Please select language to enter site

TH | EN

Research Highlight

โครงการพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชนในครอบครัวชายแดน

ช่วงปิดเทอม เด็กและเยาวชนมีเวลาว่างกัน เด็กในเมืองถ้าอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีตังส์หน่อยก็จะไปเรียนพิเศษ เรียนดนตรี เรียนว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬาอย่างอื่น แต่สำหรับเด็กที่ขาดแคลนทั้งในเมืองและในชนบท พบว่าการจะใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมเพื่อ ไปทำกิจกรรมที่ต้องใช้จ่ายเงินพ่อแม่เยอะ ๆ เป็นไปได้ยาก เด็กจำนวนมากถ้าไม่ไปทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่ ก็จะใช้เวลาว่างไปกับการนอนเล่นเกม หรือไม่ก็รวมกลุ่มกันเองขี่มอเตอร์ไซด์ไปเที่ยวเล่นไกล ๆ หรือชวนกันเข้าแก๊งขับมอเตอร์ไซด์ซิ่ง หรือไม่ก็เล่นยา...

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย   Designed by jcomp / Freepik

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการขยายผลต้นแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

โรงเรียนฉลาดเล่น
(Active School Thailand)

“โรงเรียนฉลาดเล่น” (Active School) คือ โรงเรียนที่เด็กๆ จะได้มีความสุขกับการเรียนรู้ผ่านทางการเล่น การมีกิจกรรมทางกาย การเคลื่อนไหวร่างกาย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาการเรียนวิชาต่างๆ ซึ่งภายในโรงเรียนฉลาดเล่นนี้ เด็กๆ จะมีพัฒนาการที่สมวัยอย่างรอบด้าน รู้สึกมีความสุขและความผูกพันกับการอยู่ที่โรงเรียน การได้เรียนกับคุณครูที่มีกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ตรง กระตุ้นการเรียนรู้

ภาพโดย Dominik & Frederike Schneider จาก Pixabay

โครงการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย

การศึกษานี้เป็นการสำรวจระดับครัวเรือนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศระยะเริ่มต้น (baseline) เก็บข้อมูลพฤติกรรมและปัจจัยระดับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ในเด็กและผู้ใหญ่ไทย จำนวนประมาณ 8,000 คน จาก 3,720 ครัวเรือน ข้อมูลพื้นฐานนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ของคนไทย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนการส่งเสริมกินผักและผลไม้ของคนไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย   Designed by jcomp / Freepik

โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุน 7 โครงการวิจัยด้านการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กไทย มีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของประเทศไทย โดยจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คาดประมาณการเกิดโรคอ้วนในอนาคต ประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงผลกระทบและความคุ้มค่าของนโยบายและมาตรการที่มีอยู่ และ best practices ในต่างประเทศ

รูปจาก https://www.worldobesity.org/resources/image-bank/mother-serves-son

โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha)

“มาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่มีเป็นมิตรต่อการเติบโตและงอกงามของประชากรรุ่น ซี-อัลฟ่าของเรา”

โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า

ประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า เป็นประชากรที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2547-2566 ซึ่งเป็นประชากรเจเนอเรชันล่าสุดของสังคมไทย โดยโครงการวิจัยนี้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่ความเชื่อมโยงของอิทธิพลจาก 3 พื้นที่ที่แวดล้อม และส่งผลต่อ พฤติกรรมและทัศนคติของ เจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า ได้แก่ บ้าน (พื้นที่ที่ 1) โรงเรียน (พื้นที่ที่ 2 ) และพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากบ้านและโรงเรียน ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ออฟไลน์ และออนไลน์ (พื้นที่ที่ 3) เจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า นี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในทศวรรษที่กำลังจะมาถึง ข้อค้นพบของโครงการนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนากระบวนการและนโยบายต่างๆ เพื่อการพัฒนาประชากรรุ่นล่าสุดนี้ ของสังคมไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

โครงการยุวชนนิเวศน์ของประชากรเจเนอเรชัน ซี-อัลฟ่า (Child Ecology of Thai Z-Alpha)

Governing Harmful Commodities: The Case of Ultra-Processed Foods

This is an international collaboration project which brings Australian National University, Mahidol University and Fiji National University working together. We aim to address an important missing piece in the evidence base concerning how to effect the development and implementation of inter-sectoral policy that promotes good nutrition – governance in Australia, Fiji and Thailand.

รูปจาก: https://www.consumerreports.org/packaged-processed-foods/the-mounting-evidence-against-ultra-processed-foods/

Please select language to enter site