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม และต้องการได้รับความคุ้มครองประกันสังคม สามารถสมัครเป็นผู้ประกัน
ตนตามมาตรา40 ได้

นอกจากนี้การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไม่ต้องตรวจสุขภาพแต่อย่างใด การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ครั้งแรกก็
ไม่มีความยุ่งยาก เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว แล้วกรอกเอกสารใบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กับเจ้าหน้าที่ของสำนัก
งานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือจากหน่วยเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น และชำระเงินสมทบตามทางเลือกที่กำหนดไว้ 2
ทางเลือก คือ

- ทางเลือกที่ 1 ชำระเงินสมทบเดือนละ 100 บาท/เดือน (ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาท/เดือนรัฐบาลร่วมอุดหนุน 30 บาท/เดือน) หรือ
- ทางเลือกที่ 2 ชำระเงินสมทบเดือนละ 150 บาท/เดือน (ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท/เดือน รัฐบาลร่วมอุดหนุน 50 บาท/เดือน)

เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนและชำระเงินสมทบเรียบร้อยแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะมอบ สมุดรับเงินสมทบ-สิทธิประโยชน์ตาม มาตรา 40 ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินสมทบและการขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากสำนักงานประกัน
สังคม

ที่มา :
โดย นายสุชาติ เปรมสุริยา
สำนักงานพัฒนาการประกันสังคมตามมาตรา 40
วารสารประกันสังคม ปีที่ 17 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2554 หน้า 10

...............................................................................

 

 


www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th