En | TH
 • ที่มาและวัตถุุประสงค์
 • รายละเอียดหลักสูตร
 • การรับสมัคร
 • Download
 • ติดต่อสอบถาม
 • เสียงจากศิษย์เก่า

ที่มาและวัตถุประสงค์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม มายาวนานกว่า 30 ปี ผลิตมหาบัณฑิตที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยประชากรและสังคม ไปแล้ว 31 รุ่น ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความชำนาญในการวิจัยเพื่อวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดการแรงงาน สุขภาพ การย้ายถิ่น การวางแผนประชากรและการพัฒนา

ศิษย์เก่าของหลักสูตรได้ทำงานในสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข UNICEF รวมทั้งบริษัทวิจัยการตลาด

หลักสูตรฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญต่อการทำงานในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

(1) มีความรู้ทางประชากรและสังคม ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และการดำเนินการวิจัยรวมทั้ง  พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านประชากรและสังคม
(2) สามารถวิเคราะห์ประเด็นเชิงนโยบายด้านประชากรและสังคม 
(3) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับประชากรและสังคม เพื่อพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมต่อสังคมไทย ในบริบทโลกาภิวัตน์ 
(4) สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
(5) มีคุณธรรม จริยธรรม เชิงวิชาการหรือวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำด้านการวิจัยทางประชากร และสังคม

ทุนสนับสนุนการศึกษา

1. มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา                            
2. ทุนทำวิทยานิพนธ์  จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
3. ทุนทำวิทยานิพนธ์  จากแหล่งอื่น ๆ   
4. ทุนไปเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ทุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

อ่านรายละเอียดการขอทุนการศึกษา >> click here

โอกาสในการได้รับประสบการณ์ตรงในการทำวิจัย   

1. ร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
2. ตีพิมพ์ผลงาน/บทความในวารสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติของสถาบันฯ       
3. ฝึกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน
4. นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

วิชาที่เปิดสอน

วิชาบังคับ 
-  ทฤษฎีสังคม                        
-  สารัตถประชากรศาสตร์
-  เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
-  การวิจัยเชิงปริมาณ           
-  การวิจัยเชิงคุณภาพ            
-  สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
วิชาเลือก 
-  ประชากรศาสตร์สูงอายุ
-  นโยบายประชากรและสังคม                                                       
-  การกำกับ ติดตามและประเมินผลนโยบาย และโครงการทางประชากรและสังคม 
-  สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์                                          
-  ประชากรศาสตร์สุขภาพ                                                            
-  เมืองศึกษา                                                                            
-  ภูมิภาคศึกษา
-  ประชากรและกำลังแรงงาน                                                        
-  มานุษยวิทยาการแพทย์
-  ประชากรและการพัฒนา                                                           
-  เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์                                         
-  วัยรุ่นศึกษา                                                                           
-  การวิจัยประเมินผล
-  เศรษฐศาสตร์ประชากร                                                             
-  ระบบภูมิสารสนเทศทางสังคมและสุขภาพ                                       
-  การย้ายถิ่นศึกษา                                                                    
-  การอ่านเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม                                                                               
-  มานุษยนิเวศน์วิทยา 
-  สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม  
- การจัดการข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

การเรียนและการวัดผล

ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 27 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต พร้อมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษา ดังนี้

1. นักศึกษามีระยะเวลาศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร ไม่เกิน 5 ปี
2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่เกิน 15 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา
3. ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
4. ได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
5. ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์

ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม

ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร จะต้องเสียค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาดังรายการต่อไปนี้

1. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ
1,800 บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - ค่าบำรุงการศึกษา
  ภาคการศึกษาที่ 1
6,300 บาท
  ภาคการศึกษาที่ 2
5,600 บาท
  - ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคละ
250 บาท
  - ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย ภาคละ
750 บาท
  - ค่าบริการ Internet ภาคละ
300 บาท
3. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือกำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี
2. ได้คะแนนสะสมเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

กำหนดการเปิดรับสมัคร

รอบที่ 1 : 11 พฤศจิกายน 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560

รอบที่ 2 : 11 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560

สามารถสมัครผ่าน Internet ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่

 • งานรับนักศึกษาหรือประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 0-2441-9129, 0-2441-4125 ต่อ 208-210
 • ทาง Internet ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  คุณกรณิฐา ศริ
  โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 306
  E-mail:kornnitha.sar@mahidol.ac.th

  คุณดวงวิไล ไทยแท
  โทรศัพท์ 0-2441-0201 ต่อ 223
  Email: duangwilai.tha@mahidol.ac.th


งานบัณฑิตศึกษา

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-0201-4
โทรสาร 0-2441-9333
เว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

Kornnitha Sari

กรณิฐา ศริ

E-mail: kornnitha.sar@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 ต่อ 306

Duangwilai Thaitae วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

Email: warawan.tha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์: 0-2441 0201-4 ต่อ 308
เสียงจากศิษย์เก่า

"ผมเข้าเป็นศิษย์ปริญญาโท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2530 และเรียนจบได้ปริญญาสังคมศาสตรบัณฑิต (วิจัยประชากรและสังคม) ปี 2532 ห้วงเวลาที่ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ และศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล เป็นที่ปรึกษา

หลังจากจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ความรู้ทางวิชาวิจัยประชากรและสังคม ช่วยให้ผมทำงานในหน้าที่ผู้บริหาร นักปกครอง และผู้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทำให้ผมมองคน งาน และสังคม ตลอดจนปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ผมยังประทับใจกับบรรยากาศการเรียนในรั้วของสถาบัน ที่ทั้งอบอุ่นและเข้มข้นทางวิชาการ ขอขอบประคุณในความปราปถนาดีของคณาจารย์ทุกท่าน ที่มีความเมตตาอารีย์ และมุ่งมั่นในการถ่ายทอดวิชาความรู้อย่างยิ่งครับ"

นายบุญสนอง บุญมี (รุ่นที่ 10)
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

"หลักสูตรของ IPSR เปิดโลกทัศน์ของผมให้กว้างขึ้น ทำให้เข้าใจสังคมอย่างมีววิชาการเป็นฐาน ความรู้ทางประชากรเป็นประโยชน์ต่องาน อาชีพงานด้านสื่อของผมอย่างมหาศาล

ชอบ IPSR ตรงที่สามารถผสมผสานบรรยากาศทางวิชาการที่เข้มข้นกับชีวิตนักศึกษา ให้กลายเป็นการเรียนที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง กลายเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งหมด มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน เลยรู้สึกว่า แม้จะเรียนยากเย็นแค่ไหน เราก็จะผ่านมันไปได้"

นายสุริยนต์ จองสีพันธ์ (รุ่นที่ 19)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด

 

"การเปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้สนใจอย่างเสมอภาค คุณภาพบุคลากรของสถาบัน

 • องค์ความรู้ ความสามารถ ทักษา ความชำนาญและการให้เวลาแก่ศิษย์ของคณะอาจารย์
 • การให้บริการ การอำนวยความสะดวก และความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่

คุณภาพของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน/องค์กรและสังคม"

นายเรืองยศ รัตนอุรดินทร์ (รุ่นที่ 11)
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม จังหวัดขอนแก่น

 

"คณาจารย์และบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในสาขาประชากรอย่างแท้จริง และเป็นกันเองกับนักศึกษา"

ดร.สุบเดศ วามสิงห์ (รุ่น 10)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาัลัยสยาม (ปี 2542-ปัจจุบัน)

 

"การมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการฝึกทำวิจัยในสนามจริงอย่างมีส่่วนร่วมทั้งในชุมชนและการวิจัยตลาด ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการทำงานงาน ยิ่งฝึกมากยิ่งเรียนรู้มากค่ะ"

นางสาวนงลักษณ์ บุณยพุทธิ (รุ่นที่ 7)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวี/เอดส์
United Nations Children's Fund
UNICEF Thailand Country Office

 

"ผมเป็นศิษย์เก่าของสถาบันฯ (IPSR 9) เมื่อมี พ.ศ. 2529 ในหลักสูตร สศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) งานในความรับผิดชอบ ขณะนั้น เป็นเรื่องข้อมูลทะเบียนราษฎร (ข้อมูลจำนวนประชากรและครัวเรือนของประเทศ) ซึ่งกรมการปกครองดูแลอยู่ ความรู้และเทคนิคที่ได้รับจากสถาบันฯ นอกจากได้ปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้มีความถูกต้อง เป็นจริง ใช้อ้างอิงได้มากขึ้น แล้วยังได้เรียนรู้วิธีการคิดและการทำงานที่เป็นระบบ ขอขอบคุณสถาบันฯ ที่ได้ให้โอกาส"

นายประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล (รุ่นที่ 9)
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนางานปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 

"ภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าของสถาบันฯ เพราะหลักสูตรที่เข้มข้น นำไปปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นนักวิจัยตลอด 2 ปี มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงาน แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้ทำงานวิจัยแล้ว แต่กระบวนการการเรียนการสอน ได้หล่อหลอมวิธีคิดอย่างมีหลักการตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการำทงานได้อย่างดี"

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รุ่นที่ 11)
ผู้ำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง 3
สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 

"อิสระไม่ปิดกั้นทางความคิด ไม่ยึดติดพิธีการ อาจารย์เป็นกันเอง ไม่เกรงเรื่องวิชาการ (เข้มข้น)"

อรวรรณ สุทธางกูร (รุ่นที่ 18)
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลเชิงสังคม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

"ประทับใจในการเรียนการสอนที่ใกล้ชิด ได้พบคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และใส่ใจในตัวนักศึกษา ทำให้ได้ประสบการณ์และความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานวิจัย รวมทั้งการเรียนรร่วมกับเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือกันเสมอ"

นายอดิศร เจริญยงอยู่ (รุ่นที่ 20)
รองผู้จัดการส่วนธุรกิจการวิจัย
บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด (บริษัทในเครือสหพัฒน์)

 

"เมื่อยังเป็นนักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะได้มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้นมีโอกาสศึกษาต่อปริญญาโท จึงเลือกศึกษายังสถาบันวิจัยประชากรและสังคมที่แรงและที่เดียว ซึ่งไม่ผิดหวังเนื่องจากอาจารย์ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งกายและใจ และเวลาให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาค แม้เนื้อหาหลักสูตรเน้นหนักทางวิจัย ทำให้มีความวิตกกังวลสูง แต่ยังมีรอยยิ้ม และมีความสุข ที่สำคัญเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันฯ แล้ว ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยได้ และยังนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในงานที่ทำเกี่ยวกับการพัฒนา และงานทางด้านสาธารณสุข ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และประทับใจที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม"

นางวิชชุดา อินทรมานวงศ์ (รุ่นที่ 24)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

Copyright © 2013 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: 0-2441-0201-4 โทรสาร: +66-2441-93333